Info­mö­te 9.11.2022 i Snell­manss­alen. Se video från eve­ne­man­get!

Pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park har frams­kri­dit i enlig­het med det koncept som god­kän­des i Kar­le­by stadss­ty­rel­se 27.9.2021. Enligt koncep­tet är idrotts­par­kens mål ett bygg­nads- och sane­rings­pro­jekt som genomförs med en allians­mo­dell och som inbegri­per två täck­ta isrin­kar, en löpar­ba­na inom­hus, en ishall som reno­ve­rats för att upp­fyl­la moder­na krav, den sane­ra­de delen av det skyd­da­de Idrottshuset, i vil­ket ingår en bas­ketplan, ett reno­ve­rat gym, en ny stor inom­husa­re­na och en fot­bollss­ta­dion.

Sta­den god­kän­de en proprie­bor­gen på 74,9 mil­jo­ner euro för Kar­le­by Idrotts­park Ab

Sta­den bes­lu­ta­de vid sitt möte 24.10.2022 med rös­ter­na 33–10 bevil­ja en proprie­bor­gen på högst 74,9 mil­jo­ner euro för Kar­le­by Idrotts­park Ab:s lån. Pro­jek­tet genomförs enligt alter­na­tiv 3. Drift­sut­gif­ter­na jus­te­ras årli­gen i sam­band med bud­ge­ten. Under det drygt två tim­mar lån­ga mötet hör­des fle­ra inlägg om pro­jek­tet. I dem beto­na­de man bland annat beho­vet av en löpar­ba­na inom­hus som en del av den hel­het som ska byg­gas.

Vad innebär det bor­gens­bes­lut som Kar­le­by stad fat­ta­de 24.10.2022? Se här en video där Timo Sivu­la, vd för Kar­le­by Idrotts­park, sva­rar på frå­gan.

Använ­dar­nas behov har kart­lagts på bred front.

I det förs­ta pla­ne­rings- och bud­ge­te­ringss­ke­det har det gjorts omfat­tan­de utred­nin­gar om använ­dar­nas behov, öns­kemål och de krav som oli­ka gre­nar stäl­ler. Hit­tills har det förts interv­juer och dis­kus­sio­ner med föret­rä­da­re för idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, före­tag och andra int­res­sentgrup­per i över ett år. Des­su­tom har det genomförts en enkät om hur­da­na öns­kemål och för­vänt­nin­gar använ­dar­na har i ans­lut­ning till Kar­le­by Idrotts­park. Det kom in över 800 öpp­na svar. Alla öns­kemål och behov har doku­men­te­rats och utnytt­jats i allian­sens pla­ne­ring av den förs­ta fasen. De oli­ka gre­nar­na framför­de över 500 öns­kemål till allian­sen. Anta­let öns­kemål som hel­het är myc­ket stort och alla öns­kemål kan natur­ligt­vis inte upp­fyl­las. Mer om det­ta ämne i den­na video.

Se video från eve­ne­man­get

Ända sedan pro­jek­tet inled­des har en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na varit kart­lägg­nin­gen av använ­dar­nas öns­kemål och behov samt beak­tan­det av dem. Efter sta­dens bes­lut har pro­jek­tet övergått till ett ske­de där den slut­li­ga hel­he­ten pla­ne­ras.

Med tan­ke på genomfö­ran­det av pro­jek­tet och de slut­li­ga pla­ner­na anses det särs­kilt vik­tigt att de som använ­der loka­ler­na invol­ve­ras i pla­ne­rin­gen.

De som tala­de på info­mö­tet är föret­rä­da­re för Kar­le­by Idrotts­parks allians; pro­jektc­hef Mar­kus Kaus­ti­nen från YIT, arki­tek­ter­na Pau­li Koi­vis­to och Ris­to Kor­pi från UKI Ark­ki­teh­dit samt Kar­le­by Idrotts­parks vd Timo Sivu­la. Ordfö­ran­de vid info­mö­tet var Outi Airo­la.

Vi ska till­sam­mans ta fram den bäs­ta möj­li­ga hel­he­ten. Kar­le­by Idrotts­park ska bet­jä­na alla Kar­le­by­bor på bred front – från bebis till vuxen!

Timo Sivu­la, verks­täl­lan­de direk­tör, Kar­le­by Idrotts­park Ab

Luitko jo nämä?