Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­muo­to­na

12.5.2023

Allians­si­mal­lil­la toteu­tet­ta­vien hank­kei­den ero perin­tei­sel­lä mal­lil­la toteu­tet­ta­viin raken­nus­pro­jek­tei­hin on eri­tyi­ses­ti se, että kaik­ki hank­keen osa­puo­let tuo­daan yhteen heti hank­keen alku­vai­hees­sa, jol­loin luo­daan edel­ly­tyk­set sil­le, että jokai­nen osa­puo­li ryh­tyy aidos­ti luo­maan arvoa hank­keen tilaa­jal­le.

Lean-filo­so­fian kes­kei­nen aja­tus on tun­nis­taa ja pois­taa pro­ses­seis­ta tur­hat toi­min­not , paran­taa laa­tua ja pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia. Tur­hik­si toi­min­noik­si nime­tään esi­mer­kik­si yli­mää­räi­set ja tuot­ta­mat­to­mat toi­min­not, jot­ka aiheut­ta­vat tar­peet­to­mia kus­tan­nuk­sia. Tuot­ta­mat­to­miin toi­min­toi­hin las­ke­taan muun muas­sa pro­ses­sin aikai­set odo­tusa­jat sekä viois­ta ja vir­hei­den kor­jaa­mi­ses­ta  aiheu­tu­neet tur­hat kulut, joi­ta pro­ses­sin aika­na tapah­tuu.

Tuo­mal­la kaik­ki hank­keen osa­puo­let yhteen heti hank­keen alus­sa, siir­ry­tään perin­teis­ten toi­min­ta­mal­lien osa­to­teu­tuk­sis­ta tii­vii­seen ja koko­nais­val­tai­seen yhteis­työ­hön, jon­ka tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa jokai­sen hank­kees­sa muka­na ole­van tahon vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det valit­tui­hin rat­kai­sui­hin jo suun­nit­te­lu­vai­heen aika­na.

Tär­keim­mät rat­kai­sut teh­dään suun­nit­te­lu­vai­hees­sa

Raken­nus­hank­kei­den osal­ta tär­keim­mät ja oleel­li­ses­ti lop­pu­tu­lok­seen vai­kut­ta­vat rat­kai­sut teh­dään jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa.

Kuva: Vison Oy

Perin­tei­ses­sä mal­lis­sa eri osa­puo­let tule­vat mukaan vas­ta sen jäl­keen, kun suun­ni­tel­mat ovat jo val­mii­ta ja lyö­ty luk­koon ja hank­keen osa­puo­let läh­te­vät toteut­ta­maan ole­mas­sa ole­vaa ja jo laa­dit­tua suun­ni­tel­maa. Täs­tä seu­raa se, ettei hank­keen eri osa­puo­lil­le muo­dos­tu perin­tei­sis­sä mal­leis­sa koko­nais­kä­si­tys­tä hank­kees­ta.

Kuva: Vison Oy

Osa­puol­ten eril­li­syys on perin­tei­ses­ti toteu­tet­tu­jen raken­nus­hank­kei­den kes­kei­nen ongel­ma. Tie­don­ku­lun haas­teet eri osa­puol­ten välil­lä joh­ta­vat sii­hen, että jokai­nen kan­taa vas­tuun vain itsel­leen kuu­lu­vas­ta yksit­täi­ses­tä hank­keen osas­ta. Muka­na ole­vil­la ei ole mah­dol­lis­ta vai­kut­taa mui­den osa­puol­ten suun­nit­te­lu­vir­hei­siin tai huo­mioi­mat­to­miin asioi­hin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, jol­loin ne muut­tu­vat­kin tilaa­jal­le ris­kik­si ja kus­tan­nuk­sik­si.

Kuva: Vison Oy

Allians­si­mal­li mah­dol­lis­taa ris­kien mini­moin­nin

Allians­si­mal­li tuo hank­keen osa­puo­let yhteen heti alkuai­hees­sa, jol­la jokai­sen muka­na ole­van osa-alu­een ja osa­puo­len vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det var­mis­te­taan. Allians­si sitou­tuu yhtei­seen sopi­muk­seen, joka antaa vah­van poh­jan luot­ta­muk­sel­li­sen yhteis­työn raken­ta­mi­sel­le. Allians­sis­sa jokai­nen osa­puo­li näin ollen kan­taa vas­tuun ris­keis­tä ja toi­saal­ta taas hyö­tyy mal­lin muka­naan tuo­mis­ta hyö­dyis­tä. Allians­si­so­pi­mus sisäl­tää­kin aina kan­nus­tin­mal­lin talou­del­lis­ten int­res­sien kaut­ta, yhdes­sä teh­dään ja yhdes­sä onnis­tu­taan, toi­saal­ta taas kaik­ki osa­puo­let vas­taa­vat yhdes­sä mah­dol­li­sis­ta vir­heis­tä ja epä­on­nis­tu­mi­sis­ta.

Kuva: Vison Oy

Käyt­tä­jät muka­na suun­nit­te­le­mas­sa lopul­lis­ta toteu­tus­ta

Allians­si­mal­li muut­taa raken­nut­ta­mi­sen ja raken­ta­mi­sen kult­tuu­re­ja. Muu­tok­set hal­li­taan parem­min jo suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­vai­heen aika­na. Perin­teis­ten raken­nus­pro­jek­tien heik­kous on tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jien kuun­te­lun vähäi­syys. Allians­si­mal­lis­sa myös lop­pu­käyt­tä­jät huo­mioi­daan ja hei­dät ote­taan mukaan suun­nit­te­luun, eli kuun­nel­laan aidos­ti nii­tä ihmi­siä, jot­ka tilo­ja tule­vat lopul­ta käyt­tä­mään. Tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jil­lä on arvo­kas­ta hil­jais­ta tie­toa, joka vali­tet­ta­van usein jää raken­nus­pro­jek­teis­sa huo­mioi­mat­ta. Tämä puo­les­taan joh­taa sii­hen, että tilo­jen val­mis­tut­tua käyt­tä­jät havait­se­vat tilo­jen aiheut­ta­mia käy­tän­nön ongel­mia, joi­ta voi­vat olla esi­mer­kik­si kul­ku­väy­lät, tilo­jen jär­jes­tys, riit­tä­mät­tö­mät säi­ly­tys­ti­lat tai vaik­ka­pa ikku­noi­den epä­so­pi­vat sijoi­tus­pai­kat.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on kuun­nel­tu tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jiä kat­ta­vas­ti, suun­nit­te­lun aika­na on jär­jes­tet­ty usei­ta käyt­tä­jä­työ­pa­jo­ja, jois­sa tilo­jen tule­vat käyt­tä­jät yhdes­sä ark­ki­teh­tien kans­sa kehit­tä­neet suun­nit­te­lu­rat­kai­su­ja. Käyt­tä­jien osal­lis­ta­mi­nen suun­nit­te­lu­vai­hee­seen on osal­taan var­mis­ta­nut sen, että suun­ni­tel­lut tilat vas­taa­vat niil­le ase­tet­tu­ja odo­tuk­sia eri käyt­tä­jä­ryh­mien kan­nal­ta.

Lue lisää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­ta tääl­lä:

Luitko jo nämä?