Ylei­sur­hei­li­jat kool­la käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toon raken­ne­taan suun­ni­tel­mien mukaan moni­toi­mia­ree­na, jon­ka toi­min­nal­li­suu­det tulee suun­ni­tel­la niin, että tilat pal­ve­li­si­vat laa­jas­ti kok­ko­la­lai­sia eri urhei­lu­la­jien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta tapah­tu­mien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen.  

Moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia

Moni­toi­mia­ree­nan tilo­jen suun­nit­te­lu on tark­kaa työ­tä, jos­sa tulee ottaa huo­mioon eri lajeil­le ase­tet­ta­vien vaa­ti­mus­ten lisäk­si usei­ta eri­lai­sia toi­min­nal­li­suu­teen vai­kut­ta­via yksi­tyis­koh­tia, kuten esi­mer­kik­si kun­nos­sa­pi­don, jär­jes­tyk­sen­val­von­nan, esteet­tö­myy­den, tapah­tu­ma­ra­ken­ta­mi­sen ja vaik­ka­pa jär­jes­tyk­sen­val­von­nan näkö­kul­mat. Moni­toi­mia­ree­nan tulee olla nimen­sä mukai­ses­ti moni­toi­mia­ree­na, jon­ka tilat tai­pu­vat moni­puo­li­ses­ti kok­ko­la­lais­ten käyt­tä­jien eri­lai­siin tar­pei­siin.

Sato­ja toi­vei­ta ja sato­ja rat­kai­su­ja

Hank­keen ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa syk­syl­lä 2021 jär­jes­tet­tiin tapaa­mi­sia eri käyt­tä­jä­ryh­mien kans­sa, jol­loin sel­vi­tet­tiin toi­vei­ta tule­vien tilo­jen osal­ta. Toi­vei­ta, eli vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­jä ker­tyi lopul­ta eri urhei­lu­la­jien, tapah­tu­mien sekä yleis­ten tilo­jen osal­ta ker­tyi lähes 600 kap­pa­let­ta. Suun­ni­tel­mien ede­tes­sä toi­veet ovat täs­men­ty­neet ja nii­tä on ker­ty­nyt myös lisää.

Yhteen­ve­to ylei­sur­hei­lun käyt­tä­jä­työ­pa­jas­ta 3.1.2024

Ark­ki­teh­dit esit­te­li­vät osal­lis­tu­jil­le vii­mei­sim­mät suun­ni­tel­mat. Työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin ylei­sur­hei­lun puit­tei­siin ja nii­den osal­ta toi­vot­tui­hin muu­tok­siin sekä ideoi­tiin yhdes­sä mah­dol­li­sia vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja. Yksit­täi­sis­tä aiheis­ta eni­ten kes­kus­te­lua herät­ti­vät kor­keus­hyp­pyyn ja juok­su­ra­taan liit­ty­vät yksi­tyis­koh­dat.

Ylei­sur­hei­lun edus­ta­jat tote­si­vat esi­tel­ty­jen suun­ni­tel­mien mukai­set tilat toi­mi­vik­si ja ylei­sur­hei­lun olo­suh­tei­ta Kok­ko­las­sa mer­kit­tä­väs­ti paran­ta­vik­si.

Seu­raa­va työ­pa­ja tämän ryh­män kans­sa jär­jes­te­tään 17. tam­mi­kuu­ta.

”Olem­me pal­jon, pal­jon, pal­jon parem­mas­sa tilan­tees­sa, sii­tä kun aloi­tet­tiin. Nyt on enää kak­si asi­aa rat­kais­ta­va­na, yksi tosi pie­ni ja yksi vähän isom­pi.”

Min­na Vör­ri, Kok­ko­lan Vei­kot

Työ­pa­jas­sa oli­vat muka­na seu­raa­vat hen­ki­löt:

  • Anna Pöy­hö­nen ja Min­na Vör­lin (Kok­ko­lan Vei­kot)
  • Tom­my Gran­lund, Håkan Prest, Sep­po Jär­ve­lä ja Mar­ko Kän­sä­kan­gas (Gam­la­kar­le­by Idrottsfö­re­ning)
  • Jon­ne Sand­berg, Timo Sivu­la ja Timo Ryyp­pö (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to)
  • Mar­kus Kaus­ti­nen, Pau­li Koi­vis­to ja Ris­to Kor­pi (Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si)

Osal­lis­tu­jien palau­te työ­pa­jan päät­teek­si.

Luitko jo nämä?