Använ­darworks­hop med Kar­le­by äldre- och han­di­kappråd

I använ­darcent­re­rad design är det cent­ralt att förstå vad utrym­me­nas använ­da­re behö­ver och vil­ka öns­kemål de har gäl­lan­de de fram­ti­da utrym­me­na. I använ­darcent­re­rad design är använ­dar­nas förståel­se inte bara en utgångs­punkt, utan den utgör kär­nan i hela proces­sen. Att lyss­na på använ­dar­na är inte bara att sam­la in feed­back, utan det krä­ver kon­ti­nuer­lig dia­log och bred kom­mu­ni­ka­tion med alla använ­da­re. Kar­le­by Idrotts­parks främs­ta mål är att pla­ne­ra och byg­ga utrym­men som tjä­nar alla använ­dargrup­per och som möj­lig­gör mång­si­digt oli­ka akti­vi­te­ter.

Sam­man­fatt­ning av works­ho­pen arran­ge­rad med Kar­le­by äldre- och han­di­kappråd

Arki­tek­ter­na pre­sen­te­ra­de de nuva­ran­de pla­ner­na för både hybri­da­re­nan och trä­ning­sis­hal­len för works­hop­del­ta­gar­na. Ur till­gänglig­hets­syn­punkt bör saker som räc­ken, ram­per, his­sar och auto­ma­tis­ka dör­rar samt tyd­li­ga skyl­tar, inom­husfär­ger och induk­tionss­lin­gor beak­tas nog­grant utifrån använ­dargrup­per­nas behov.

Dis­kus­sio­nen var bred och mång­facet­te­rad i myc­ket god samförstånd. Works­hop­del­ta­gar­na lyf­te fram nya öns­kemål och idéer, såsom exem­pel­vis en relief­kar­ta av utrym­met, vil­ket skul­le under­lät­ta avse­värt för per­so­ner med syn­ned­sätt­ning att röra sig och navi­ge­ra i utrym­me­na. Sam­man­fat­tan­de var del­ta­gar­na nöj­da med de gjor­da pla­ner­na och ansåg att rörel­se­hin­dra­de och till­gänglig­hetsfrå­gor hade beak­tats väl.

“Vi har till­sam­mans grans­kat pla­ner­na ur ett till­gänglig­hets­pers­pek­tiv och fått framfö­ra våra åsik­ter, som har beak­tats. Vi tyc­ker att pla­ner­na har lyc­kats väl med att ta hän­syn till rörel­se­hin­dra­de och andra till­gänglig­hetsfrå­gor. När det­ta genomförs, blir det verkli­gen en are­na för hela fol­ket. Vi del­tar gär­na även i pla­ne­rin­gen av reno­ve­rin­gen av ishal­len.”

Asta Tör­mä­leh­to, Anders Nyberg ja Mau­ri Salo

Foto på works­hop­del­ta­ga­re (på bil­den sak­nas Pau­li Koi­vis­to).

Works­ho­pens del­ta­ga­re

  • Asta Tör­mä­leh­to och Anders Nyberg (Kar­le­by äldre- och han­di­kappråd, (han­di­kappråd för Soi­te)
  • Mau­ri Salo (han­di­kappråd för  Soi­te)
  • Timo Sivu­la och Timo Ryyp­pö (Kar­le­by Idrotts­park)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen och Ris­to Kor­pi (Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park)

Del­ta­gar­nas feed­back från works­ho­pen

Vid slu­tet av works­ho­pen sam­las feed­back från del­ta­gar­na. Bil­den nedan visar works­hop­del­ta­gar­nas feed­back.

Luitko jo nämä?