Kategoriat
Harjoitusjäähallien työpajat Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen

Vil­kas­ta kes­kus­te­lua Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työpajassa

17.1.2024

Tam­mi­kuus­sa on jär­jes­tet­ty jo useam­pia työ­pa­jo­ja. Työ­pa­jois­sa käy­dään kes­kus­te­lua Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mis­ta sekä kerä­tään palau­tet­ta tilo­jen tule­vil­ta käyt­tä­jil­tä. Täs­sä kuus­sa jär­jes­tyk­ses­sään nel­jäs työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin liikuntapalveluille. 

Urhei­lun har­ras­ta­mi­seen ja eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta kai­ken a ja o ovat toi­mi­vat ja tar­pei­ta vas­taa­vat tilat. Tilo­jen toi­mi­vuu­del­la var­mis­te­taan urhei­lun har­ras­ta­jil­le opti­maa­li­set har­joit­te­luo­lo­suh­teeet, mikä puo­les­taan omal­ta osal­taan paran­taa urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­kyä. Urhei­lu­ta­pah­tu­mien onnis­tu­neen jär­jes­te­lyn osal­ta on puo­les­taan oman­lai­si­aan tar­pei­ta ja jot­ta molem­mat näis­tä tule­vat huo­mioi­duk­si, vaa­di­taan tilo­jen suun­nit­te­lun osal­ta monen­lais­ten yksi­tyis­koh­tien huomioimista.

Toi­mi­vat tilat sekä urhei­luun että urheilutapahtumiin

Työ­pa­jas­sa nos­tet­tiin esiin tar­ve tilo­jen muo­kat­ta­vuu­del­le siten, että sekä urhei­li­joi­den ja eri lajien että urhei­lu­kil­pai­lu­jen kat­so­jien tar­peet ovat huo­mioi­tu­na. Toi­mi­vuu­den var­mis­ta­vat muun muas­sa riit­tä­vä mää­rä hyvin varus­tel­tu­ja puku­huo­nei­ta, ergo­no­mi­ses­ti toi­mi­vat ja tur­val­li­set suo­ri­tus­pai­kat sekä näky­vyy­den var­mis­ta­vat muka­vat kat­so­mo­pai­kat. Työ­pa­jan osal­lis­tu­jat koke­vat Kok­ko­las­sa ole­van täl­lä het­kel­lä toi­mi­mat­to­mia tilo­ja, jois­ta pitäi­si ottaa oppia tulevaisuudessa.

Tur­val­li­suus  ja saavutettavuus

Tur­val­li­suu­den koe­taan ole­van aina etusi­jal­la, mil­lä tar­koi­te­taan kaik­kien käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mis­ta. Suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu tur­val­li­suus monel­ta eri kan­til­ta, jol­loin esi­mer­kik­si suo­ja­kai­teet ja kul­ku­väy­lät on suun­ni­tel­tu siten, ettei vaa­ra­ti­lan­tei­ta pää­si­si syn­ty­mään. Saa­vu­tet­ta­vuus koet­tiin myös tär­keäk­si asiak­si, mikä suun­nit­te­lus­sa onkin jo otet­tu tar­kas­ti huo­mioon. Myös esteet­tö­myy­del­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set sekä hyvät ja toi­mi­vat kul­ku­yh­tey­det har­joi­tusa­lueil­le ja eri­lai­siin jär­jes­tet­tä­viin tapah­tu­miin on huo­mioi­tu suun­nit­te­lus­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Käyt­tä­jien ohjeis­tus laa­dit­ta­va hyvin

Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut nos­ti esiin tule­vien tilo­jen käyt­tä­jä­oh­jeis­tuk­sel­le ase­tet­ta­vat vaa­ti­muk­set. Tilo­jen tur­val­li­suut­ta ja käy­tön tehok­kuut­ta lisä­tään hyväl­lä ja kat­ta­val­la käyt­tä­jä­oh­jeis­tuk­sel­la. Lisäk­si hyvät ohjeet yllä­pi­tä­vät tilo­jen kun­toa sekä edis­tä­vät yhtei­söl­li­syyt­tä. Sel­keä ja joh­don­mu­kai­nen ohje­kä­si­kir­ja, joka pitää sisäl­lään ohjeet niin tilo­jen käyt­töön kuin lait­tei­den ja väli­nei­den toi­min­nal­li­suuk­siin­kin on hyö­dyk­si kai­kil­le osapuolille.

Työ­pa­ja­lai­set yhteis­ku­vas­sa (kuvas­ta puut­tuu Pau­li Koi­vis­to, Timo Ryyp­pö sekä Sami Keiski).

Työ­pa­jan osallistujat

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Riit­ta Bränn­kärr, Lot­ta Nyqvist, Rai­mo Sil­lan­pää, Mar­ke Aho, Sami Keis­ki  (Kok­ko­lan liikuntapalvelut)
  • Timo Sivu­la ja Timo Ryyp­pö (Kok­ko­lan Urheilupuisto)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen ja Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allianssi)

Osal­lis­tu­jien palau­te työpajasta

Työ­pa­jo­jen lopuk­si kerä­tään osal­lis­tu­jil­ta palau­tet­ta. Kuvas­sa alla työ­pa­ja­lais­ten palautetta.