Monien lajien työ­pa­ja

Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten.

Ryh­mäs­sä ovat muka­na:

 • Ilya Kon­dra­sen­ko – Sei­nä­kii­pei­ly, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Niklas Len­to – Sei­nä­kii­pei­ly, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Mark­ku Huka­ri – Sei­nä­kii­pei­ly, Kok­ko­lan Kii­pei­li­jät Ry
 • Mats Fin­ne – Voi­man­nos­to, Kok­ko­lan Jymy
 • Oona-Mari Haku­li­nen, val­men­nuk­sen- ja tes­tauk­sen asian­tun­ti­ja, Ylei­sur­hei­lu
 • Mar­ko Kän­sä­kan­gas, Ylei­sur­hei­lu, GIF
 • Päi­vi Knu­tar, Ylei­sur­hei­lu, Käl­viän Tar­mo
 • J‑P Pajun­pää, Sali­ban­dy, Nibacos
 • Jus­si Sep­pä­nen, Sali­ban­dy, Nibacos
 • Juha­ni Leh­to, Len­to­pal­lo, Kok­ko­lan Tii­ke­rit
 • Rai­ne Val­li, Foot­sal
 • Tuo­mo Hau­ta­la, Nyrk­kei­ly, Yks­pih­la­jan Rei­ma
 • Manu Kero­la, Kori­pal­lo, NMKY

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vil­le toi­mi­tet­tiin etu­kä­teen vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly, jota ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lus­sa on hyö­dyn­net­ty. Ryh­män kans­sa käy­tiin läpi aluk­si tämän het­ken alus­ta­vat suun­ni­tel­mat laji ker­ral­laan.

Ryh­mäs­sä kes­ki­tyt­tiin sii­hen, mitä eri lajit tar­vit­se­vat ja miten tule­va aree­na saa­tai­siin suun­ni­tel­tua siten, ettei­vät eri lajit sul­je pois toi­nen toi­si­aan ja miten var­mis­tet­tai­siin se, että kaik­kia eri laje­ja voi­daan har­ras­taa tilois­sa suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Ryh­mäs­sä eni­ten kes­kus­te­lua herät­ti lat­tia­ma­te­ri­aa­lit ja nii­den moni­käyt­töi­syys. Miten mate­ri­aa­lit tuli­si suun­ni­tel­la ja vali­ta, jot­ta nii­den käyt­töi­kä oli­si mah­dol­li­sim­man pit­kä ja niin, että tilat pal­ve­li­si­vat kaik­kia laje­ja sekä tasa- että moni­puo­li­ses­ti.

Tilan jaka­mi­seen ja kat­so­moi­hin liit­tyen ryh­mäs­sä nousi esiin usei­ta erin­omai­sen hyviä ideoi­ta. Työ­ryh­mä esit­ti lisäk­si usei­ta eri­lai­sia inno­va­tii­vi­sia ideoi­ta, joi­ta käyt­tä­jil­le on tul­lut vas­taan eri tilois­sa ja käy­tiin kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lä tavoin nii­tä voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti hyö­dyn­tää Kok­ko­la Aree­nan lopul­li­ses­sa suun­nit­te­lus­sa.

Täs­tä on hyvä jat­kaa suun­nit­te­lua ja odo­tan jo innol­la mitä saam­me yhdes­sä aikai­sek­si. Työ­ryh­mäs­tä nousi esiin pal­jon oival­ta­via rat­kai­su­ja ja mie­len­kiin­toi­sia haas­tei­ta mut­ta uskon, että yhdes­sä saam­me aikaan suun­ni­tel­mat, jot­ka miel­lyt­tä­vät mah­dol­li­sim­man monia.

Ris­to Kor­pi, vas­taa­va ark­ki­teh­ti

Teem­me moni­toi­mia­ree­na, jon­ka tar­koi­tus on pal­vel­la usei­ta eri laje­ja. Ilman yhteis­työ­tä täs­tä ei tuli­si mitään. On upe­aa huo­ma­ta, kuin­ka kaik­ki puhal­ta­vat yhteen hii­leen tur­val­lis­ten ja moni­käyt­töis­ten tilo­jen puo­les­ta. Hom­ma jat­kuu näil­lä eväil­lä ja pää­sem­me askel ker­ral­laan koh­ti toi­mi­vaa koko­nai­suut­ta.

Pau­li Koi­vis­to, pää­suun­nit­te­li­ja

Ensim­mäi­sen tapaa­mi­sen tär­kein anti oli eri lajien vaa­ti­muk­sis­ta kes­kus­te­lu eri lajien edus­ta­jien kes­ken. Tavoit­tee­na on suun­ni­tel­la koko­nai­suus, joka pal­ve­lee kok­ko­la­lai­sia mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti ja sel­vää on se, että kom­pro­mis­se­ja­kin jou­du­taan teke­mään. Työ­ryh­mä nos­ti esiin usei­ta inno­va­tii­vi­sia ja raik­kai­ta ideoi­ta, tapaa­mi­nen oli koko­nai­suu­te­naan erit­täin antoi­sa ja kes­kus­te­lua käy­tiin raken­ta­vas­ti hyväs­sä hen­ges­sä.

Työ­pa­ja­ta­paa­mi­set jat­ku­vat täl­lä samal­la kokoon­pa­nol­la aina sii­hen saak­ka, kun­nes lopul­li­set suun­ni­tel­mat lyö­dään luk­koon. Seu­raa­va työ­pa­ja­ta­paa­mi­nen tapah­tu­miin liit­tyen jär­jes­te­tään vie­lä tänä vuon­na.

Onko sinul­la kysy­myk­siä, toi­vei­ta tai ehdo­tuk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le kos­kien ylei­sur­hei­lua, sisä­pal­loi­lu­la­je­ja, sei­nä­kii­pei­lyä, kun­to­sa­lia tai nyrk­kei­lyä? Voit kir­joit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sil­le palaut­tee­si tääl­lä!

Luitko jo nämä?