Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toi­mi­jat

15.5.2023

Allians­si jakaa hank­kee­seen liit­ty­vät rahal­li­set ris­kit ja hyö­dyt, nou­dat­taa tie­don avoi­muu­den peri­aat­tei­ta ja tekee kiin­te­ää yhteis­työ­tä. Allians­si sovel­tuu par­hai­ten suu­rien raken­nus- ja infra­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen. Suo­mes­sa toteu­tet­tu­ja allians­si­hank­kei­ta ovat esi­mer­kik­si Kai­nuun uusi sai­raa­la, 120 mil­joo­naa euroa ja OYS las­ten ja nais­ten sai­raa­la, 130 mil­joo­naa euroa. Vii­mei­sim­pä­nä, elo­kuus­sa 2022, val­mis­tu­nee­na allians­si­na Vaa­san kes­kus­sai­raa­lan 141 mil­joo­nan euron arvoi­nen laa­jen­nus, jon­ka toteut­ta­jat oli­vat lähes samat kuin Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­la­kin.

Allians­si haas­taa yhteis­pe­liin.

Allians­si on uuden­lai­nen tapa toi­mia ja se haas­taa sii­hen osal­lis­tu­vat uuden­lai­seen yhteis­pe­liin. Allians­sil­la on yhtei­nen orga­ni­saa­tio, joka koo­taan kai­kis­ta hank­keen aika­na työ­hön osal­lis­tu­vis­ta osa­puo­lis­ta. Allians­sis­sa ovat muka­na tilaa­jan lisäk­si kes­kei­set suun­nit­te­li­jat ja ura­koit­si­jat. Perus­tet­tu orga­ni­saa­tio jakaa niin hank­keen hyö­dyt, kuin ris­kit­kin. Allians­si­ra­ken­ta­mi­sen ero­na perin­tei­ses­ti käy­tet­tyi­hin pro­jek­ti­mal­lei­hin on se, että sii­nä tuo­daan eri osa­puo­lien osaa­mi­nen yhteen mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Allians­si­pro­jek­til­le mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja sisään­ra­ken­net­tu kan­nus­tin­jär­jes­tel­mä huo­leh­tii moti­voin­ti­te­ki­jöis­tä.  Esi­mer­kik­si bud­je­tin tai aika­tau­lun ali­tus hyö­dyt­tää kaik­kia allians­sin osa­puo­lia yhdes­sä. Toi­saal­ta aika­tau­lun veny­mi­nen ja bud­je­tin yli­tys vai­kut­taa kaik­kiin allians­sin jäse­niin. Allians­sis­sa kaik­ki voit­ta­vat tai kaik­ki häviä­vät. 

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si

Tar­jous­pyyn­tö allians­seil­le jul­kis­tet­tiin jou­lu­kuus­sa 2021, jon­ka jäl­keen tar­jouk­sen jät­tä­nei­den allians­si­ryh­mit­ty­mien kans­sa jär­jes­tet­tiin työ­pa­jo­ja sekä käy­tiin tar­jous- ja sopi­mus­neu­vot­te­lu­ja. Kil­pai­lu­tus­pro­ses­sin jäl­keen sopi­via allians­se­ja löy­tyi lopul­ta kak­si kap­pa­let­ta. Vali­tut kak­si allians­sia toi­mit­ti­vat lopul­li­set tar­jouk­set 7.3.2022, tar­jous­kil­pai­lun ja tulos­ten ver­tai­lun sekä alus­ta­van pis­tey­tyk­sen suo­rit­ti allians­si­mal­lin aika­naan Suo­meen tuo­nut Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n yhteis­työ­kump­pa­ni Vison Oy. Var­si­nai­sen valin­nan allians­sis­ta teki Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tus. Kau­pun­gin­hal­li­tus puol­si kokouk­ses­saan 14.3.2022 Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sen teke­mää allians­si­ryh­mit­ty­män valin­taa, joka käy­tän­nös­sä sine­töi valin­nan. 

Lisä­tie­to­ja Vison Oy:stä tääl­lä: https://www.vison.fi/

Vaa­ti­va han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toi­mi­jat

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n allians­si­ryh­mit­ty­mä koos­tuu Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta ja suu­rim­mis­ta asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tiois­ta. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tus valit­si tar­jous­ver­tai­lu­jen poh­jal­ta raken­nus- ja sanee­raus­hank­keen toteut­ta­jak­si allians­si­ryh­mit­ty­män, johon kuu­lu­vat;

  • YIT Suo­mi Oy
  • Ram­boll Fin­land Oy
  • Gran­lund Poh­jan­maa Oy
  • Uki Ark­ki­teh­dit Oy
  • Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on yksi allians­si­ryh­mit­ty­män jäse­nis­tä. Kok­ko­lan kau­pun­gin mit­ta­kaa­vas­sa suun­ni­tel­tu han­ke on his­to­rial­li­nen sekä inves­toin­nil­taan että laa­juu­del­taan sen olles­sa kau­pun­gin his­to­rian suu­rin inves­toin­ti. Allians­si­ryh­mit­ty­mään valit­tu­jen toi­mi­joi­den ehdot­to­man tär­keät vaa­ti­muk­set ovat olleet vakaa talous ja maan paras raken­ta­mi­sen asian­tun­ti­jao­saa­mi­nen.

YIT

Lue lisää tääl­lä: https://www.yitgroup.com/fi/tietoa-yitsta

YIT on suu­rin suo­ma­lai­nen ja mer­kit­tä­vä poh­joi­seu­roop­pa­lai­nen han­ke­ke­hit­tä­jä ja raken­nus­yh­tiö. YIT kehit­tää ja raken­taa kes­tä­viä eli­nym­pä­ris­tö­jä: toi­mi­via kote­ja asu­mi­seen, jul­ki­sia ja kau­pal­li­sia raken­nuk­sia tule­vai­suu­den tar­pei­siin, infra­struk­tuu­ria suju­vaan liik­ku­mi­seen ja uusiu­tu­van ener­gian rat­kai­su­ja ilmas­ton hyväk­si. YIT työl­lis­tää noin 5 000 ammat­ti­lais­ta yhdek­säs­sä maas­sa: Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Viros­sa, Lat­vias­sa, Liet­tuas­sa, Tše­kis­sä, Slo­va­kias­sa ja Puo­las­sa. Vuon­na 2022 lii­ke­vaih­to oli 2,4 mil­jar­dia euroa. YIT Oyj:n osa­ke notee­ra­taan Nas­daq Hel­sin­gis­sä.

Ram­boll Group

Lisä­tie­to­ja tääl­lä: lisä­tie­to­ja: https://fi.ramboll.com/ramboll_finland_oy

Ram­boll on joh­ta­va suun­nit­te­lu- ja kon­sul­toin­tiy­ri­tys, joka perus­tet­tiin Tans­kas­sa vuon­na 1945. Yhtiön pal­ve­luk­ses­sa on noin 17 500 työn­te­ki­jää. Kan­sain­vä­li­se­nä yhtiö­nä Ram­bol­lil­la on vah­va ase­ma Poh­jois­mais­sa, Isos­sa-Bri­tan­nias­sa, Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, Lähi-idäs­sä sekä Aasian ja Tyy­nen­me­ren alu­eel­la.

Ram­bol­lin yli 200 toi­mis­toa 35 maas­sa mah­dol­lis­ta­vat van­kan pai­kal­lis­tun­te­muk­sen yhdis­tä­mi­sen laa­jaan kan­sain­vä­li­seen osaa­mi­seen. Ram­bol­lin tavoit­tee­nam­me on luo­da innos­ta­via ja vaa­ti­via rat­kai­su­ja, jot­ka tuke­vat aidos­ti asiak­kaan, lop­pu­käyt­tä­jän ja koko koko yhteis­kun­nan toi­min­taa. Ram­bol­lin toi­mia­lat ovat kiin­teis­töt ja raken­ta­mi­nen, infra ja lii­ken­ne, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu, vesi, ympä­ris­tö ja ter­veys, ener­gia, sekä joh­don kon­sul­toin­ti.

Vuon­na 2022 Ram­boll-kon­ser­nin lii­ke­vaih­to oli 2,15 mil­jar­dia euroa. Ram­bol­lin lii­ke­vaih­to Suo­mes­sa oli 261 mil­joo­naa euroa (2022). Asiak­kai­na ovat minis­te­riöt, val­tion viras­tot ja lai­tok­set, kau­pun­kien ja kun­tien orga­ni­saa­tiot, teol­li­suus, sata­mat, raken­nus­liik­keet sekä yri­tyk­set ja yhdis­tyk­set.

Gran­lund

Lisä­tie­to­ja tääl­lä: https://www.granlund.fi/meista/

Gran­lund on vuon­na 1960 perus­tet­tu, koko­naan työn­te­ki­jöi­den­sä omis­ta­ma kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan kon­ser­ni. Tär­kein tavoi­te on paran­taa kiin­teis­tö­jen toi­mi­vuut­ta ja älyk­kyyt­tä sekä samal­la ihmis­ten hyvin­voin­tia raken­ne­tus­sa ympä­ris­tös­sä. Toi­mia­lo­ja ovat talo­tek­ni­nen suun­nit­te­lu, kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen pal­ve­lut ja ohjel­mis­tot, energia‑, ympä­ris­tö- ja kiin­teis­tö­alan kon­sul­toin­ti, raken­nut­ta­mi­nen ja val­von­ta sekä isän­nöin­ti.

Yli 60 vuot­ta alal­la toi­mi­nut kon­ser­ni muo­dos­tuu emo­yh­tiö Gran­lund Oy:stä sekä tytä­ryh­tiöis­tä ympä­ri Suo­men. Lisäk­si Gran­lun­dil­la on kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­toi­min­taa mm. Aasias­sa, Lähi-idäs­sä, Poh­jois­mais­sa, Bal­tias­sa ja Iso-Bri­tan­nias­sa. Kon­ser­ni kas­vat­ti vuon­na 2022 lii­ke­vaih­to­aan 18,5 pro­sen­til­la edel­li­ses­tä vuo­des­ta, sen ollen 129,2 M€ (109 M€). Lii­ke­voit­to oli 11,9 M€ (10,7 M€).

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen

Lue lisää tääl­lä: https://www.ark-jaaskelainen.fi/arkkitehtitoimisto/

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen on sei­nä­jo­ki­nen ark­ki­teh­ti- ja pää­suun­nit­te­lua sekä sisus­tus­suun­nit­te­lua tar­joa­va per­hey­ri­tys. Yri­tys on suun­ni­tel­lut sekä uudis­ra­ken­nuk­sia että perus­kor­jaus­koh­teis­ta jo yli 40 vuo­den koke­muk­sel­la. Jokai­ses­sa pro­jek­tis­sa huo­mioi­daan asiak­kaan toi­veet sekä tek­ni­set, esteet­ti­set että talou­del­li­set näkö­kul­mat, jokai­nen suun­nit­te­lu­pro­jek­ti on aina uniik­ki asiak­kaal­le rää­tä­löi­ty työ.

Yri­tyk­sel­lä on laa­jaa alan osaa­mis­ta. Asiak­kai­ta ovat muun muas­sa lii­kun­ta­ti­lat, sai­raa­lat, sosi­aa­li- ja ter­veys­ra­ken­nuk­set sekä kou­lut ja päi­vä­ko­dit. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen käyt­tää suun­nit­te­lus­saan apu­na edis­tyk­sel­lis­tä VALO™- vir­tu­aa­li­suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mää, joka tekee mah­dol­li­sek­si tutus­tu­mi­sen lopul­li­seen näky­mään ennen tilo­jen val­mis­tu­mis­ta 3D ‑lasien avul­la.

UKI Ark­ki­teh­dit

Lue lisää tääl­lä: https://ukiark.fi/yritys/

UKI Ark­ki­teh­dit perus­tet­tu Oulus­sa vuon­na 1958. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to on raken­ne­tun ympä­ris­tön asian­tun­ti­ja ja yhteis­työ­kump­pa­ni. Toi­mis­tol­la on pit­kä koke­mus vaa­ti­vis­ta ja moni­puo­li­sis­ta hank­keis­ta ympä­ri Suo­mea. Toi­min­ta­ta­pa perus­tuu eet­ti­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vään tapaan toi­mia luo­tet­ta­va­na suun­nit­te­luos­a­puo­le­na. UKI Ark­ki­teh­deil­le on myön­net­ty Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Eko­kom­pas­si. Käy­tös­sä ovat nyky­ai­kai­sim­mat suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mät ja yhteis­työ­ver­kos­tot, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat vaih­toeh­tois­ten rat­kai­su­jen tar­kas­te­lun toi­min­nal­li­ses­ta ja talou­del­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

UKI Ark­ki­teh­dit ovat vir­tu­aa­li­sen suun­nit­te­lun edel­lä­kä­vi­jöi­tä, hank­keis­sa käy­te­tään edis­tyk­sel­lis­tä tek­no­lo­gi­aa. UKI Ark­ki­teh­dit käyt­tä­vät suun­nit­te­lus­saan CAVE-tilaa, eli VALO™- vir­tu­aa­li­suun­nit­te­lu­me­ne­tel­mää, kysees­sä on mene­tel­mä, jos­sa tilo­jen tule­vat käyt­tä­jät pää­se­vät arvioi­maan tilo­jen toi­mi­vuut­ta 3D ‑lasien avul­la.


Mikä­li hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va Kok­ko­lan kau­pun­ki päät­tää hank­keen toteu­tuk­ses­ta ja raken­ta­mi­ses­ta esi­tyk­sen mukai­ses­ti, raken­nus­työt toteu­te­taan kol­mes­sa vai­hees­sa. Aika­tau­lu on suun­ni­tel­tu siten, että urhei­lu- ja har­ras­tus­toi­min­ta häi­riin­tyi­si mah­dol­li­sim­man vähän. Ensim­mäi­nen toteu­tus­vai­he sisäl­tää moni­toi­mia­ree­nan ja jal­ka­pal­loa­ree­nan, toi­nen vai­he har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sen ja kol­mas vai­he nykyi­sen jää­hal­lin sanee­rauk­sen.


Lue lisää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­ta tääl­lä:

Luitko jo nämä?