Kategoriat
Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Tiedotteet

Jää­hal­lin kehi­tys­vai­he käynnistyy

20.12.2023

Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS3 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­ses­tä 18. jou­lu­kuu­ta 2023. Tär­keä osa kehi­tys­vai­heen työ­tä on tii­vis yhteis­työ sidos­ryh­mien välil­lä. Sidos­ryh­mät tul­laan osal­lis­ta­maan suun­nit­te­lu­työ­hön erik­seen laa­dit­ta­van osal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Suun­nit­te­lu­työ poh­jau­tuu Urhei­lu­puis­ton vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyyn, edel­li­sen vai­heen eli bud­je­toin­ti- ja han­ke­suun­nit­te­lu­vai­heen KAS0 tuot­ta­maan mate­ri­aa­liin ja 2023–2024 aika­na jär­jes­tet­tä­vien käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen tuloksiin.

Han­ke pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta, lue lisää tääl­lä.

Kehi­tys­vai­heen kes­kei­set avaintavoitteet

  • Mah­dol­lis­taa har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin saman­ai­kai­nen suun­nit­te­lu, tavoit­tee­na hyvä toi­min­nal­lis­ten olo­suh­tei­den koko­nai­suus ja mah­dol­li­sim­man teho­kas tilankäyttö
  • Laa­tia jää­hal­lin sanee­rauk­seen tilaa­jan tavoit­teet sekä kaik­kien jää­hal­lia käyt­tä­vien sidos­ryh­mien näke­myk­set huo­mioi­vat suun­ni­tel­mat val­tuus­ton pää­tök­sen ja anne­tun bud­je­tin mukaisesti
  • Laa­tia suun­ni­tel­mil­le tavoi­te­kus­tan­nus, joka tar­kas­te­taan kol­man­nen osa­puo­len toimesta
  • Raken­nus­lu­pa­val­mius
  • Riit­tä­vän pit­käl­le vie­dyt suun­ni­tel­mat toteu­tus­vai­hee­seen TAS2 siirtymiseen

Kehi­tys­vai­heen aika­na laa­di­taan suun­ni­tel­ma jää­hal­lin saneeraamisesta

KAS3 kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma jää­hal­lin sanee­raa­mi­sek­si ja aset­taa ulko­puo­li­sen raken­nus­kus­tan­nus­asian­tun­ti­jan tar­kas­ta­ma tavoi­te­kus­tan­nus, käyt­tö­ta­lous­las­kel­ma sekä mää­ri­tel­lä kehi­tys­vai­heen allians­sil­le tavoitteet.

Kehi­tys­vai­heen KAS3 aika­na teh­tä­vän työn tulok­se­na tuo­te­taan kaik­ki tar­vit­ta­vat pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta jää­hal­lin toteu­tus­vai­heen aloit­ta­mi­nen edellyttää.

Kehi­tys­vai­heen tuot­ta­ma tavoi­te­kus­tan­nus tar­kas­te­taan riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen raken­nus­kus­tan­nus­asian­tun­ti­jan toi­mes­ta. Tar­kas­tuk­sen jäl­keen tavoi­te­kus­tan­nus, aika­tau­lu, pii­rus­tuk­set, tilaoh­jel­ma ja muut suun­ni­tel­mat esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si allians­sin joh­to­ryh­mäl­le, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sel­le ja hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Tämän jäl­keen toteu­tus­vai­he TAS3 voi käynnistyä.

Hybri­dia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­le on myön­net­ty raken­nus­lu­pa 29.11.2023. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on laa­ti­nut rahoi­tus­suun­ni­tel­man, joka vie­dään ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le erik­seen tiedoksi.