Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien vali­doin­ti

23.5.2023

Aaro Kemp­pai­nen on jul­kis­ten raken­nus­hank­kei­den pit­kän lin­ja ammat­ti­lai­nen. Hänel­le on ker­ty­nyt koke­mus­ta jo lähes 40 vuo­den ajal­ta, jois­ta hän on toi­mi­nut pro­jek­ti­pääl­li­kön sekä raken­nut­ta­mis- ja val­von­ta­teh­tä­vis­sä yli 30 vuot­ta. Aaro on ollut muka­na muun muas­sa eri­tyis­vaa­ti­muk­set täyt­tä­väs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kehi­tys­vam­ma­huol­lon osaa­mis­kes­kuk­ses­sa, Ruu­kin­kan­kaan ala- ja ylä­kou­lun sekä lukion raken­ta­mi­ses­sa, Oulun yli­opis­tol­le ja Oulun kau­pun­gil­le yhteis­hank­kee­na raken­ne­tus­sa ham­mas­lää­ke­tie­teen uudis­ra­ken­nuk­ses­sa sekä kym­me­nis­sä muis­sa hank­keis­sa.

Heik­ki Lou­kusa on LVIA-ammat­ti­lai­nen. Hänel­lä on työ­ko­ke­mus­ta 20 vuo­den ajal­ta, jois­ta hän on toi­mi­nut 13 vuo­den ajan pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä raken­nut­ta­mis- ja val­von­ta­teh­tä­vis­sä sekä LVIA-asian­tun­ti­ja­na. Lisäk­si hän on työs­ken­nel­lyt seit­se­män vuo­den ajan talo­tek­nii­kan kou­lut­ta­ja­na. Hei­kil­lä on koke­mus­ta muun muas­sa Nokian tuo­te­ke­hi­tys­ti­lo­jen laa­jen­nus- ja muu­tos­töis­tä, Oulun Lin­nan­maan ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­kam­puk­sel­ta ja Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen kes­kus­ta­kort­te­lin 1920- ja 1960-luvul­la raken­net­tu­jen osien perus­kor­jauk­ses­sa sekä lukui­sis­sa muis­sa vas­taa­van­lai­sis­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa. Heik­ki ja Aaro ovat toi­mi­neet useis­sa samois­sa raken­nus­hank­keis­sa.

Suun­ni­tel­mien vali­doi­jat muka­na big room ‑työs­ken­te­lys­sä

Aaro ja Heik­ki ovat pereh­ty­neet hank­kees­ta tuo­tet­tui­hin mate­ri­aa­lei­hin sekä osal­lis­tu­neet maa­lis­kuus­ta alkaen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big room ‑työs­ken­te­lyyn, jos­sa jär­jes­te­tään allians­sin yhtei­set suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rit sekä hank­kee­seen liit­ty­vät yksit­täi­siin osa-aluei­siin liit­ty­vät eril­lis­pa­la­ve­rit. Talo­tek­nii­kan asian­tun­ti­jan roo­lis­sa Heik­ki on ollut muka­na myös Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ener­gia­suun­nit­te­lu­ryh­mäs­sä.

Yhteis­työ on läh­te­nyt oikein muka­vas­ti käyn­tiin ja mei­dät otet­tiin hyvin poruk­kaan mukaan. Kok­ko­las­sa on aina muka­va käy­dä. Han­ke on suu­ri ja on hie­noa näh­dä, että talo­tek­niik­ka puo­lel­la ener­gian hyö­dyn­tä­mi­nen on isos­sa kuvas­sa, täs­tä tulee ener­gia­te­ho­kas han­ke­ko­ko­nai­suus.

Heik­ki Lou­kusa

Hyvä poruk­ka, johon on ollut help­po tul­la, yhdes­sä hae­taan poru­kal­la rat­kai­su­ja. Tämä on mones­sa suh­tees­sa kiin­nos­ta­va han­ke, kun on monen­tyyp­pis­tä raken­ta­mis­ta. Oman haas­teen­sa aset­taa tilo­jen suun­nit­te­lu moni­käyt­töi­sik­si.

Aaro Kemp­pai­nen

Suun­ni­tel­mat on toteu­tet­tu laa­duk­kaas­ti

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mien vali­doi­jat ovat kokouk­sis­sa ohjan­neet ja val­vo­neet suun­nit­te­lua ja pro­jek­tin aika­tau­lu­ja. He ovat otta­neet kan­taa suun­nit­te­luun esi­mer­kik­si ris­ki­ra­ken­tei­den, poh­jao­lo­suh­tei­den, haas­ta­vien raken­tei­den, tek­nii­kan huol­to­reit­tien sekä tek­nii­kan pää­reit­tien osal­ta. Suun­ni­tel­mien vali­doi­jien palaut­tei­den ja lisä­täs­men­nys­pyyn­tö­jen joh­dos­ta on Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin kans­sa jär­jes­tet­ty ala­koh­tai­sia suun­nit­te­lu­pa­la­ve­re­ja, jois­sa on yhdes­sä täs­men­net­ty suun­ni­tel­mia tar­peen niin vaa­ties­sa. 

Raken­ne­rat­kai­su­jen osal­ta hei­dän teh­tä­vä­nään on ollut tuo­da asian­tun­te­mus­ta ja ohja­ta omal­ta osal­taan suun­nit­te­lua ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­viin raken­tei­siin ja var­mis­taa tur­val­li­set raken­ne­rat­kai­sut. Raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­jan teh­tä­vä­nä on ollut edel­lyt­tää yleis­suun­nit­te­lus­sa elin­kaa­ri­kes­tä­vät sisä- ja ulko­ti­lo­jen pin­ta­ra­ken­teet.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien vali­doin­nin osal­ta Wela­don asian­tun­ti­jat ovat toden­neet hank­keen suun­nit­te­lus­sa olleen riit­tä­vät resurs­sit ja päte­vyy­det laa­duk­kaa­seen suun­nit­te­luun hank­keen eri­tyi­nen vaa­ti­vuus ja laa­juus huo­mioi­den.


Luitko jo nämä?