Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan perus­ki­vi muu­rat­tiin

26.4.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­kee­seen kuu­lu­va hybri­dia­ree­na on eden­nyt perus­ki­ven muu­rauk­seen.

Hybri­dia­ree­nan raken­nus­työt käyn­nis­tyi­vät tam­mi­kuus­sa ja Kok­ko­lan kes­kus­tan kupee­seen on alka­nut nous­ta neli­ker­rok­si­sen moni­toi­mia­ree­nan ensim­mäi­set sei­nät. Perus­ki­vi muu­rat­tiin per­jan­tai­na 26.4.2024. asi­aan kuu­lu­vi­ne juh­lal­li­suuk­si­neen.

Tilai­suu­den aluk­si kuul­tiin komea avaus­fan­faa­ri, jon­ka esit­ti Kes­ki-Poh­jan­maan Kon­ser­va­to­rion Fan­fa­re Group. Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­ber­gin toi­vot­ti kut­su­vie­raat ter­ve­tul­leik­si, ja Kok­ko­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja Sti­na Mat­ti­la toi tilai­suu­teen kau­pun­gin ter­veh­dyk­sen. 

”Tämä on mer­kit­tä­vä päi­vä kok­ko­la­lai­sil­le urhei­lun ja lii­kun­nan ystä­vil­le ja har­ras­ta­jil­le, tapah­tu­mien tuot­ta­jil­le ja kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le.”

Urhei­lu­puis­to täy­den­tää erin­omai­ses­ti Kok­ko­lan kau­pun­ki­stra­te­gian kes­keis­tä tee­maa, elä­myk­sel­li­syyt­tä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja näkee Urhei­lu­puis­ton tar­joa­van mah­dol­li­suuk­sia elä­mys­ten teke­mi­seen ja koke­mi­seen kai­ke­ni­käi­sil­le.

”Mer­ki­tyk­sel­li­nen vapaa-aika on osa kau­pun­ki­lais­ten hyvää elä­män­laa­tua, ja se hou­kut­te­lee alu­eel­le myös uusia asuk­kai­ta. Suu­ret työ­nan­ta­jat, sekä alu­eel­la toi­mi­vat että uudet poten­ti­aa­li­set tulok­kaat, kat­so­vat Kok­ko­laa suo­tui­sin sil­min. Näi­hin kat­sei­siin on vas­tat­ta­va kut­su­vas­ti”, tote­si kau­pun­gin­joh­ta­ja Sti­na Mat­ti­la.

Tapah­tu­man kut­su­vie­raat koos­tui­vat hank­keen päät­tä­jis­tä, suun­nit­te­li­jois­ta, toteut­ta­jis­ta sekä käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin osal­lis­tu­neis­ta pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen jäse­nis­tä. Perus­kir­jan alle­kir­joit­ti­vat ja perus­ki­ven muu­ra­si­vat Kok­ko­lan kau­pun­gin, Urhei­lu­puis­ton allians­sin sekä raken­ta­jien edus­ta­jis­to. Perus­ki­veen muu­rat­tiin aika­kap­se­li, joka sisäl­si mm. päi­vän pai­kal­li­set sano­ma­leh­det sekä alle­kir­joi­te­tun perus­kir­jan.

Puheet: Kok­ko­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja Sti­na Mat­ti­la, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­berg, Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tii­na Iso­ta­lus, Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Sari Inna­nen, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin puheen­joh­ta­ja Jaak­ko Pöyk­kö ja YIT:n alue­joh­ta­ja Mikael Snell­man. Perus­kir­jan alle­kir­joit­ti­vat: Kok­ko­lan kau­pun­gin­joh­ta­ja Sti­na Mat­ti­la, Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tii­na Iso­ta­lus, Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Sari Inna­nen, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­berg, YIT Oyj:n  alue­joh­ta­ja Mikael Snell­man, Ram­boll Oy:n yksik­kö­pääl­lik­kö Rei­ma Paa­na­nen, Gran­lund Oy:n alue­joh­ta­ja Pek­ka Paju­nie­mi, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyr­ki Jääs­ke­läi­nen, UKI ark­ki­teh­dit toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Heik­ki­nen, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin joh­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Jaak­ko Pöyk­kö, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jaak­ko Lin­no­lah­ti, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la

Kok­ko­la­lai­sil­ta kok­ko­la­lai­sil­le

Han­ke osal­lis­taa kun­ta­lai­set mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­luun käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen muo­dos­sa. Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn tavoit­tee­na on kes­kus­tel­la yksi­tyis­koh­tai­ses­ti käy­tän­nön asiois­ta ark­ki­teh­tien kans­sa, jol­loin he saa­vat tär­ke­ää tie­toa suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­seen suo­raan tilo­jen käyt­tä­jil­tä. Muka­na on ollut eri taho­ja urhei­luseu­rois­ta opet­ta­jiin ja kau­pun­gin viran­hal­ti­joi­hin. Mar­ras­kuus­sa 2023 käyn­nis­ty­nee­seen työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn on osal­lis­tu­nut yli 170 vapaa­eh­tois­ta kok­ko­la­lais­ta ja tun­te­ja työ­pa­joi­hin on käy­tet­ty jo yli 1000.

Kai­kil­la tilai­suu­den osal­lis­tu­jil­le oli halu­tes­saan mah­dol­li­suus osal­lis­tua muu­rauk­seen.

Allians­si Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­muo­to­na

Hybri­dia­ree­na toteu­te­taan allians­si­mal­lil­la. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta UKI Ark­ki­teh­dit Oy ja Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Oy. Allians­sin tilaa­ja­na ja yhte­nä osa­puo­le­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

Allians­si sitou­tuu yhtei­seen sopi­muk­seen, joka antaa vah­van poh­jan luot­ta­muk­sel­li­sen yhteis­työn raken­ta­mi­sel­le. Näin ollen allians­sin jokai­nen osa­puo­li kan­taa vas­tuun ris­keis­tä ja toi­saal­ta taas hyö­tyy mal­lin muka­naan tuo­mis­ta hyö­dyis­tä.

Tutus­tu hybri­dia­ree­naan verk­ko­si­vuil­lam­me

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to

Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen syys­kuus­sa 2022 hyväk­syes­sään Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­keen toteu­tu­mi­sen. Han­ke pitää sisäl­lään allians­si­mal­lil­la toteu­te­tun moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan, kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa sekä nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­te­tun jää­hal­lin. Hank­keen arvo 74,9 mil­joo­naa euroa.

Urhei­lu­puis­to tart­tuu tii­viis­ti Kok­ko­lan kau­pun­ki­stra­te­gian kes­kei­seen tee­maan – kau­pun­gin elä­myk­sel­li­syy­den kehit­tä­mi­seen. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puit­teet. Tavoit­tee­nam­me on toteut­taa talou­del­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti käyt­tä­jien tar­peet täyt­tä­vä ympä­ri­vuo­ti­ses­ti kiin­nos­ta­va tapah­tu­ma- ja urhei­lu­puis­to.

Luitko jo nämä?