Liv­lig dis­kus­sion i works­hop­pen för idrottst­jäns­ter i Kar­le­by

För idrott­su­töv­ning och orga­ni­se­ring av oli­ka eve­ne­mang är funk­tio­nel­la och behov­san­pas­sa­de utrym­men A och O. Med funk­tio­na­li­tet i utrym­me­na säkers­tälls opti­ma­la trä­ningsförhål­lan­den för idrott­su­tö­va­re, vil­ket i sin tur bidrar till att förbätt­ra idrot­ta­rens pres­ta­tion. När det gäl­ler framgångs­rik orga­ni­se­ring av idrott­se­ve­ne­mang finns det uni­ka behov, och för att ta hän­syn till båda des­sa krävs det att man upp­märk­sam­mar fle­ra detal­jer i utrym­me­nas pla­ne­ring.

Funk­tio­nel­la utrym­men för både idrott och idrott­se­ve­ne­mang

I works­hop­pen fram­häv­des beho­vet av anpass­nings­bar­het av utrym­me­na så att både idrot­tar­nas och oli­ka gre­nars samt idrotts­täv­lin­gar­nas åskå­da­res behov beak­tas. Funk­tio­na­li­tet säkers­tälls bland annat med till­räckligt antal välut­rus­ta­de omkläd­nings­rum, ergo­no­miskt funk­tio­nel­la och säkra täv­lingsplat­ser samt bekvä­ma åskå­darplat­ser som garan­te­rar god sikt. Del­ta­gar­na i works­hop­pen upple­ver att det för tillfäl­let finns bristfäl­li­ga utrym­men i Kar­le­by, vil­ka man bör lära sig av för fram­ti­den.

Säker­het och till­gänglig­het

Säker­he­ten anses all­tid vara av högs­ta prio­ri­tet, vil­ket innebär att säker­he­ten för alla använ­da­re garan­te­ras. I pla­ne­rin­gen har säker­he­ten beak­tats från fle­ra oli­ka syn­vinklar, där t.ex. skydds­räc­ken och gång­vä­gar är utfor­ma­de så att far­li­ga situa­tio­ner inte uppstår. Till­gänglig­het ansågs också vara en vik­tig aspekt, vil­ket redan har beak­tats nog­grant i pla­ne­rin­gen. Även kra­ven på till­gänglig­het samt goda och funk­tio­nel­la trans­portför­bin­del­ser till trä­ning­sområ­den och oli­ka eve­ne­mang har beak­tats på bäs­ta möj­li­ga sätt i pla­ne­rin­gen.

Använ­da­rin­struk­tio­ner mås­te utfor­mas väl

Kar­le­bys idrottst­jäns­ter lyf­te fram kra­ven som ställs på använ­da­rin­struk­tio­ner för fram­ti­da utrym­men. Utrym­me­nas säker­het och effek­tiv använd­ning ökas med bra och omfat­tan­de använ­da­rin­struk­tio­ner. Des­su­tom underhål­ler goda instruk­tio­ner utrym­me­nas skick och främ­jar gemens­kap. En tyd­lig och kon­se­kvent instruk­tions­hand­bok, som innehål­ler anvis­nin­gar för använd­ning av utrym­me­na, funk­tio­ner­na, utrust­ning och verk­tyg, vil­ken är till nyt­ta för alla par­ter.

Del­ta­ga­re i works­ho­pen på grupp­bild  (Pau­li Koi­vis­to och Timo Ryyp­pö, Sami Keis­ki sak­nas på bil­den).

Del­ta­ga­re i works­ho­pen

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Riit­ta Bränn­kärr, Lot­ta Nyqvist, Rai­mo Sil­lan­pää, Mar­ke Aho, Sami Keis­ki  (Kar­le­bys idrottst­jäns­ter)
  • Timo Sivu­la och Timo Ryyp­pö (Kar­le­bys Idrotts­park)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen och Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­bys Idrotts­park)

Del­ta­gar­nas feed­back från works­ho­pen

I slu­tet av works­ho­pen sam­las feed­back från del­ta­gar­na. Bil­den nedan visar feed­back från del­ta­gar­na.

Luitko jo nämä?