Works­hop­del­ta­ga­re med ett gemen­samt ären­de

För­ra vec­kan arran­ge­ra­des en int­ro­duk­tion av ishal­lens utrym­men för grupp­med­lem­mar­na och des­su­tom har aktuel­la pla­ner skic­kats via e‑post för genomgång den­na vec­ka. Som ett resul­tat av works­hop­pen kom­mer förs­lag till hel­he­ten av trä­ning­sis­hal­len, vil­ka för­vän­tas vara kla­ra I slu­tet av våren 2024. När förs­la­gen och pla­ner­na är god­kän­da, kom­mer de att publice­ras på Kar­le­by Idrotts­parks webbplats, adres­sen kokkolaareena.fi.

Tret­ton fram­ti­da använ­da­re del­tog i ons­da­gens works­hop. Vec­kans works­hops har video­fil­mats och man har interv­juat del­ta­gar­na, och des­sa videor bör­jar publice­ras näs­ta vec­ka.

Förs­ta skis­ser­na av fasa­den

Arki­tek­ten pre­sen­te­ra­de grup­pens förs­ta skiss­ver­sio­ner av trä­ning­sis­hal­len och ishal­lens fasad. Arki­tek­ten berät­ta­de för del­ta­gar­na att det har förts dis­kus­sio­ner om fasads­kis­ser­na och att kom­men­ta­rer har begärts från sta­dens arki­tek­ter. Fasa­den är ännu inte slut­gil­tig och ändrin­gar kan kom­ma. Grup­pen gav kort och koncist feed­back på de förs­ta skiss­ver­sio­ner­na – ”ser bra ut”.

Utvecklin­gen av pla­ner­na och feed­back från andra works­hops

Arki­tek­ten pre­sen­te­ra­de nya rit­nin­gar av trä­ning­sis­hal­len. Rit­nin­gar­na har ändrats base­rat på feed­back och utvecklingsförs­lag från tidi­ga­re works­hops. Det kom nya förs­lag och feed­back till arki­tek­ter­na även i den­na works­hop och base­rat på det­ta kom­mer nya rit­nin­gar att utvecklas, som ska behand­las näs­ta gång i bör­jan av 2024.

Arki­tek­ten upp­da­te­ra­de grup­pen även om feed­back och dis­kus­sio­ner från andra works­hops.

NHL-rink får starkt stöd

NHL-rin­ken får starkt stöd i den­na grupp, och mer dis­kus­sion väck­tes kring varför man ens behö­ver över­vä­ga det­ta. Det kons­ta­te­ra­des att kon­struk­tio­nen av en NHL-rink inte är en kost­nadsfrå­ga, efter­som dess påver­kan på kost­na­der­na skul­le vara plus minus noll. Des­su­tom fram­hölls att om NHL-rin­ken endast använ­des för ishoc­key, skul­le man und­vi­ka de ”hål” som ound­vikli­gen bil­das i isen under konståk­ning. Konstå­ka­re och ishoc­keys­pe­la­re förstår båda spor­ter­nas olik­he­ter, och konstå­kar­na hade inga nega­ti­va kom­men­ta­rer till pla­ner­na för NHL-rin­ken.

All­mänt

Dis­kus­sio­ner för­des brett och mång­si­digt i myc­ket god samförstånd.

Det dis­ku­te­ra­des om utrym­me­nas funk­tio­na­li­tet och oli­ka använ­dargrup­pers behov av pas­sa­ger under trä­nin­gar och tur­ne­rin­gar. Arki­tek­ten frå­ga­de grup­pen också om beho­vet av antal mål, för­va­ring och förflytt­ning.

I den föregåen­de works­ho­pen påbör­ja­des dis­kus­sio­nen om even­tuel­la ska­de­hän­del­ser och sju­kvård­per­son­alens rut­ter och smi­dig­het.

Gäl­lan­de vakt­mäs­tar­nas del hand­la­de det om att över­vä­ga opti­ma­li­te­ten i utrym­me­na för att mini­me­ra onö­dig rörel­se och pas­sa­ge i oli­ka delar av hal­len, vil­ket effek­ti­vi­se­rar tid­san­vänd­nin­gen genom att eli­mi­ne­ra allt onö­digt.  Dis­kus­sio­ner för­des också om till­gänglig­he­ten i rin­kar­na, då till­gängli­ga rin­kar är fort­fa­ran­de rela­tivt få i Fin­land.

Des­su­tom utbyt­tes tan­kar om trä­nings­pe­rio­dens längd, möj­lig läger­verk­sam­het med de nya isrin­kar­na, Kar­le­bys vat­ten­kva­li­tet och dess påver­kan på isbild­nin­gen, ismas­ki­ner­nas funk­tion, ren­gö­ring av gång­vä­gar från sand och grus, m.m.

Reflek­tion

Vid tillfäl­lets slut är det van­ligt att genomfö­ra en reflek­tion, där del­ta­gar­na skri­ver feed­back om works­ho­pen på post-it-lap­par. På de grö­na lap­par­na skrivs de posi­ti­va saker­na och på de röda lap­par­na saker som bör upp­märk­sam­mas eller är nega­ti­va .

Var­je del­ta­ga­re place­rar sina lap­par på tav­lan och delar med sig av sina feed­back till de andra grupp­med­lem­mar­na. Nedan till väns­ter syns en bild av works­ho­pens feed­back, och till höger en bild från works­ho­pen.

Framåt till­sam­mans, det­ta är en bra start!

Håll dig upp­da­te­rad, videor och del­ta­gar­kom­men­ta­rer från works­ho­pen kom­mer snart!

Har du öns­kemål eller frå­gor gäl­lan­de den kom­man­de trä­ning­sis­hal­len? Ris, ros, kom­men­ta­rer, frå­gor… Skic­ka ett med­de­lan­de till oss här.

Luitko jo nämä?