Fram­ti­dens mång­si­di­ga idrott­san­lägg­ning

Pla­ne­rin­gen fort­sat­te vid den tred­je works­hop­pen som arran­ge­ra­des för Kar­le­bys stads idrottst­jäns­ter. Nu när Kar­le­by Idrotts­park kom­mer att ha en modern mul­ti­funk­tions­hall, som är desig­nad för att möta oli­ka sport- och eve­ne­mangs­be­hov, krävs det att oli­ka detal­jer beak­tas vid pla­ne­rin­gen av loka­ler­na.

Pla­ne­rings­lä­ge och infra­struk­tur

Under arbetsgrup­pens pla­ne­rings­fas fokuse­ra­des upp­märk­sam­he­ten på mång­si­dig­het och använ­da­rupple­vel­se. Exper­ter från idrottst­jäns­ter i Kar­le­by, till­sam­mans med arki­tek­ter, fokuse­ra­de på att ska­pa utrym­men som tjä­nar både var­dagli­ga använ­da­re och eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, med hän­syn till till­gänglig­het och möj­lig­he­ten för utrym­me­na att fun­ge­ra för två ändamål: var­dags- och eve­ne­mangs­bruk. Under works­hop­pen dis­ku­te­ra­des flö­dessche­man och deras utform­ning syf­ta­de till att stöd­ja smi­di­ga använ­da­rupple­vel­ser i oli­ka situa­tio­ner.

Idrotts- och eve­ne­mang­sut­rym­men

De mång­si­di­ga utrym­me­na erb­ju­der utmärk­ta förut­sätt­nin­gar för att utö­va idrott. Särs­kild upp­märk­sam­het ägna­des åt idrot­tar­nas rör­lig­het och säker­het, såsom place­ring av omkläd­nings­rum och kont­roll av rörel­se. Under eve­ne­mang möj­lig­gör avgräns­nin­gar­na mel­lan oli­ka vånin­gar att oli­ka typer av tills­täll­nin­gar kan hål­las sam­ti­digt utan att stö­ra varan­dra.

Fram­tid­sut­sik­ter

Utvecklin­gen är kon­ti­nuer­lig och feed­back från oli­ka använ­dargrup­per är av ytters­ta vikt för att slutfö­ra pla­ner­na. Mång­si­dig­het, till­gänglig­het och opti­me­ring av använ­da­rupple­vel­sen är avgö­ran­de när man ska­par utrym­men som kom­mer att vara en cent­ral lokal idrotts- och eve­ne­mangsplats.

Del­ta­ga­re i works­hop­pen

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Riit­ta Bränn­kärr, Lot­ta Nyqvist, Sami Keis­ki (Kar­le­by stads idrottst­jäns­ter)
  • Timo Sivu­la och Timo Ryyp­pö (Kar­le­by Idrotts­park)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to och Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park)

Luitko jo nämä?