Använ­darworks­hop för Kar­le­by barn- och ung­doms­full­mäk­ti­ge

Under works­ho­pen dis­ku­te­ra­des det brett om saker rela­te­ra­de till barns och ung­do­mars öns­kemål för de kom­man­de utrym­me­na till hybri­da­re­nan och trä­ning­sis­hal­len.

Öns­kemål om mång­si­di­ga möj­lig­he­ter året runt

Det fanns en öns­kan om att de mång­si­di­ga utrym­me­na skul­le erb­ju­da möj­lig­he­ter till exem­pel­vis fris­bee­golft­rä­ning året runt, dart- och pin­gi­sut­rym­men samt tillgång  och använd­ning av kva­li­ta­ti­va tram­po­li­ner. Des­su­tom ansågs möj­lig­he­ten till ska­te­boardåk­ning året runt som myc­ket vik­tig bland barn och ung­do­mar.

Dis­kus­sio­nen i grup­pen var aktiv, mån­ga frå­gor och öns­kemål framför­des, och dis­kus­sio­nen var öppen, kon­struk­tiv med mån­ga bra iakt­ta­gel­ser och fräscha tan­kar. Lätt till­gänglig­het av mel­lanmål kom också starkt fram. Grupp­med­lem­mar­na beto­na­de vik­ten av att ha ett brett utbud av alter­na­tiv för mel­lanmål.

Ung­do­mar­nas öns­kemål poäng­te­ra­de int­res­set för de mest mång­si­di­ga trä­nings­for­mer­na och en öns­kan att utö­va oli­ka spor­ter obe­roen­de av vädret. Barn och ung­do­mar har ett klart behov av gemens­kap och att göra saker till­sam­mans samt mång­si­di­ga upple­vel­ser.

“Enligt min åsikt var pla­ner­na bra och utrym­me­na blir över­ras­kan­de mång­si­di­ga. Det var lätt att få ordet i works­ho­pen. Jag kom­mer defi­ni­tivt att utö­va hap­ki­do, pin­gis och fot­boll i den kom­man­de are­nan.”

Topi Han­hi­ne­va

Del­ta­ga­re i works­ho­pen

  • Jus­si Anna­la, Emma Laa­ja­la, Eliel Sau­ria, Topi Han­hi­ne­va, Wil­helm Yli­nen, Mil­la Lie­des (Kar­le­by barn­full­mäk­ti­ge)
  • Pyry Saa­ria­ho (Kar­le­by ung­doms­full­mäk­ti­ge)
  • Satu Kin­nu­nen (Sekre­te­ra­re för Kar­le­by barn- och ung­doms­full­mäk­ti­ge, Kar­le­by ung­domst­jäns­ter)
  • Timo Sivu­la och Timo Ryyp­pö (Kar­le­by Idrotts­park)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen och Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park)

Del­ta­gar­nas feed­back från works­ho­pen

Del­ta­gar­nas feed­back från works­ho­pen

Barn­full­mäk­ti­ge ökar delak­tig­he­ten hos barn under 13 år och hjäl­per deras röst att bli hörd när sta­den fat­tar bes­lut. Barn­full­mäk­ti­ge grun­da­des 8.11.2020 som en del av utveckling­sar­be­tet inom Barn­vän­lig kom­mun. Syf­tet med barn­full­mäk­ti­ge är att i enlig­het med FN:s kon­ven­tion om bar­nets rät­tig­he­ter ska­pa en möj­lig­het för barn att påver­ka och framfö­ra sina åsik­ter om ären­den som de tyc­ker är vik­ti­ga. Barn­full­mäk­ti­ges verk­sam­hets­pe­riod är två år. Barn­full­mäk­ti­ge sam­mant­rä­der minst en gång per läsår. Under var­je verk­sam­hets­pe­riod har barn­full­mäk­ti­ge cir­ka 30 repre­sen­tan­ter från års­kur­ser­na 2–5. Den som vill del­ta i barn­full­mäk­ti­ges arbe­te kan stäl­la upp i sin sko­las barn­full­mäk­ti­ge­val. Sko­lor­nas repre­sen­tan­ter väljs var­tan­nat år. De stör­re sko­lor­na har två repre­sen­tan­ter, en från års­kur­ser­na 2–3 och en från års­kur­ser­na 4–5. Barn­full­mäk­ti­ge inrät­tas av stadss­ty­rel­sen.

Ung­doms­full­mäk­ti­ge är en i kom­mu­nal­la­gen avsedd påverk­ningsgrupp för unga som bor eller stu­de­rar i Kar­le­by. Ung­doms­full­mäk­ti­ge i Kar­le­by har varit aktiv sedan 1999 och främ­jat ungas del­ta­gan­de, höran­de och påver­kan i sta­den. Den är par­ti­po­li­tiskt och reli­giöst obun­den. Ung­doms­full­mäk­ti­ge lyder under en nämnd som ans­va­rar för ung­dom­sar­be­te och ‑poli­tik. Ung­doms­full­mäk­ti­ges man­dat­tid är två år. Man­dat­ti­den bör­jar den 1 janua­ri och upp­hör den 31 decem­ber föl­jan­de år. Ung­doms­full­mäk­ti­ge består var­je man­dat­pe­riod av ca 25 leda­mö­ter som väljs bland ung­do­mar i Kar­le­by stads års­kur­ser 7–9, läroans­tal­ter på andra sta­diet och ung­doms­lo­ka­ler. Leda­mö­ter­na är 13–20-åringar. Den som vill enga­ge­ra sig i ung­doms­full­mäk­ti­ge kan stäl­la upp som kan­di­dat i valet till ung­doms­full­mäk­ti­ge vid den egna sko­lan eller en ung­doms­lo­kal. Repre­sen­tan­ter­na väljs genom val vid var­je sko­la och ung­doms­lo­kal var­tan­nat år. Stadss­ty­rel­sen inrät­tar ung­doms­full­mäk­ti­ge.

Luitko jo nämä?