Ishal­lens utvecklings­fas star­tar

Pla­ne­ring­sar­be­tet byg­ger på Idrotts­par­kens kravs­peci­fi­ka­tion, mate­ria­let som pro­duce­rats under den föregåen­de fasen, bud­get- och pro­jektplans­fa­sen KAS0, samt resul­ta­ten från använ­darworks­hops som arran­ge­ras under åren 2023–2024.

Pro­jek­tet inne­fat­tar sju oli­ka faser, läs mer här.

Nyc­kelmål för utvecklings­fa­sen

  • Möj­lig­gö­ra sam­ti­dig pla­ne­ring av trä­ning­sis­hall och ishall, målet är att uppnå en bra hel­het av funk­tio­nel­la förhål­lan­den och så effek­tiv använd­ning av utrym­men som möj­ligt.
  • Utar­be­ta pla­ner för reno­ve­rin­gen av ishal­len som beak­tar bes­täl­la­rens mål samt syn­punk­ter från alla int­res­sentgrup­per som använ­der ishal­len, i enlig­het med full­mäk­ti­ges bes­lut och den till­de­la­de bud­ge­ten.
  • Upprät­ta en mål­kost­nad för pla­ner­na, som ska grans­kas av en tred­je part.
  • Byg­glovs­be­reds­kap.
  • Till­räckligt långtgåen­de pla­ner för övergång till genomfö­ran­de­fa­sen TAS2.

Under utvecklings­fa­sen utar­be­tas en plan för reno­ve­ring av ishal­len

Målet med utvecklings­fa­sen KAS3 är att utar­be­ta en plan för reno­ve­ring av ishal­len och fasts­täl­la en mål­kost­nad som grans­kas av en extern bygg­kost­nad­sex­pert, beräk­na drift­se­ko­no­mi samt defi­nie­ra mål för utvecklings­fa­sens allians.

Som ett resul­tat av arbe­tet under utvecklings­fa­sen KAS3 pro­duce­ras alla nöd­vän­di­ga rit­nin­gar, dia­gram, bil­der, byg­glo­van­sök­nin­gar och andra pla­ner som krävs för att star­ta genomfö­ran­de­fa­sen av ishal­len.

Mål­kost­na­den som pro­duce­ras under utvecklings­fa­sen kom­mer att grans­kas av en obe­roen­de extern bygg­kost­nad­sex­pert. Efter gransk­nin­gen pre­sen­te­ras mål­kost­na­den, tidpla­nen, rit­nin­gar­na, utrym­mes­pro­gram­met och andra pla­ner för god­kän­nan­de av allian­sens styrgrupp, sty­rel­sen för Kar­le­by Idrotts­park Ab och stadss­ty­rel­sen som fun­ge­rar som pro­jek­tets styrgrupp. Efter det­ta kan genomfö­ran­de­fa­sen TAS3 star­ta.

Byg­glov har bevil­jats för hybri­da­re­nan och fot­bollss­ta­dion den 29 novem­ber 2023. Kar­le­by Idrotts­park Ab har upprät­tat en finan­sie­ringsplan som kom­mer att pre­sen­te­ras sepa­rat för stadss­ty­rel­sen som fun­ge­rar som styrgrupp.

Luitko jo nämä?