Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den.

Från det omfat­tan­de kun­nan­det och exper­ti­sen inom Kar­le­bys stads idrottst­jäns­ter häm­ta­des tan­kar om de nya utrym­me­nas funk­tio­na­li­tet och behov. Som vi ofta beto­nat, har det från bör­jan av pla­ne­rin­gen av Kar­le­bys Idrotts­park varit en av de vik­ti­gas­te saker­na att enga­ge­ra använ­dar­na i pla­ne­rin­gen och uppnå ett slut­re­sul­tat som tjä­nar alla i Kar­le­by på ett mång­si­digt sätt.

Per­so­na­lut­rym­men

Förbätt­rin­gar av per­son­alens socia­la utrym­men och arbetss­ta­tio­ner är en vik­tig aspekt. Förbätt­ring av arbets­mil­jön påver­kar per­son­alens väl­be­fin­nan­de och arbetsflö­de. När det gäl­ler socia­la utrym­men är det vik­tigt att erb­ju­da per­son­alen både kom­fort och integri­tet. I pla­ne­rin­gen av arbetss­ta­tio­ner­na är ergo­no­min en av de cent­ra­la fak­to­rer­na som påver­kar bl.a. arbetspres­ta­tio­nen. Målet bör vara en mil­jö som stö­der per­son­alens väl­be­fin­nan­de, vil­ket i sin tur ökar och förbätt­rar ser­vice­nivån och kun­dupple­vel­sen.

Tra­di­tio­ner till ära, blic­ken mot fram­ti­den

Det för­des också dis­kus­sio­ner och utbyt­tes tan­kar om hur man kan beak­ta och sam­ti­digt hedra Kar­le­bys rika idrottshis­to­ria och ‑tra­di­tio­ner i inred­nings­lös­nin­gar­na. Det öns­ka­des att inred­nin­gen skul­le ska­pa en bro mel­lan det förflut­na och fram­ti­den genom att kom­bi­ne­ra tra­di­tio­ner med ett modernt utseen­de.

Bok­nings­ru­ti­ner och över­vak­ning

I works­ho­pen fokuse­ra­des det också på utrym­me­nas bok­nings­ru­ti­ner och över­vak­ning. Vi fun­de­ra­de på hur man säkers­täl­ler att loka­ler­na har både en effek­tiv och rätt­vis bok­ningspraxis. Säker­he­ten för utrym­me­na och regel­bun­det underhåll väck­te också myc­ket dis­kus­sion. Att beak­ta des­sa frå­gor på bäs­ta möj­li­ga sätt säkers­täl­ler loka­ler­nas långli­va­de och goda skick.

Det återstår fort­fa­ran­de saker att behand­la, och dis­kus­sio­ner­na kom­mer att fort­sät­ta i näs­ta works­hop som arran­ge­ras för Kar­le­bys idrottst­jäns­ter, och kom­mer att hål­las i mars.

Del­ta­ga­re i works­ho­pen

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Lot­ta Nyqvist, Mar­ke Aho, Sami Keis­ki (Kar­le­bys idrottst­jäns­ter)
  • Timo Sivu­la (Kar­le­bys Idrotts­park)
  • Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­bys Idrotts­park)

Luitko jo nämä?