• Urhei­lu­puis­to­han­ke etenee

  7.10.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta. Koko­nai­suu­teen sisäl­ty­vät ns. hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na sekä jal­ka­pal­los­ta­dion kat­so­moi­neen, sanee­rat­tu jää­hal­li ja uusi har­joi­tus­jää­hal­li, kun­to­sa­li, voi­mai­lusa­li sekä sisä­juok­susuo­ra. Koko­nai­suu­den ravintola‑, lii­­ke- ja muut oheis­ti­lat (puku­huo­neet, työ­ti­lat jne.) pal­ve­le­vat sekä tapah­­tu­­ma- että urhei­lu­toi­min­taa. Mikä­li hank­keen ohjausryhmänä […]

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kau­pun­gin käsit­te­ly siir­tyy syksyyn

  12.6.2022

  Aiem­min ilmoit­ta­mas­tam­me aika­tau­lus­ta poi­ke­ten, Kok­ko­laan suun­ni­tel­lun Urhei­lu­puis­ton han­ke vie­dään Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn syk­syn 2022 aika­na. Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan hank­keen piti olla kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la 13.6.2022 jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­taa työnsä

  29.3.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si­so­pi­mus on alle­kir­joi­tet­tu tänään. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Team Sisä­ra­ta allians­si­ryh­mit­ty­mä valit­tu Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteuttajaksi 

  15.3.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­nus- ja sanee­raus­han­ke, jon­ka bud­jet­ti on noin 50 mil­joo­naa euroa. Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sisä­juok­su­ra­toi­neen, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­los­ta­dion. Syys­kuus­sa 2021 teh­ty pää­tös oli Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­li ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua on läh­det­ty vie­mään eteenpäin. 

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia allians­si­ko­ko­nai­suu­teen saa­pui mää­rä­päi­vään men­nes­sä kak­si kappaletta

  7.1.2022

  Han­kin­tail­moi­tus jul­kais­tiin jou­lu­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Vii­mei­nen päi­vä jät­tää osal­lis­tu­mi­sil­moi­tus oli 7. tam­mi­kuu­ta 2022. Erä­päi­vään men­nes­sä kak­si allians­si­ko­ko­nai­suut­ta jät­ti osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­set. Molem­mis­sa allians­seis­sa on muka­na suu­ria suo­ma­lai­sia raken­nusa­lan yhtiöitä.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti hyväksytty

  28.9.2021

  Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 27.9.2021 Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­tin. Pää­tös on Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­lee ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua ale­taan vie­mään eteenpäin.

  Kategoriat
  Tiedotteet