Big room-arbe­te säkers­täl­ler effek­tiv bered­ning av ären­de­na

22.5.2023

Big room fun­ge­rar utö­ver som pro­jekt­byrå och akti­vi­tets­ba­se­rat kon­tor för pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park också som platt­form för pro­jekt­led­ning och allian­sens samar­be­te. Arbets­rum­met för allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park kal­las alltså för big room. Innan arbe­tet bör­jar ska­pas big room-arbets­for­mer, gemen­sam­ma proces­ser och sams­pe­let byggs upp. Vid sidan av innehål­let och lös­nin­gar­na pla­ne­ras också genomfö­ran­det av pro­jek­tet. Arbe­tet vid den gemen­sam­ma pro­jekt­byrån krä­ver nya verk­sam­hets­sätt, gemen­sam­ma läsord­nin­gar och tidsche­man samt verk­sam­hets­mo­del­ler som läm­par sig för mötes- och works­ho­par­be­te.

Det cent­ra­la målet är att uppnå bäs­ta möj­li­ga resul­tat

Verk­sam­he­ten i big room inleds därför all­tid genast i bör­jan av ett allians­pro­jekt. Big room är i prak­ti­ken en arbets­lo­kal där alla par­ter i allians­pro­jek­tet och de som del­tar i pla­ne­rin­gen, dvs. bes­täl­la­ren, byg­ga­ren, pla­ne­ra­ren, använ­darworks­hop­par­na och så vida­re arbe­tar till­sam­mans.

Det cent­ra­la målet för allians­pro­jekt är att uppnå bäs­ta möj­li­ga resul­tat genom att ska­pa en integre­rad pro­jek­tor­ga­ni­sa­tion. Huvud­syf­tet med allian­sens gemen­sam­ma orga­ni­sa­tion och gemen­sam­ma arbets­lo­kal, dvs. big room, är därför att avlägs­na aktö­rer­nas egna orga­ni­sa­tionsgrän­ser, så att alla par­ter fokuse­rar på att arbe­ta för allian­sen. Allian­sen har all­tid en gemen­sam chef, gemen­samt öve­rens­kom­na rol­ler, upp­gifts­ba­se­ra­de sam­man­sätt­nin­gar och rap­por­te­ring­sans­var.

Gemen­sam arbets­lo­kal säkers­täl­ler effek­tiv bered­ning av ären­den

Den nöd­vän­di­ga kom­mu­ni­ka­tio­nen inom grup­pen med hän­syn till det pro­jekt som allian­sen till­sam­mans pla­ne­rar och genomför, under­lät­tas avse­värt genom big room-arbe­tet, efter­som det säkers­täl­ler ett kon­ti­nuer­ligt och myc­ket nära samar­be­te samt snabbt infor­ma­tionsflö­de och en effek­tiv bered­ning av ären­de­na. Var­je aktör som aktivt del­tar i pro­jek­tet är under hela pro­jek­tet upp­da­te­rad om den övergri­pan­de situa­tio­nen i det pro­jekt som genomförs.

Tack vare big room-arbe­tet är de möten som allian­sen ord­nar effek­ti­va, de frå­gor som ska behand­las har dis­ku­te­rats till­sam­mans med grup­pen redan tidi­ga­re och lös­nin­gar­na är ofta fär­digt genom­tänk­ta. Verk­sam­hets­mo­del­len kom­mer därför att öka effek­ti­vi­te­ten och mins­ka tidsåtgån­gen vid allian­sens möten. Ären­de­na kan avta­las snabbt och det behövs inte mån­ga sam­man­koms­ter eller mötes­proces­ser för att behand­la ett ären­de.

Det vik­ti­ga är att ska­pa ett fört­roen­de­fullt och öppet kli­mat mel­lan alla par­ter, där man inte är varan­dras kon­kur­ren­ter utan samar­bets­par­ter och där alla par­ter och oli­ka åsik­ter upps­kat­tas genuint.

Pla­ne­rar­na del­tar från bör­jan till slut

De som utför pla­ne­ring­sar­be­tet del­tar i big room-arbe­tet också i det ske­de då själ­va pro­jek­tet bör­jar genomfö­ras. Det­ta gör det möj­ligt att göra even­tuel­la och ibland nöd­vän­di­ga jus­te­rin­gar och ändrin­gar under byg­gan­det även i pro­jek­tets sluts­ke­de.

I alla bygg­pro­jekt före­kom­mer jus­te­rin­gar och ändrin­gar i sis­ta minu­ten, näs­tan utan undan­tag. I frå­ga om bygg­pro­jekt som genomförs enligt den tra­di­tio­nel­la model­len innebär des­sa när de int­räf­far att de fördrö­jer och försvå­rar arbe­tet och gör det svårt för de oli­ka par­ter­na att hål­la tidssche­mat.

Big room-arbe­te krä­ver nytt slags kom­pe­tens

På per­son­lig nivå krä­ver big room-arbe­tet ny kom­pe­tens och ett nytt grepp av alla del­ta­ga­re för att kun­na job­ba till­sam­mans. Krä­van­de pro­jek­tar­be­te i sam­ma lokal med män­nis­kor från oli­ka arbets­kul­tu­rer förut­sät­ter flexi­bi­li­tet, god social kom­pe­tens samt förmå­ga att genuint lyss­na på allas syn­punk­ter och åsik­ter.

Med allians­mo­del­len anses byg­gan­det vara särs­kilt effek­tivt när det gäl­ler krä­van­de bygg­pro­jekt, vil­ket Kar­le­by Idrotts­park kan anses vara. Krä­van­de pro­jekt innehål­ler van­li­gen nya slags genomfö­ran­den och komplice­ra­de lös­nin­gar, vil­ket i sin tur krä­ver omfat­tan­de sak­kuns­kap och gedi­gen erfa­ren­het, dvs. sådant slags nära samar­be­te som big room-arbe­tet möj­lig­gör.

Big room-arbe­tet ska­par fler idéer och inno­va­tio­ner

Tack vare big room, dvs. den gemen­sam­ma arbets­lo­ka­len, sprids infor­ma­tio­nen snabbt och smi­digt, vil­ket gör det möj­ligt att rea­ge­ra snab­ba­re och effek­ti­va­re på problem. Lös­nin­gen av de problem som uppstår sker effek­ti­va­re, de bes­lut som fat­tas till­sam­mans är bätt­re och fört­roen­det inom grup­pen ökar. Utö­ver des­sa för­de­lar är det en stor för­del att grup­pen till­sam­mans kan pro­duce­ra fler idéer och inno­va­tio­ner, vil­ket också gör utvecklin­gen och inlär­nin­gen effek­ti­va­re.

Utö­ver de för­de­lar som nämns ovan erb­ju­der big room som arbets­lo­kal möj­lig­he­ter till nya for­mer av visuell led­ning och infor­ma­tions­han­te­ring samt en öpp­na­re och mer trans­pa­rent kul­tur. I big room-arbets­lo­ka­len eller i allian­sens gemen­sam­ma sys­tem finns alla upp­gif­ter som hänför sig till pro­jek­tet, var­vid också infor­ma­tions­sök­nin­gen och infor­ma­tions­han­te­rin­gen effek­ti­vi­se­ras och under­lät­tas betyd­ligt jämfört med bygg­pro­jekt som genomförs enligt den tra­di­tio­nel­la model­len. För att de gemen­sam­ma målen ska nås sker flö­det inom pla­ne­rin­gen och pro­duk­tio­nen i enlig­het med lean-princi­per­na till ett effek­tivt genomfö­ran­de av pro­jek­tet. I allians­pro­jekt ska­pas förut­säg­bar­het genom att pla­ne­rin­gen styrs med framförhåll­ning med hjälp av sys­te­met Last Plan­ner och med de senas­te meto­der­na för infor­ma­tions­han­te­ring.

Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park genomför pla­ne­rings- och genomfö­ran­de­fa­ser­na på ett över­lap­pan­de sätt. I den förs­ta fasen pla­ne­ras en mul­tia­re­na och en fot­bollss­ta­dion och byg­gan­det inleds sam­ti­digt som pla­ne­ring­sar­be­tet för reno­ve­rin­gen av trä­ning­sis­hal­lar­na. För genomfö­ran­de­fa­ser­na kan man ansö­ka om god­kän­nan­de hos Kar­le­by stad i det ske­de då pla­ne­rin­gen är inom de god­kän­da ramar­na och allians­par­ter­na har en klar gemen­sam upp­fatt­ning om genomfö­ran­det av pro­jek­tet och kost­nads­kal­ky­len.


Läs mer om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park här:


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?