Käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa kes­keis­tä on ymmär­rys sii­tä, mitä tilo­jen käyt­tä­jät tar­vit­se­vat ja mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä tule­vien tilo­jen osal­ta on. Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa käyt­tä­jien ymmär­rys ei ole läh­tö­koh­ta, vaan se muo­dos­taa koko pro­ses­sin yti­men. Käyt­tä­jien kuun­te­lu ei ole pel­käs­tään palaut­teen kerää­mis­tä vaan se vaa­tii jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua ja kom­mu­ni­koin­tia laa­jas­ti kaik­kien käyt­tä­jien kans­sa. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tär­kein tavoi­te on suun­ni­tel­la ja raken­taa tilat, jot­ka pal­ve­le­vat kaik­kia käyt­tä­jä­ryh­miä ja jot­ka mah­dol­lis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti eri­lai­set toi­min­not.

Yhteen­ve­to Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­ton kans­sa jär­jes­te­tys­tä työ­pa­jas­ta

Ark­ki­teh­dit esit­te­li­vät työ­pa­ja­lai­sil­le sekä hybri­dia­ree­nan että har­joi­tus­jää­hal­lin tämän­het­ki­set suun­ni­tel­mat. Esteet­tö­myy­den näkö­kul­mas­ta esi­mer­kik­si tilois­sa ole­vien kai­tei­den, ramp­pien, his­sien ja auto­maat­tio­vien lisäk­si sel­keät opas­teet, sisä­vä­rit ja induk­tio­sil­mu­kat tulee huo­mioi­da tar­kas­ti käyt­tä­jä­ryh­mien tar­peis­ta läh­töi­sin.

Kes­kus­te­lua käy­tiin laa­jas­ti ja moni­puo­li­ses­ti erit­täin hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Työ­pa­ja­lai­set nos­ti­vat esiin uusia toi­vei­ta ja ideoi­ta, kuten esi­mer­kik­si koho­ku­vioi­dun tila­kar­tan, jon­ka avul­la näkö­ra­joit­teis­ten kul­ke­mi­nen ja suun­nis­ta­mi­nen tilois­sa hel­pot­tui­si mer­kit­tä­väs­ti. Koko­nai­suu­des­saan osal­lis­tu­jat oli­vat tyy­ty­väi­siä teh­tyi­hin suun­ni­tel­miin ja tote­si­vat lii­kun­ta­ra­joit­teet ja esteet­tö­myy­den hyvin huo­mioo­no­te­tuk­si.

Olem­me yhdes­sä kat­so­neet suun­ni­tel­mat läpi esteet­tö­myys­nä­kö­kul­mas­ta ja saa­neet esit­tää omat mie­li­pi­teem­me, joi­ta on myös kuun­nel­tu. Mie­les­täm­me suun­ni­tel­mis­sa on onnis­tut­tu hyvin otta­maan huo­mioon lii­kun­ta­ra­joit­teet ja muut esteet­tö­myys­asiat. Kun tämä saa­daan toteu­tet­tua, tulee täs­tä todel­la­kin koko kan­san aree­na. Mie­lel­läm­me osal­lis­tum­me myös jää­hal­lin sanee­rauk­sen suun­nit­te­luun.

Asta Tör­mä­leh­to, Anders Nyberg ja Mau­ri Salo

Työ­pa­ja­lai­set yhteis­ku­vas­sa (kuvas­ta puut­tuu Pau­lu Koi­vis­to).

Työ­pa­jan osal­lis­tu­jat

  • Asta Tör­mä­leh­to ja Anders Nyberg (Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to, Soi­te vam­mais­neu­vos­to)
  • Mau­ri Salo (Soi­te vam­mais­neu­vos­to)
  • Timo Sivu­la ja Timo Ryyp­pö (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen ja Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si)

Osal­lis­tu­jien palau­te työ­pa­jas­ta

Työ­pa­jo­jen lopuk­si kerä­tään osal­lis­tu­jil­ta palau­tet­ta. Kuvas­sa alla työ­pa­ja­lais­ten palau­tet­ta.

Luitko jo nämä?