Sisä­jouk­kue­pe­lien lausun­to Hybri­dia­ree­nas­ta

11.4.2024

Olem­me pyy­tä­neet eri urhei­lu­la­jien laji­lii­toil­ta lausun­to­ja sii­tä, miten he koke­vat hybri­dia­ree­nan pal­ve­le­van lajin­sa tar­pei­ta tule­vai­suu­des­sa. Sisä­jouk­kue­pe­lien olo­suh­de­asian­tun­ti­ja­ryh­mä on hank­keen suh­teen opti­mis­ti­nen.

”Toteu­tues­saan Kok­ko­la Aree­na oli­si erin­omai­nen ja moni­käyt­töi­nen koko­nai­suus ja pal­ve­li­si eri­lai­sia sisä­lii­kun­ta­la­je­ja moni­puo­li­ses­ti niin harjoitus‑, tur­naus- ja kil­pai­lu­käy­tös­sä. Suun­ni­tel­tu koko­nai­suus mah­dol­lis­tai­si moni­puo­lis­ten har­joi­tus- ja tur­naus­muo­tois­ten tapah­tu­mien lisäk­si myös sisä­jouk­kue­pe­lien kan­sain­vä­lis­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen Kok­ko­las­sa. Sisä­jouk­kue­pe­lien laji­liit­to­jen näke­mys onkin, että aree­nan tila­rat­kai­sut tulee teh­dä huo­mioi­den tilo­jen mah­dol­li­sim­man moni­muo­toi­nen käyt­tö. Hank­keen suun­ni­tel­lus­sa on osal­lis­tet­tu ja huo­mioi­tu hyvin sisä­jouk­kue­pe­lien tar­peet ja laji­liit­to­jen asian­tun­ti­joi­ta on kuul­tu esi­mer­kil­li­ses­ti. Näin toi­mi­mal­la suun­ni­tel­tu koko­nai­suus pal­ve­lee mah­dol­li­sim­man hyvin aree­nan kaik­kia käyt­tä­jiä.

Sisä­jouk­kue­pe­lit suo­sit­te­le­vat Kok­ko­la Aree­na ‑hank­keen toteut­ta­mis­ta läm­pi­mäs­ti. Se toi­si erin­omai­sen lisän Kok­ko­lan ja sen lähia­lu­een las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten har­ras­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen ja uusien, eri­lais­ten kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen Kok­ko­las­sa.”

Sisä­jouk­kue­pe­lien olo­suh­de­asian­tun­ti­ja­ryh­män jäse­net:

Tero Auvi­nen, Suo­men pal­lo­liit­to

Jari Kin­nu­nen, Suo­men Sali­ban­dy­liit­to

Päi­vi Mit­ru­nen, Suo­men Käsi­pal­lo­liit­to

Kar­ri Vir­ta­nen, Suo­men Len­to­pal­lo­liit­to

Tom Wes­ter­holm, Suo­men Kori­pal­lo­liit­to

Luitko jo nämä?