Kier­tä­vän juok­su­ra­dan suun­ni­tel­mat pysy­vät ennal­laan

18.4.2024

Hybri­dia­ree­nal­le raken­tu­van 270 m pit­kän kier­tä­vän juok­su­ra­dan alku­pe­räi­siin suun­ni­tel­miin ei teh­dä muu­tok­sia. Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus päät­ti jat­kaa neli­ra­tai­sen radan toteut­ta­mis­ta alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan. Radan pituu­den lisää­mi­nen vai­kut­tai­si kan­ta­viin raken­tei­siin, lyhyem­pi rata puo­les­taan aree­nan moni­toi­mi­suu­teen.

- Pituu­den lisää­mi­nen suo­riin kaar­ret­ta ulom­mas siir­tä­mäl­lä tar­koit­tai­si kan­ta­vien pää­ra­ken­tei­den siir­toa. Täs­sä tapauk­ses­sa pää­ty­sei­nän siir­to ei mah­du vuo­kra-alu­eel­le. Pituu­den lisää­mi­nen raken­nuk­sen nykyis­ten ulko­sei­nien sisäl­lä tar­koit­tai­si kan­ta­vien pää­ra­ken­tei­den siir­toa ja mui­den toi­min­to­jen tila­muu­tok­sia, sel­ven­tää Hybri­dia­ree­nan ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi.

Juok­su­ra­ta mah­dol­lis­taa kes­ki­pit­kän- ja pit­kän­mat­kan juok­su­har­joit­te­lun ja sisä­ra­ta­kil­pai­lut. Juok­sun lisäk­si rata toi­mii pyö­räi­lyn harjoittelu‑, kun­to­tes­ti- ja läm­mit­te­ly­ra­ta­na sekä kou­lu­lii­kun­ta­ti­la­na. Kil­pai­lu­toi­min­nan ulko­puo­lel­le jää­vät vain este­juok­su, jois­sa on vesies­te ja ulko­ra­to­jen 100 m juok­su.

Luitko jo nämä?