Käyt­tä­jä­työ­pa­ja Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­toil­le

Työ­pa­jas­sa kes­kus­tel­tiin laa­jas­ti useis­ta eri aiheis­ta, liit­tyen las­ten ja nuor­ten toi­vei­siin tule­vien tilo­jen osal­ta sekä hybri­dia­ree­naan että har­joi­tus­jää­hal­liin liit­tyen.

Toi­veis­sa moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia ympä­ri­vuo­ti­ses­ti

Moni­puo­lis­ten tilo­jen toi­vot­tiin tar­joa­van mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si fris­bee­gol­fin ympä­ri­vuo­ti­seen har­joit­te­luun, darts ja pin­gis­ti­loi­hin sekä laa­duk­kai­den tram­po­lii­nien käyt­tö­mah­dol­li­suuk­siin, myös skeit­tai­lun ympä­ri­vuo­ti­nen har­ras­tus­mah­dol­li­suus koet­tiin las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa hyvin­kin tär­keäk­si.

Kes­kus­te­lua ryh­mäs­sä käy­tiin aktii­vi­ses­ti, kysy­myk­siä ja toi­vei­ta esi­tet­tiin pal­jon, kes­kus­te­lu oli avoin­ta, raken­ta­vaa ja hyviä huo­mioi­ta sekä raik­kai­ta aja­tuk­sia esi­tet­tiin run­saas­ti. Väli­pa­lo­jen help­po saa­ta­vuus nousi myös vah­vas­ti esiin. Ryh­mä­läi­set pai­not­ti­vat sitä, että oli­si tär­ke­ää, että tar­jol­la oli­si run­saas­ti eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja väli­pa­lo­jen osal­ta.

Nuor­ten toi­veis­sa koros­tui kiin­nos­tus mitä moni­puo­li­sim­piin lii­kun­ta­muo­toi­hin sekä halu har­ras­taa eri laje­ja sääs­tä riip­pu­mat­ta. Lap­sil­la ja nuo­ril­la on sel­kä tar­ve yhtei­söl­li­syy­teen ja yhdes­sä teke­mi­seen sekä moni­puo­li­siin koke­muk­siin.

”Suun­ni­tel­mat oli mie­les­tä­ni hyvät ja tilois­ta tulee yllät­tä­vän moni­puo­li­set. Työ­pa­jas­sa oli help­po saa­da puheen­vuo­ro. Tulen var­mas­ti har­ras­ta­maan hap­ki­doa, pin­gis­tä ja jal­ka­pal­loa tule­val­la aree­nal­la.”

Topi Han­hi­ne­va

Työ­pa­jaan osal­lis­tui­vat

  • Jus­si Anna­la, Emma Laa­ja­la, Eliel Sau­ria, Topi Han­hi­ne­va, Wil­helm Yli­nen, Mil­la Lie­des (Kok­ko­lan lap­si­val­tuus­to)
  • Pyry Saa­ria­ho (Kok­ko­lan nuo­ri­so­val­tuus­to)
  • Satu Kin­nu­nen (Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­ton sih­tee­ri, Kok­ko­lan nuo­ri­so­pal­ve­lut)
  • Timo Sivu­la ja Timo Ryyp­pö (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen ja Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si)

Osal­lis­tu­jien palau­te työ­pa­jas­ta

Lap­si­val­tuus­to lisää alle 13-vuo­tiai­den las­ten osal­li­suut­ta ja vah­vis­taa las­ten äänen kuu­lu­mis­ta kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa. Lap­si­val­tuus­to perus­tet­tiin 18.11.2020 osa­na Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta ‑kehit­tä­mis­työ­tä. Sen tavoit­tee­na on luo­da vai­kut­ta­mi­sen ja mie­li­pi­teen ilmai­se­mi­sen väy­lä lap­sil­le itsel­leen tär­keik­si koke­miin asioi­hin YK:n lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen mukai­ses­ti. Lap­si­val­tuus­ton toi­mi­kausi on kak­si vuot­ta. Lap­si­val­tuus­to kokoon­tuu vähin­tään yhden ker­ran luku­kau­den aikana.Lapsivaltuustossa on kausit­tain noin 30 edus­ta­jaa perus­kou­lun 2.- 5. luo­kil­ta. Lap­si­val­tuus­toon voi hakeu­tua aset­tu­mal­la ehdol­le oman kou­lun lap­si­val­tuus­ton vaa­leis­sa. Edus­ta­jat vali­taan vaa­leil­la jokai­sel­ta kou­lul­ta joka toi­nen vuo­si. Suu­rem­mis­ta kou­luis­ta nime­tään kak­si edus­ta­jaa niin, että yksi vali­taan 2.–3. luo­kal­ta ja yksi 4.–5. luo­kal­ta. Lap­si­val­tuus­ton aset­taa kau­pun­gin­hal­li­tus.

Nuo­ri­so­val­tuus­to on kun­ta­lain mukai­nen vai­kut­ta­ja­ta­ho Kok­ko­las­sa asu­vil­le tai opis­ke­le­vil­le nuo­ril­le. Kok­ko­lan nuo­ri­so­val­tuus­to eli Nuva on toi­mi­nut aktii­vi­ses­ti vuo­des­ta 1999 edis­täen nuor­ten osal­li­suut­ta, kuu­le­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta kau­pun­gis­sa. Nuo­ri­so­val­tuus­to on puo­lue­po­liit­ti­ses­ti ja uskon­nol­li­ses­ti sitou­tu­ma­ton. Nuo­ri­so­val­tuus­to toi­mii Kok­ko­lan kau­pun­gin Nuo­ri­so­pal­ve­lun alaisuudessa.Nuorisovaltuuston toi­min­ta­kausi on kak­si vuot­ta. Kausi alkaa 1.1. ja päät­tyy seu­raa­va­na vuon­na 31.12. Nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa on kausit­tain noin 28 jäsen­tä, jot­ka nime­tään Kok­ko­lan ylä­kou­luil­ta, toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­ta sekä nuo­ri­so­ti­loil­ta. Nuo­ri­so­val­tuus­ton jäse­net ovat iäl­tään 13‒20-vuotiaita.Nuorisovaltuustoon voi hakeu­tua aset­tu­mal­la ehdol­le nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­leis­sa omas­sa kou­lus­sa tai nuo­ri­so­ti­lal­la. Edus­ta­jat vali­taan vaa­leil­la jokai­sel­ta kou­lul­ta ja nuo­ri­so­ti­lal­ta joka toi­nen vuo­si. Nuo­ri­so­val­tuus­ton aset­taa kau­pun­gin­hal­li­tus.

Luitko jo nämä?