• Perin­teet kun­ni­aan, kat­se tulevaisuuteen.

  30.1.2024

  Tänä­kin vuon­na kai­kis­sa työ­pa­jois­sa on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua, ker­rot­tu mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mien osal­ta ja annet­tu run­saas­ti palau­tet­ta suun­nit­te­lun tueksi.
  Eikä Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­tet­ty työ­pa­ja 25. tam­mi­kuu­ta ollut poik­keus. Tapa­sim­me tämän ryh­män kans­sa jo tois­ta ker­taa tänä vuonna. 

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Vil­kas­ta kes­kus­te­lua Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työpajassa

  17.1.2024

  Tam­mi­kuus­sa on jär­jes­tet­ty jo useam­pia työ­pa­jo­ja. Työ­pa­jois­sa käy­dään kes­kus­te­lua Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mis­ta sekä kerä­tään palau­tet­ta tilo­jen tule­vil­ta käyt­tä­jil­tä. Täs­sä kuus­sa jär­jes­tyk­ses­sään nel­jäs työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin liikuntapalveluille. 

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­ja Kok­ko­lan lap­si- ja nuorisovaltuustoille

  15.1.2024

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan suun­ni­tel­mien mukaan moni­toi­mia­ree­na, jon­ka toi­min­nal­li­suu­det tulee suun­ni­tel­la niin, että tilat pal­ve­li­si­vat laa­jas­ti kok­ko­la­lai­sia vau­vas­ta vaa­riin. Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­toil­le jär­jes­tet­tiin käyt­tä­jä­työ­pa­ja 10. tammikuuta.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Ylei­sur­hei­li­jat kool­la käyttäjätyöpajassa

  5.1.2024

  Tämän vuo­den ensim­mäi­nen käyt­tä­jä­työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 3. tam­mi­kuu­ta. Käsi­tel­tä­vi­nä aihei­na oli­vat tämän­het­ki­set suun­ni­tel­mat liit­tyen ylei­sur­hei­lun har­joit­te­lu- ja kil­pai­luo­lo­suh­tei­siin. Ylei­sur­hei­lu toi­mii yleis­ni­mi­tyk­se­nä juoksu‑, kävely‑, heit­to- sekä hyppylajeille.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käynnistyy

  20.12.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS3 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä 18. jou­lu­kuu­ta 2023. Tär­keä osa kehi­tys­vai­heen työ­tä on tii­vis yhteis­työ sidos­ryh­mien välil­lä. Sidos­ryh­mät tul­laan osal­lis­ta­maan suun­nit­te­lu­työ­hön erik­seen laa­dit­ta­van osal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Tiedotteet
 • Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta — kat­so video!

  14.12.2023

  Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­luun liit­ty­vät käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Kat­so videol­ta kuu­lu­mi­sia työpajoista!

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen
 • Kou­lu­lii­kun­ta kes­kiös­sä työ­pa­jas­sa 11.12.

  13.12.2023

  Maa­nan­tai­na Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton big roo­mil­la jär­jes­tet­tyyn työ­pa­jaan kokoon­nut­tiin kou­lu­lii­kun­nan mer­keis­sä. Työ­pa­jas­sa käsi­tel­tiin har­joi­tus­jää­hal­lin suun­ni­tel­mia yhden mer­kit­tä­vim­män käyt­tä­jä­ryh­män näkö­kul­mas­ta, nimit­täin kok­ko­la­lai­set kou­lut ja oppilaitokset.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Yhdes­sä eteen­päin, koh­ti tulevaa.

  29.11.2023

  Tiis­tai­na big roo­mil­la kokoon­nut­tiin jäl­leen har­joi­tus­jää­hal­lien suun­nit­te­lun paris­sa. Työ­pa­jo­ja on perus­tet­tu kol­me kap­pa­let­ta. Kak­si ryh­mää on muo­dos­tet­tu siten, että niis­sä molem­mis­sa on edus­tus tai­to­luis­te­lun, jää­kie­kon ja eri sidos­ryh­mien edus­ta­jis­ta. Kol­mas ryh­mä koos­tuu Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jis­ta ja rehtoreista.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat 1.11.2023

  2.11.2023

  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin jäl­leen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tu­neet 41 hen­ki­löä jaet­tiin kah­teen ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä oli moni­puo­li­ses­ti osal­lis­tu­jia jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Yleinen
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat startattu

  19.10.2023

  Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat, eli tule­vien tilo­jen suun­nit­te­lu yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 18. loka­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tui 41 hen­ki­löä, jot­ka jaet­tiin kah­teen eri ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä on osal­lis­tu­jia moni­puo­li­ses­ti jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Yleinen
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.

  29.9.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­tää har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen käyt­tä­jä­työ­pa­jat loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.

  Kategoriat
  Harjoitusjäähallien työpajat Uutiset
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on otta­nut osaa 123 kokkolalaista.

  8.5.2023

  Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gi­aa toteut­taen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to kut­sui syk­syl­lä 2022 kok­ko­la­lai­sia tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä mukaan suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uut­ta moni­toi­mia­ree­naa ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nia. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut 123 hen­ki­löä, työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 35 ker­taa, mikä tar­koit­taa sitä, että pel­käs­tään työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jien yhteen­las­ket­tu panos suun­nit­te­luun on hui­mat 554 tuntia. 

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 3.5. klo 16:30 – 20:30

  5.5.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­nan ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nin kevään vii­mei­set kol­me eri käyt­tä­jä­työ­pa­jaa kokoon­tui­vat Big Roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na. Vii­mei­sis­sä työ­pa­jois­sa käy­tiin läpi hio­tut suun­ni­tel­mat, joi­ta on laa­dit­tu mar­ras­kuus­ta 2022 alkaen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa laji­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Yhteen­ve­to­na todet­ta­koon, että käyt­tä­jät ovat var­sin tyy­ty­väi­siä tämän het­ken suun­ni­tel­mien tilan­tee­seen ja ryh­mät tote­si­vat­kin, että toi­vei­ta on kuun­nel­tu hie­nos­ti ja käyt­tä­jien esit­tä­mät toi­veet on toteu­tet­tu hyvin­kin tarkasti.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 26.4.

  28.4.2023

  Tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­jen suun­nit­te­lu­työ­tä teh­dään tii­viis­sä aika­tau­lus­sa käyt­tä­jien kans­sa yhdes­sä laji- ja toi­min­to­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Kes­ki­viik­ko­na kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tapah­tu­miin, mes­sui­hin, pal­loi­lu­la­jei­hin, jousiam­mun­taan ja sei­nä­kii­pei­lyyn liit­ty­viä asioita.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 19.4. klo 15:30 – 18:00

  21.4.2023

  Kes­ki­viik­ko­na Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Big Roo­mil­le kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­ja yhdes­sä Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jien ja reh­to­rien kans­sa. Kut­su lähe­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le, jois­ta kym­me­nen vas­ta­si kut­suun osal­lis­tua työpajatyöskentelyyn.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 18–20

  30.3.2023

  Tämän kes­ki­vii­kon toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin kamp­pai­lu­la­jei­hin, teli­ne­voi­mis­te­luun ja peli­sa­lin käyt­tä­jiin, kuten esi­mer­kik­si tans­sin ja voi­mis­te­lun har­ras­tuso­lo­suh­tei­siin. Ryh­mäs­sä on työs­ken­nel­lyt jak­son aika­na vii­si­tois­ta eri hen­ki­löä, jot­ka on kut­sut­tu mukaan ryh­mään esi­mer­kik­si seu­ro­jen kaut­ta. Tämä työ­pa­ja ja tapaa­mi­nen ryh­män kans­sa oli jär­jes­tyk­ses­sä neljäs.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 15:30–18:30

  29.3.2023

  Jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja jal­ka­pal­los­ta­dio­niin liit­ty­vis­tä asiois­ta jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Ryh­mä koos­tuu seu­ro­jen edus­ta­jis­ta, jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta, val­men­ta­jis­ta, ero­tuo­ma­ris­ta, otte­lui­den kuvaa­jas­ta sekä selos­ta­jas­ta ja jal­ka­pal­lon kan­nat­ta­ja­kat­so­jas­ta. Työ­pa­jas­sa suun­nit­te­luun ark­ki­teh­tien kans­sa osal­lis­tuu 11 henkilöä. 

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 18–20

  27.3.2023

  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti kun­to­sa­liin, ylei­sur­hei­luun, pal­loi­lu­la­jei­hin, ten­nik­seen, tans­siin, voi­mis­te­luun, sei­nä­kii­pei­lyyn ja jousiam­mun­taan liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­ta­vat 20 eri lajien edus­ta­jaa, hei­dät on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa urhei­luseu­ro­jen kautta. 

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 15:30–17:30

  24.3.2023

  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti tapah­tu­miin, mes­sui­hin, live­tuo­tan­toi­hin ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­taa Kok­ko­lan alu­eel­ta alan ammat­ti­lai­sia, jot­ka on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja jär­jes­tö­jen kautta.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Työ­pa­ja tors­tai­na 9.3. klo 16–18.

  23.3.2023

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si on käyn­nis­tä­nyt vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa käyt­tä­jä­työ­pa­jat, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tule­vien käyt­tä­jien tar­pei­den ja toi­vei­den mah­dol­li­sim­man laa­ja sel­vit­tä­mi­nen. Tavoit­tee­na on kes­kus­tel­la yksi­tyis­koh­tai­sis­ta käy­tän­nön tie­dois­ta ark­ki­teh­tien kans­sa, jol­loin he saa­vat tär­ke­ää tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Näin mer­kit­tä­vän ja laa­jan hank­keen osal­ta on tär­ke­ää huo­mioi­da tilo­jen käy­tet­tä­vyys ja pit­käi­käi­syys pie­nim­piä yksi­tyis­koh­tia myöten.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Ter­vei­siä työpajoista

  20.1.2023

  Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022, vii­me vuon­na ryh­mät ehti­vät kokoon­tua kak­si ker­taa. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Jal­ka­pal­lo­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen kerran

  12.12.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kol­man­nen työ­pa­jan osal­lis­tu­jat koos­tui­vat jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta sekä kysei­sen lajin asian­tun­ti­jois­ta. Työ­ryh­mä tapa­si ensim­mäi­sen ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.11.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Monien lajien työpaja

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­ty toi­nen työ­pa­ja koos­tui ylei­sur­hei­luun, sisä­pal­loi­lu­la­jei­hin, sei­nä­kii­pei­lyyn, nyrk­kei­lyyn sekä kun­to­sa­lin toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön ja kysei­sen lajin asiantuntijoista.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työskentelyn

  25.11.2022

  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huomioonottaminen.

  Kategoriat
  Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Uutiset