Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin jää­ur­hei­lun käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa 12. kesä­kuu­ta 2024.

Työ­pa­jan tee­mat käsit­te­li­vät muun muas­sa seu­raa­via aihei­ta:

Puku­huo­nei­den säi­ly­tys ja luki­tus: Kes­kus­tel­tiin puku­huo­nei­den säi­ly­tys­rat­kai­suis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta. Eri­tyis­tä huo­mio­ta kiin­ni­tet­tiin säi­ly­tys­ti­lan toi­mi­vuu­teen ja hen­ki­lö­koh­tais­ten tava­roi­den lukit­se­mis­mah­dol­li­suuk­siin.

Teroi­tus­ti­lat: Suun­ni­tel­tiin teroi­tus­ti­lo­ja siten, että ne oli­si­vat mah­dol­li­sim­man tehok­kai­ta ja tur­val­li­sia käyt­tää.

Varas­to­ti­lat: Eri lajien varus­tei­den säi­ly­tys­rat­kai­sut oli­vat kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, ja nii­hin suun­ni­tel­tiin hyl­ly­jä ja ripus­tus­kouk­ku­ja.

Jään­hoi­to­ko­ne ja sosi­aa­li­ti­lat: Kes­kus­tel­tiin jään­hoi­to­ko­nei­den sijoit­te­lus­ta ja nii­den vie­reis­ten sosi­aa­li­ti­lo­jen tar­peis­ta.

Pin­ta­ma­te­ri­aa­lit ja väri­tys: Tilo­jen pin­ta­ma­te­ri­aa­lien ja väri­tyk­sen suun­nit­te­lu oli tär­ke­ää sekä toi­mi­vuu­den että este­tii­kan kan­nal­ta. Esi­mer­kik­si hal­lin sisä­vä­ri­tyk­siä poh­dit­tiin.

Kah­vio: Mie­tit­tiin kah­vion tar­pei­ta ja otet­tiin huo­mioon keit­tiö­ka­lus­teet ja myyn­ti­ti­lan tar­peet. Poh­dit­tiin myös, kuin­ka kah­vio voi­si pal­vel­la vie­ras­jouk­kuei­ta ja toi­mia varain­han­kin­nan väli­nee­nä.

Toi­mis­to ja neu­vot­te­lu­ti­lat: Suun­ni­tel­tiin toi­mis­to­ti­lo­jen ja neu­vot­te­lu­ti­lo­jen toi­mi­vuut­ta ja jär­jes­te­ly­jä, mukaan lukien wc-tilo­jen sijoit­te­lu ja käy­tän­nöl­li­syys.

Yhteis­työ ja Jat­ko­suun­nit­te­lu

Työ­pa­jas­sa koros­tet­tiin yhteis­työn mer­ki­tys­tä eri toi­mi­joi­den välil­lä. Eri­tyi­ses­ti suun­nit­te­li­joi­den ja käyt­tä­jien väli­nen vuo­ro­pu­he­lu oli tär­ke­ää, jot­ta tilois­ta saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man toi­mi­vat ja kaik­kia käyt­tä­jiä pal­ve­le­vat. Seu­raa­vaan työ­pa­jaan pää­tet­tiin ottaa mukaan lisää suun­nit­te­li­joi­den esi­tyk­siä ja tar­ken­taa suun­ni­tel­mia saa­dun palaut­teen perus­teel­la.

Luitko jo nämä?