Big room ‑työs­ken­te­ly var­mis­taa asioi­den tehok­kaan val­mis­te­lun

19.5.2023

Big room toi­mii pait­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑pro­jek­tin pro­jek­ti­toi­mis­to­na ja moni­toi­mi­ti­la­na myös pro­jek­tin­joh­ta­mi­sen ja allians­sin yhteis­toi­min­nan alus­ta­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työs­ken­te­ly­ti­laa kut­su­taan siis nimel­lä big room. Ennen kuin teke­mi­nen alkaa, pys­ty­te­tään big room ‑työs­ken­te­ly, luo­daan yhtei­set pro­ses­sit ja raken­ne­taan yhteis­pe­li kun­toon. Sisäl­lön ja rat­kai­su­jen rin­nal­la suun­ni­tel­laan myös pro­jek­tin toteu­tus. Työs­ken­te­ly yhtei­ses­sä pro­jek­ti­toi­mis­tos­sa vaa­tii uuden­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja, yhtei­set luku­jär­jes­tyk­set ja aika­tau­lut sekä kokous- ja työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn sopi­vat toi­min­ta­mal­lit.

Kes­kei­nen tavoi­te on saa­da aikaan paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los

Big roo­min toi­min­ta käyn­nis­te­tään siis aina heti allians­si­hank­keen alus­sa. Big room on käy­tän­nös­sä työ­ti­la, jos­sa allians­si­hank­keen kaik­ki osa­puo­let ja suun­nit­te­luun osal­lis­tu­vat, eli tilaa­ja, raken­ta­ja, suun­nit­te­li­ja, käyt­tä­jä­työ­pa­jat ja niin edel­leen työs­ken­te­le­vät yhdes­sä.

Allians­si­hank­keis­sa kes­kei­nen tavoi­te on saa­da aikaan paras mah­dol­li­nen lop­pu­tu­los luo­mal­la integroi­tu pro­jek­tior­ga­ni­saa­tio. Allians­sin yhtei­sen orga­ni­saa­tion ja yhtei­sen työ­ti­lan, eli big roo­min kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on näin ollen hävit­tää toi­mi­joi­den omat orga­ni­saa­tio­ra­jat, jol­loin kaik­ki osa­puo­let kes­kit­ty­vät työs­ken­te­le­mään allians­sil­le. Allians­sil­la on aina yhtei­nen esi­mies, yhdes­sä sovi­tut roo­lit, teh­tä­vä­koh­tai­set kokoon­pa­not sekä rapor­toin­ti­vas­tuut.

Yhtei­nen työ­ti­la var­mis­taa tehok­kaan asioi­den val­mis­te­lun

Allians­sin yhdes­sä suun­nit­te­le­ma ja toteut­ta­ma hank­keen vaa­ti­ma vies­tin­tä ryh­män kes­ken hel­pot­tuu big room ‑työs­ken­te­lyn avul­la huo­mat­ta­vas­ti, kos­ka jat­ku­va ja hyvin inten­sii­vi­nen yhteis­työ var­mis­taa nopean tie­don­ku­lun ja tehok­kaan asioi­den val­mis­te­lun. Jokai­nen hank­kee­seen aktii­vi­ses­ti osal­lis­tu­va taho on koko pro­jek­tin ajan tilan­teen tasal­la toteu­tet­ta­van hank­keen koko­nais­ti­lan­tees­ta.

Big room ‑työs­ken­te­lyn ansios­ta allians­sin jär­jes­tä­mät kokouk­set ovat tehok­kai­ta, käsi­tel­tä­vis­tä asiois­ta on kes­kus­tel­tu ryh­män kes­ken yhdes­sä jo aikai­sem­min ja rat­kai­sut­kin ovat usein jo val­miik­si mie­tit­ty­nä. Toi­min­ta­mal­li lisää näin ollen allians­sin kokous­ten tehok­kuut­ta ja vähen­tää nii­hin kulu­tet­ta­vaa aikaa. Asiois­ta voi­daan sopia nopeas­ti eikä yhden asian käsit­te­lyyn tar­vi­ta usei­ta kokoon­tu­mis­ker­to­ja tai kokous­rum­baa.

Kes­keis­tä on luo­da osa­puol­ten kes­ken luot­ta­muk­sel­li­nen ja avoin ilma­pii­ri, jos­sa ei olla vas­tak­kain vaan rin­nak­kain ja jos­sa kaik­kia osa­puo­lia ja eri­lai­sia näke­myk­siä arvos­te­taan varauk­set­ta.

Suun­nit­te­li­jat ovat muka­na alus­ta lop­puun

Suun­nit­te­lu­työ­tä teke­vät tahot osal­lis­tu­vat big room ‑työs­ken­te­lyyn myös sii­nä vai­hees­sa, kun itse han­ke läh­tee toteu­tuk­seen. Tämä mah­dol­lis­taa raken­ta­mi­sen aika­na mah­dol­li­ses­ti esiin tule­vien ja jos­kus vält­tä­mät­tö­mien­kin muok­kaus­ten ja muu­tos­ten teke­mi­sen vie­lä hank­keen lop­pu­vai­hees­sa­kin.

Kai­kis­sa raken­nus­hank­keis­sa vii­me het­ken muok­kauk­sia ja muu­tok­sia tulee lähes poik­keuk­set­ta. Perin­tei­sel­lä mal­lil­la toteu­te­tuis­sa raken­nus­hank­keis­sa nämä ovat yksi nii­tä asioi­ta, jot­ka esiin tul­les­saan hidas­ta­vat ja vai­keut­ta­vat eri osa­puo­lien työs­ken­te­lyä ja aika­tau­lus­sa pysy­mis­tä.

Big room ‑työs­ken­te­ly vaa­tii uuden­lais­ta osaa­mis­ta

Hen­ki­lö­ta­sol­la big room ‑työs­ken­te­ly vaa­tii jokai­sel­ta sii­hen osal­lis­tu­val­ta uuden­lais­ta osaa­mis­ta ja otet­ta yhdes­sä teke­mi­seen. Inten­sii­vi­nen pro­jek­ti­työ samas­sa tilas­sa eri työ­kult­tuu­reis­ta tule­vien ihmis­ten kans­sa edel­lyt­tää jous­ta­vuut­ta, hyviä sosi­aa­li­sia tai­to­ja sekä kykyä saa­da esiin sekä kuun­nel­la aidos­ti jokai­sen näkö­kul­mia ja mie­li­pi­tei­tä.

Allians­si­mal­lil­la raken­ta­mis­ta pide­tään eri­tyi­sen toi­mi­va­na vaa­ti­vis­sa raken­nus­hank­keis­sa, jol­lai­nen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suus­kin on. Vaa­ti­vat hank­keet pitä­vät tyy­pil­li­ses­ti uuden­lai­sia toteu­tuk­sia ja moni­mut­kai­sia rat­kai­su­ja, mikä puo­les­taan vaa­tii laa­jaa asiao­saa­mis­ta ja vank­kaa koke­mus­ta, eli big room ‑työs­ken­te­lyn mah­dol­lis­ta­maa inten­sii­vis­tä yhteis­työ­tä.

Big room ‑työs­ken­te­ly tuot­taa enem­män ideoi­ta ja inno­vaa­tioi­ta

Big room, eli yhtei­sen työs­ken­te­ly­ti­lan ansios­ta tie­to kul­kee nopeas­ti ja suju­vas­ti, mikä mah­dol­lis­taa ongel­miin rea­goi­mi­sen sekä nopeam­min että tehok­kaam­min. Esiin tule­vien ongel­mien rat­kai­su tehos­tuu, yhdes­sä teh­dyt pää­tök­set ovat parem­pia ja ryh­män sisäi­nen luot­ta­mus kas­vaa. Näi­den etu­jen lisäk­si mer­kit­tä­vä­nä etu­na on pidet­tä­vä sitä, että ryh­mä pys­tyy tuot­ta­maan yhdes­sä enem­män ideoi­ta ja inno­vaa­tioi­ta, jol­loin myös kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen­kin tehos­tu­vat.

Edel­lä esi­tet­ty­jen etu­jen lisäk­si nig room työs­ken­te­ly­ti­la­na tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den uuden­lai­seen visu­aa­li­seen joh­ta­mi­seen ja tie­don­hal­lin­taan sekä kult­tuu­rin muut­ta­mi­seen avoi­mem­mak­si ja läpi­nä­ky­väm­mäk­si. Big room ‑työs­ken­te­ly­ti­las­ta tai allians­sin yhtei­sis­tä jär­jes­tel­mis­tä löy­ty­vät kaik­ki hank­kee­seen liit­ty­vät tie­dot, jol­loin myös tie­don­ha­ku ja tie­don­hal­lin­ta tehos­tu­vat ja hel­pot­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti perin­tei­sel­lä mal­lil­la toteu­tet­tui­hin raken­nus­hank­kei­siin ver­rat­tu­na. Yhteis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si suun­nit­te­lu ja tuo­tan­to vir­tau­te­taan lean-peri­aat­tei­den mukai­ses­ti pro­jek­tin tehok­kaa­seen läpi­vien­tiin. Allians­si­hank­keis­sa luo­daan ennus­tet­ta­vuut­ta ohja­ten suun­nit­te­lua etu­pai­not­tei­ses­ti Last Plan­ner ‑sys­tee­miä ja vii­mei­sim­piä tie­don­hal­lin­nan mene­tel­miä hyö­dyn­täen.


Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si toteut­taa suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­vai­hei­ta lomit­tain. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na ja raken­ta­mi­sen alkaes­sa aloi­te­taan saman aikai­ses­ti lomit­tain har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­sen suun­nit­te­lu­työ. Toteu­tus­vai­heil­le voi­daan hakea hyväk­syn­tä Kok­ko­lan kau­pun­gil­ta sii­nä vai­hees­sa, kun suun­nit­te­lu on hyväk­syt­ty­jen raa­mien puit­teis­sa ja allians­sin osa­puo­lil­la on sel­keä yhtei­nen käsi­tys hank­keen toteu­tuk­ses­ta ja kus­tan­nusar­vios­ta.


Lue lisää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­ta

Luitko jo nämä?