Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

28.6.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­van har­joi­tus­jää­hal­lin raken­nus­työt alka­vat hei­nä­kuus­sa. Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen kokouk­ses­saan 17.6.2024.

Har­joi­tus­jää­hal­lin työ­maa-alue aida­taan vii­kol­la 27. Raken­nus­työt alka­vat maan­ra­ken­nus- sekä paa­lu­tus­töil­lä. Melua aiheut­ta­vien paa­lu­tus­töi­den ajan­koh­das­ta tie­do­te­taan lähia­lu­een asuk­kai­ta lähem­pä­nä ajan­koh­taa.

Kak­si­ker­rok­si­nen har­joi­tus­jää­hal­li muo­dos­taa jää­hal­lin kans­sa kol­mi­kau­ka­loi­sen jää­ur­hei­lu­kes­kuk­sen. Har­joi­tus­jää­hal­lin on arvioi­tu val­mis­tu­van syys­kuus­sa 2025. Har­joi­tus­jää­hal­lin kus­tan­nusar­viok­si on mää­ri­tel­ty 15,1 mil­joo­naa euroa.

Raken­nus­työ­maan vai­ku­tus Tapah­tu­ma­puis­ton tapah­tu­miin

Kok­ko­lan Tapah­tu­ma­puis­to on aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä Urhei­lu­puis­ton raken­nus­töis­tä riip­pu­mat­ta. Lähia­lu­eel­la sijait­se­vat työ­maat rajoit­ta­vat niin hätä­pois­tu­mis­tei­tä kuin pysä­köin­tia­luei­ta. Tapah­tu­ma­puis­toon saa­vu­taan ja pois­tu­taan ensi­si­jai­ses­ti Poh­jois­väy­län lii­ken­neym­py­rän kaut­ta.

Hätä­pois­tu­mis­tiet autoil­le, pyö­ril­le ja jalan­kul­ki­joil­le: Tapah­tu­ma­puis­ton ja Jää­hal­lin väli­sel­tä Val­men­ta­jan­tiel­tä Kaar­le­lan­ka­dul­le. Jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät pää­se­vät pois­tu­maan alu­eel­ta myös Sun­tin vie­reis­tä kevyen lii­ken­teen väy­lää.

Tapah­tu­ma­puis­ton pysä­köin­tia­lu­eet ovat:

  • Val­men­ta­jan­tien ja Kaar­le­lan­ka­dun ris­teyk­ses­sä
  • Urhei­lu­ta­lon vie­rel­lä

Nou­da­tat­han aina tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän ohjei­ta kos­kien pysä­köin­tiä.

Luitko jo nämä?