• Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käynnistyvät

  15.2.2024

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan työ­maal­la suo­ri­te­taan poh­jan­vah­vis­tus­töi­tä paa­lut­ta­mal­la 19.02. – 15.03.2024. Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na. Mah­dol­li­ses­ti häi­rit­se­vää täri­nää ja melua aiheut­ta­vat työt lope­te­taan klo. 18.00 mennessä. 

  Kategoriat
  Tiedotteet Uutiset Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin raken­nus­työt alkavat

  26.1.2024

  Allians­sin jäse­net ovat alle­kir­joit­ta­neet sopi­muk­sen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­vai­hees­ta allians­si­mal­lil­la. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta UKI Ark­ki­teh­dit Oy ja Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

  Kategoriat
  Tiedotteet Uutiset Yleinen
 • Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käynnistyy

  20.12.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS3 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä 18. jou­lu­kuu­ta 2023. Tär­keä osa kehi­tys­vai­heen työ­tä on tii­vis yhteis­työ sidos­ryh­mien välil­lä. Sidos­ryh­mät tul­laan osal­lis­ta­maan suun­nit­te­lu­työ­hön erik­seen laa­dit­ta­van osal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Tiedotteet
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to toi­mit­taa lisä­sel­vi­tyk­siä rakennuslupahakemukseen

  9.11.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­gin raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on käsi­tel­lyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus­ta kokouk­ses­saan 8. mar­ras­kuu­ta. Raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pyy­tä­nyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toa toi­mit­ta­maan lisä­sel­vi­tyk­siä sekä täs­men­nyk­siä nyt teh­tyyn raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen.  Raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nal­ta tul­lei­den lisä­sel­vi­tys­pyyn­tö­jen osal­ta tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty välit­tö­mäs­ti ja nii­hin tul­laan vas­taa­maan sovi­tun aika­tau­lun puitteissa.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Urhei­lu­puis­to­han­ke kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 16.10.

  13.10.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen kehi­tys­vai­he KAS1 päät­tyy syk­syl­lä 2023. Vai­heen aika­na on suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, sekä mää­ri­tel­ty nii­den enim­mäis­kus­tan­nuk­set.  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käyn­nis­tet­ty. Kok­ko­lan kau­pun­gin tie­do­te koko­nai­suu­des­saan täällä.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käynnistämisen.

  19.9.2023

  Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n esi­tyk­sen har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS2 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sek­si. KAS2 kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma yhdes­sä tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa har­joi­tus­jää­hal­lin rakentamiseksi.

  Kategoriat
  Tiedotteet Yleinen
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käynnistämistä

  15.9.2023

  Urhei­lu­puis­to-han­ke ete­nee. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kehi­tys­vai­he KAS2:n käyn­nis­tä­mis­tä. Kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma ja tavoi­te­kus­tan­nus har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sek­si, sekä hakea Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tukea hankkeelle.

  Kategoriat
  Tiedotteet Yleinen
 • Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pääomittamisesta

  29.8.2023

  Val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na 28.8. myös Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­ses­ta enin­tään 27,5 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on Kok­ko­lan kau­pun­gin 100% omis­ta­ma yhtiö, joka toteut­taa Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin. Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vahvistaa […]

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Media­tie­do­te 22.8.2023

  22.8.2023

  Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­seen vara­taan enin­tään 27,5 mil­joo­naa euroa vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin. Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vah­vis­tai­si hank­keen toteut­ta­van Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­oma­ra­ken­net­ta. https://www.kokkola.fi/tiedotteet/kaupunginhallitus-esittaa-valtuustolle-kokkolan-urheilupuisto-oyn-paaomittamista/

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Urhei­lu­puis­to­han­ke etenee

  7.10.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta. Koko­nai­suu­teen sisäl­ty­vät ns. hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan kat­so­moi­neen, sanee­rat­tu jää­hal­li ja uusi har­joi­tus­jää­hal­li, kun­to­sa­li, voi­mai­lusa­li sekä sisä­juok­susuo­ra. Koko­nai­suu­den ravintola‑, lii­­ke- ja muut oheis­ti­lat (puku­huo­neet, työ­ti­lat jne.) pal­ve­le­vat sekä tapah­­tu­­ma- että urhei­lu­toi­min­taa. Mikä­li hank­keen ohjausryhmänä […]

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kau­pun­gin käsit­te­ly siir­tyy syksyyn

  12.6.2022

  Aiem­min ilmoit­ta­mas­tam­me aika­tau­lus­ta poi­ke­ten, Kok­ko­laan suun­ni­tel­lun Urhei­lu­puis­ton han­ke vie­dään Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn syk­syn 2022 aika­na. Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan hank­keen piti olla kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la 13.6.2022 jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­taa työnsä

  29.3.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si­so­pi­mus on alle­kir­joi­tet­tu tänään. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Team Sisä­ra­ta allians­si­ryh­mit­ty­mä valit­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteuttajaksi 

  15.3.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, jon­ka bud­jet­ti on noin 50 mil­joo­naa euroa. Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sisä­juok­su­ra­toi­neen, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na. Syys­kuus­sa 2021 teh­ty pää­tös oli Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­li ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua on läh­det­ty vie­mään eteenpäin. 

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia allians­si­ko­ko­nai­suu­teen saa­pui mää­rä­päi­vään men­nes­sä kak­si kappaletta

  7.1.2022

  Han­kin­tail­moi­tus jul­kais­tiin jou­lu­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Vii­mei­nen päi­vä jät­tää osal­lis­tu­mi­sil­moi­tus oli 7. tam­mi­kuu­ta 2022. Erä­päi­vään men­nes­sä kak­si allians­si­ko­ko­nai­suut­ta jät­ti osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­set. Molem­mis­sa allians­seis­sa on muka­na suu­ria suo­ma­lai­sia raken­nusa­lan yhtiöitä.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti hyväksytty

  28.9.2021

  Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 27.9.2021 Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­tin. Pää­tös on Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­lee ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua ale­taan vie­mään eteenpäin.

  Kategoriat
  Tiedotteet