Sko­lidrott i fokus på works­ho­pen den 11 decem­ber.

Syf­tet med works­ho­pen var att dis­ku­te­ra de utrym­men som kom­mer att fin­nas i trä­ning­sis­hal­len, med fokus på lärar­nas och ele­ver­nas pers­pek­tiv. Vad sak­nas för när­va­ran­de, vil­ka förbätt­rin­gar hop­pas man på och så vida­re.

För del­ta­gar­na pre­sen­te­ra­des de utrym­men som pla­ner­na för när­va­ran­de omfat­tar, man dis­ku­te­ra­de vil­ka utrym­men sko­lor­na idag använ­der och vil­ka andra öns­kemål och möj­lig­he­ter trä­ning­sis­hal­len kun­de erb­ju­da sko­lidrot­ten i fram­ti­den.

Funk­tio­nel­la utrust­ningsförråd

Ur sko­lidrot­tens syn­vin­kel ansågs till­räckli­ga förråd­sut­rym­men och hur den gemen­sam­ma trä­ning­sut­rust­nin­gen kom­mer att för­va­ras när de nya utrym­me­na står kla­ra vara myc­ket vik­ti­ga fak­to­rer. Del­ta­gar­na kons­ta­te­ra­de att de mest möj­li­ga och san­no­li­ka alter­na­ti­ven för för­va­ring av saker är antin­gen ett förråd­sut­rym­me avsett för allas gemen­sam­ma använd­ning eller ett eget lås­bart förråd­sut­rym­me för var­je sko­la sepa­rat.

Moder­na för­va­rings­lös­nin­gar för sko­lidrot­tens behov av till­be­hör och utrust­ning samt en smi­dig använd­ning i var­da­gen är av bety­dan­de bety­del­se. Ett tyd­ligt sys­tem, bra förråd­sut­rym­men och bra underhåll av utrust­nin­gen säkers­täl­ler smi­di­ga och menings­ful­la idrotts­tim­mar för både lära­re och ele­ver.

Mer idrott på isen under en längre tid

Grup­pen hop­pa­des att de nya utrym­me­na i fram­ti­den skul­le möj­lig­gö­ra att man inklu­de­rar iss­port i sko­lidrot­ten under en längre period av läså­ret.

Det dis­ku­te­ra­des om stor­le­ken och model­len på rin­kar­na. I sko­lidrot­ten har rin­kens form ingen avgö­ran­de bety­del­se, men några meter längre och sma­la­re rink skul­le vara ett plus för smås­pel, efter­som det möj­lig­gör att ord­na fle­ra spel sam­ti­digt, dif­fe­ren­tie­rad under­vis­ning och så vida­re.

Mång­si­di­ga möj­lig­he­ter ökar bar­nens och ung­do­mar­nas entusiasm för motion

Trä­ning­sis­hal­len för­vän­tas i fram­ti­den erb­ju­da faci­li­te­ter som gör det möj­ligt att utveckla idrotts­tim­mar­nas innehåll och under­vis­ning och öpp­na nya bre­da­re möj­lig­he­ter för orga­ni­se­ring av lek­tio­ner­na.

Mång­si­di­ga möj­lig­he­ter att pro­va oli­ka idrottsgre­nar under sko­lor­nas idrotts­tim­mar öpp­nar bätt­re möj­lig­he­ter för barn och ung­do­mar att hit­ta den sport som ins­pi­re­rar och int­res­se­rar dem mest.

Works­hop­del­ta­gar­na: Mika Sark­ki­nen (utvecklingschef, Kar­le­bys bild­nings­vä­sen­de), Juha Elo (idrotts­lä­ra­re, Haka­lax sko­la) och Har­ri Kan­gas­nie­mi (rek­tor och idrotts­lä­ra­re, Haka­lax sko­la).

Det har bli­vit en vana vid works­ho­pen att skri­va kom­men­ta­rer på post it-lap­par vid eve­ne­man­gets slut, som sedan tas fram till tav­lan och läses upp för alla del­ta­ga­re. Reflek­tion av kom­men­ta­rer­na genomförs. Röda

lap­par för saker som behö­ver utvecklas eller nega­ti­va aspek­ter och gula lap­par för tack eller saker som har gått bra i works­ho­pen. Bil­den nedan visar feed­bac­ken från den­na works­hop.

Reflek­tion = Att gemen­samt bear­be­ta och gå ige­nom de dis­ku­te­ra­de frå­gor­na, vil­ket slut­li­gen ger infor­ma­tion om vad del­ta­gar­na har upplevt som posi­tivt och framgångs­rikt, samt vad som inte har gått enligt öns­kemål och vad

Rap­por­ter från works­hop­pen kom­mer snart även i video­for­mat. Håll er upp­da­te­ra­de och kom ihåg att vi gär­na tar emot feed­back och öns­kemål från alla, så skic­ka oss ett med­de­lan­de här.

Luitko jo nämä?