Työ­pa­ja­lai­set yhtei­sel­lä asial­la

Edel­li­sel­lä vii­kol­la ryh­män jäse­nil­le jär­jes­tet­tiin tutus­tu­mi­nen jää­hal­lin tiloi­hin ja lisäk­si jokai­sel­le on toi­mi­tet­tu säh­kö­pos­tiin tutus­tut­ta­vak­si tämän het­ken ole­mas­sa ole­vat suun­ni­tel­mat. Työ­pa­jo­jen tulok­se­na syn­ty­vät ehdo­tuk­set har­joi­tus­jää­hal­lin koko­nai­suu­des­ta, ehdo­tuk­set saa­daan val­mii­ki lop­pu­ke­vääs­tä 2024. Sii­nä vai­hees­sa, kun ehdo­tuk­set ja suun­ni­tel­mat on hyväk­syt­ty, ne ovat jul­kais­ta­vis­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa kokkolaareena.fi.

Kes­ki­viik­ko­na työ­pa­jaan osal­lis­tui 13 tule­vien tilo­jen käyt­tä­jää. Täl­lä vii­kol­la jär­jes­te­tyis­sä työ­pa­jois­sa pai­kal­la on ollut video­ku­vaa­ja, olem­me haas­ta­tel­leet osal­lis­tu­jia, näi­tä videoi­ta ale­taan jul­kai­se­maan ensi vii­kol­la.

Ensim­mäi­set havain­ne­ku­vat jul­ki­si­vus­ta

Ark­ki­teh­ti esit­te­li ryh­mäl­le har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin ensim­mäi­set luon­nos­ver­siot jul­ki­si­vu­ku­vis­ta. Ark­ki­teh­ti ker­toi osal­lis­tu­jil­le, että jul­ki­si­vu­ku­vis­ta on käy­ty kes­kus­te­lu­ja ja pyy­det­ty kom­ment­te­ja kau­pun­gin ark­ki­teh­dil­tä. Jul­ki­si­vua ei ole vie­lä luk­koon lyö­ty ja muu­tok­sia saat­taa olla tulos­sa. Ensim­mäis­ten luon­nos­ver­sioi­den osal­ta ryh­mäl­tä saa­tu palau­te oli lyhyt ja yti­me­käs – ”hyväl­tä näyt­tää”

Suun­ni­tel­mien kehit­ty­mi­nen ja palau­te muis­ta työ­pa­jois­ta

Ark­ki­teh­ti esit­te­li har­joi­tus­jää­hal­lin uusia piir­rus­tuk­sia. Piir­rus­tuk­siin on teh­ty muu­tok­sia edel­li­sis­sä työ­pa­jois­sa tul­leen palaut­teen ja kehi­ty­seh­do­tus­ten poh­jal­ta. Uusia ehdo­tuk­sia ja palau­tet­ta ark­ki­teh­deil­le saa­tiin täs­sä­kin työ­pa­jas­sa ja näi­den poh­jal­ta työs­te­tään uusia pii­rus­tuk­sia, joi­ta käsi­tel­lään seu­raa­van ker­ran vuo­den 2024 alku­puo­lel­la jär­jes­tet­tä­vis­sä työ­pa­jois­sa.

Ark­ki­teh­ti päi­vit­ti ryh­mäl­le myös muis­ta työ­pa­jois­ta tul­leen palaut­teen ja niis­sä käy­dyn kes­kus­te­lun.

NHL-kau­ka­lo saa vank­kaa kan­na­tus­ta

NHL-kau­ka­lo saa täs­sä ryh­mäs­sä van­kan suo­sion ja enem­män­kin kes­kus­te­lua herät­ti se, mik­si sitä edes tar­vit­see miet­tiä. Todet­tiin, ettei NHL-kau­ka­lon raken­ta­mi­nen ole kus­tan­nus­ky­sy­mys, kos­ka sen vai­ku­tus kus­tan­nuk­siin tuli­si ole­maan plus mii­nus nol­la. Lisäk­si nos­tet­tiin esiin se, kun NHL-kau­ka­lo oli­si ainoas­taan jää­kie­kon käy­tös­sä, väl­tyt­täi­siin tai­to­luis­te­lun aika­na väis­tä­mät­tä jää­hän syn­ty­vis­tä ”kolois­ta”. Tai­to­luis­te­li­jat ja jää­kiek­koi­li­jat molem­mat ymmär­tä­vät lajien eri­lai­suu­den, eikä tai­to­luis­te­li­joil­la­kaan ollut nega­tii­vis­ta sano­mis­ta NHL-kau­ka­lon suun­ni­tel­mien suh­teen.

Yleis­tä

Kes­kus­te­lu­ja käy­tiin laa­jas­ti ja moni­puo­li­ses­ti erit­täin hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä.

Kes­kus­tel­tiin tilo­jen toi­min­nal­li­suu­des­ta ja eri käyt­tä­jä­ryh­mien tar­vit­se­mis­ta kul­ku­rei­teis­tä sekä har­joi­tus­ten että tur­naus­ten aika­na. Ark­ki­teh­ti tie­dus­te­li ryh­mäl­tä lisäk­si tar­vit­ta­vien maa­lien mää­räs­tä, säi­ly­tyk­ses­tä ja lii­kut­ta­mi­sen tar­pees­ta.

Edel­li­ses­sä työ­pa­jas­sa aloi­tet­tua kes­kus­te­lua mah­dol­lis­ten vahin­ko­ta­pah­tu­mien sat­tues­sa ja lää­kin­tä­hen­ki­lös­tön kul­ku­rei­teis­tä sekä sen suju­vuu­des­ta.

Vah­ti­mes­ta­rei­den osal­ta mie­tit­tiin tilo­jen opti­maa­li­suut­ta, jol­loin kaik­ki tur­ha liik­ku­mi­nen ja kul­ku eri puo­lil­la hal­lia saa­tai­siin mini­moi­tua ja tätä myö­ten ajan­käyt­töä tehos­tet­tua, kun kaik­ki tur­ha saa­daan kar­sit­tua pois. Kau­ka­loi­den esteet­tö­myy­des­tä käy­tiin aja­tus­ten­vaih­toa, esteet­tö­miä kau­ka­loi­ta on Suo­mes­sa vie­lä ver­rat­tain vähän.

Näi­den lisäk­si vaih­det­tiin aja­tuk­sia har­joi­tus­kau­den pituu­des­ta, uusien jää­kent­tien mah­dol­lis­ta­mas­ta lei­ri­toi­min­nas­ta, Kok­ko­lan veden­laa­dus­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta jää­dyt­tä­mi­seen, jää­ko­neis­ta ja nii­den toi­min­nas­ta, kul­ku­väy­lien puh­dis­ta­mi­ses­ta hie­kas­ta ja soras­ta ja niin edel­leen.

Reflek­toin­ti

Tilai­suu­den lopus­sa on tapa­na suo­rit­taa reflek­toin­ti, jos­sa post it ‑lapuil­le kir­joi­te­taan palau­te työ­pa­jas­ta. Vih­reäl­le ne asiat, jot­ka ovat omas­ta mie­les­tä hyvin ja punai­sel­le lapul­le asiat, joi­hin tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta, ovat nega­tii­vi­sia tai joi­hin tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta. Jokai­nen osal­lis­tu­ja vie laput vuo­rol­laan tau­lul­le ja ker­too kir­joit­ta­man­sa muil­le ryh­män jäse­nil­le. Alla vasem­mal­la kuva työ­pa­jan palaut­teis­ta ja oikeal­la kuva työ­pa­jas­ta.

Yhdes­sä eteen­päin, täs­tä on hyvä jat­kaa!

Pysy kuu­lol­la, videoi­ta ja osal­lis­tu­jien kom­ment­te­ja työ­pa­jois­ta tulos­sa lähiai­koi­na!

Onko sinul­la toi­vei­ta tai kysy­myk­siä tule­van har­joi­tus­jää­hal­lin osal­ta? Risu­ja, ruusu­ja, kom­ment­te­ja, kysy­myk­siä…. Lähe­tä vies­tiä meil­le tääl­lä.

Luitko jo nämä?