Friidrott­su­tö­va­re sam­la­des till en använ­darworks­hop

Enligt pla­ner­na byggs en mul­ti­funk­tion­sa­re­na i Kar­le­by Idrotts­park, vars funk­tio­ner bör pla­ne­ras så att de tjä­nar kar­le­by­bor på ett omfat­tan­de sätt, från oli­ka idrottsgre­nars hob­by­verk­sam­het till eve­ne­mang och kon­fe­ren­ser.

Mång­si­di­ga möj­lig­he­ter

Pla­ne­rin­gen av mul­ti­funk­tion­sa­re­nans utrym­men är nog­grant arbe­te som föru­tom att beak­ta oli­ka krav ställ­da på oli­ka gre­nar även mås­te ta hän­syn till fle­ra detal­jer som påver­kar funk­tio­na­li­te­ten, såsom underhåll, ord­ningshåll­ning, till­gänglig­het, eve­ne­mangs­byg­gan­de och till och med ord­ningshåll­nin­gens pers­pek­tiv. Mul­ti­funk­tion­sa­re­nan ska vara, som nam­net anty­der, en are­na med mång­si­di­ga utrym­men som böjer sig efter kar­le­by­bor­nas oli­ka behov.

Hun­dra­tals öns­kemål och hun­dra­tals lös­nin­gar

Under pro­jek­tets förs­ta fas hös­ten 2021 orga­ni­se­ra­des möten med oli­ka använ­dargrup­per för att kart­läg­ga öns­kemål för de fram­ti­da utrym­me­na. Öns­kemål, det vill säga kravs­peci­fi­ka­tio­ner, sam­la­des till slut näs­tan 600 styc­ken för oli­ka idrottsgre­nar, eve­ne­mang och all­män­na utrym­men. När pla­ner­na forts­kred har öns­kemå­len preci­se­rats och fler har till­kom­mit.

Sam­man­fatt­ning av friidrot­tens använ­darworks­hop 3.1.2024

Arki­tek­ter­na pre­sen­te­ra­de de senas­te pla­ner­na för del­ta­gar­na. Works­ho­pen fokuse­ra­de på friidrot­tens ramar och öns­ka­de förändrin­gar i dem, och del­ta­gar­na brains­tor­ma­de till­sam­mans möj­li­ga alter­na­ti­va lös­nin­gar. De ens­kil­da ämne­na som väck­te mest dis­kus­sion var detal­jer rela­te­ra­de till höjd­hopp och löp­ba­nor.

Friidrot­tens repre­sen­tan­ter kons­ta­te­ra­de att de pre­sen­te­ra­de pla­ner­na är funk­tio­nel­la och förbätt­rar avse­värt friidrot­tens förhål­lan­den i Kar­le­by.

Näs­ta works­hop med den­na grupp arran­ge­ras den 17 janua­ri.

“Vi är i en myc­ket, myc­ket, myc­ket bätt­re situa­tion än när vi bör­ja­de. Nu återstår bara två saker att lösa, en väl­digt liten och en lite stör­re.”

-Min­na Vör­ri, Kok­ko­lan Vei­kot

Föl­jan­de per­so­ner del­tog i works­ho­pen:

  • Anna Pöy­hö­nen och Min­na Vör­ri (Kok­ko­lan Vei­kot)
  • Tom­my Gran­lund, Håkan Prest, Sep­po Jär­ve­lä och Mar­ko Kän­sä­ka­gas (GIF,Gamlakarleby Idrottsfö­re­ning)
  • Jon­ne Sand­berg, Timo Sivu­la och Timo Ryyp­pö (Kar­le­by Idrotts­park)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to och Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park)

Del­ta­gar­nas feed­back efter works­ho­pen

Luitko jo nämä?