Tule­vai­suu­den moni­käyt­töi­nen urhei­lu­ti­la

Suun­nit­te­lua jat­ket­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luil­le jär­jes­te­tys­sä kol­man­nes­sa työ­pa­jas­sa. Nyt kun Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon muo­dos­tuu moder­ni moni­toi­mi­hal­li, joka on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan eri­lai­sia urhei­lu- ja tapah­tu­ma­tar­pei­ta, vaa­di­taan tilo­jen suun­nit­te­lun osal­ta monen­lais­ten yksi­tyis­koh­tien huo­mioi­mis­ta.

Suun­nit­te­lu­ti­lan­ne ja Infra­struk­tuu­ri

Työ­pa­jan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta moni­käyt­töi­syy­teen ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen. Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­jat, yhdes­sä ark­ki­teh­tien kans­sa kes­kit­tyi­vät luo­maan tilo­ja, jot­ka pal­ve­le­vat sekä arki­päi­vän käyt­tä­jiä että tapah­tu­mien jär­jes­tä­jiä, huo­mioi­den esteet­tö­myy­den ja sen, että tilat voi­vat pal­vel­la kah­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta: arki- ja tapah­tu­ma­käyt­töä. Työ­pa­jas­sa käy­tiin läpi kul­ku­kaa­vioi­ta ja nii­den suun­nit­te­lu pyr­kii tuke­maan sau­mat­to­mia käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa.

Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­ti­lat

Moni­puo­li­set tilat tar­joa­vat erin­omai­set puit­teet har­ras­ta­mi­seen. Eri­tyis­tä huo­mio­ta pyrit­tiin kiin­nit­tä­mään har­ras­ta­jien liik­ku­mi­seen ja tur­val­li­suu­teen, kuten puku­huo­nei­den sijain­tiin ja kulun hal­lin­taan. Tapah­tu­mien aika­na eri ker­ros­ten rajauk­set mah­dol­lis­ta­vat eri­lais­ten tilai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen saman­ai­kai­ses­ti ilman, että ne häi­rit­se­vät toi­si­aan.

Tule­vai­suu­den näky­mät

Kehi­tys on jat­ku­vaa, ja palau­te eri käyt­tä­jä­ryh­mil­tä on ensiar­voi­sen tär­ke­ää suun­ni­tel­mien lop­puun vie­mi­ses­sä. Moni­käyt­töi­syys, saa­vu­tet­ta­vuus ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen opti­moin­ti ovat avai­na­se­mas­sa, kun luo­daan tilo­ja, jot­ka tule­vat ole­maan pai­kal­li­ses­ti kes­kei­nen lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma­paik­ka.

Työ­pa­jan osal­lis­tu­jat

  • Esko Kuok­ka­nen, Mark­ku Kau­nis­ve­si, Riit­ta Bränn­kärr, Lot­ta Nyqvist, Sami Keis­ki  (Kok­ko­lan lii­kun­ta­pal­ve­lut)
  • Timo Sivu­la ja Timo Ryyp­pö (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to, ja Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si)

Luitko jo nämä?