Vaa­san hal­lin­to-oikeus jät­ti hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen tut­ki­mat­ta.

ilmakuva rakennustyömaasta

15.3.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Hybri­dia­ree­nan raken­nus­lu­pa­pää­tök­ses­tä teh­ty vali­tus jätet­tiin tut­ki­mat­ta Vaa­san hal­lin­to-oikeu­des­sa. Kak­si vali­tuk­sen jät­tä­nyt­tä raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan jäsen­tä kri­ti­soi muun muas­sa hybri­dia­ree­nan hal­lin­nol­lis­ta pro­ses­sia. 

Demo­kra­ti­aan kuu­luu valit­ta­mi­sen oikeus, ja oikeus­jär­jes­tel­mä käsit­te­lee nämä asiat. Hank­keen kan­nal­ta on hyvä, että asia käy­tiin läpi ja saa­tiin mah­dol­li­set epä­var­muu­det pois pöy­däl­tä, tote­aa Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la.

Tam­mi­kuus­sa jätet­ty vali­tus ei lykän­nyt hybri­dia­ree­nan raken­nus­töi­den aloit­ta­mis­ta, vaan maan­ra­ken­nus­työt aloi­tet­tiin suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti tam­mi­kuus­sa. Lupa­ha­ke­muk­ses­sa haet­tiin lupaa raken­nus­töi­den aloit­ta­mi­seen perus­töi­den osal­ta ennen raken­nus­lu­van lain­voi­mais­tu­mis­ta. Tämä lupa myön­net­tiin 50 000 euron vakuut­ta vas­taan.

Luitko jo nämä?