Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 3.5. klo 16:30 – 20:30

Ylei­sur­hei­lu

Ryh­män jäse­net kokoon­tui­vat työ­pa­jas­sa ensim­mäi­sen ker­ran mar­ras­kuus­sa 2022, tämän ker­tai­nen tapaa­mi­nen oli jär­jes­tyk­ses­sä vii­des. Ryh­män osal­lis­tu­jat koos­tu­vat urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jis­ta ja ylei­sur­hei­lu­la­jien käyt­tä­jä­asian­tun­ti­jois­ta. Ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä esit­te­li moni­toi­mia­ree­nan vii­mei­sim­piä tark­ko­ja ja yksi­tyis­koh­tai­sia suun­ni­tel­mia. Kes­kus­te­lu­ja käy­tiin kor­keus­hy­pyn sijoit­te­lus­ta, eri­tyi­ses­ti mah­dol­li­sis­sa hal­li­kil­pai­luis­sa sekä väli­ne­va­ras­to­jen opti­maa­li­ses­ta sijoit­te­lus­ta ja väli­nei­den varas­toin­nin tila­tar­pees­ta. Koko­nai­suu­te­naan voi­daan tode­ta, että käyt­tä­jien toi­vei­den huo­mioin­ti suun­ni­tel­taes­sa ylei­sur­hei­luun liit­ty­viä tilo­ja on toteu­tu­nut kii­tet­tä­väs­ti.

Kamp­pai­lu­la­jit

Illan toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin kamp­pai­lu­la­jei­hin liit­ty­viin asioi­hin. Myös tämän ryh­män jäse­net kokoon­tui­vat ensim­mäi­sen ker­ran mar­ras­kuus­sa 2022. Var­si­nais­ten har­joit­te­lu­ti­lo­jen osal­ta suun­ni­tel­mia on käsi­tel­ty aikai­sem­mis­sa työ­pa­jois­sa hyvin kat­ta­vas­ti ja tämän het­ken suun­ni­tel­mat on laa­dit­tu käyt­tä­jien esit­tä­mien toi­vei­den mukai­ses­ti. Kaik­kien lajien edus­ta­jat ovat täl­lä het­kel­lä tyy­ty­väi­siä suun­ni­tel­tui­hin tiloi­hin sekä nii­den toi­min­nal­li­suuk­siin. Kes­kus­tel­ta­vi­na asioi­na oli­vat täl­lä ker­taa esi­mer­kik­si tar­ve har­joit­te­lun aikai­sel­le tava­roi­den säi­ly­tys­ti­loil­le, kul­ku­rei­tit har­joi­tusa­lueil­le, jää­pa­la­ko­neen opti­maa­li­nen sijoit­te­lu, toi­ve tiloi­hin sijoi­tet­ta­vis­ta näyt­tö­ruu­duis­ta sekä har­joit­te­lu­ti­lois­sa poik­keuk­set­ta nou­da­tet­ta­vat tar­kat hygie­nia­sää­dök­set.

Teli­ne­voi­mis­te­lu ja tans­si

Kol­man­nes­sa ja illan vii­mei­ses­sä työ­pa­jas­sa käsi­tel­tiin teli­ne­voi­mis­te­luun ja tans­si­har­ras­tuk­siin liit­ty­vien tilo­jen suun­ni­tel­mia. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty mar­ras­kuus­ta 2022 alkaen ja lisäk­si suun­ni­tel­mia on edis­tet­ty eril­li­sis­sä tapaa­mi­sis­sa ark­ki­teh­tien kans­sa.

Teli­ne­voi­mis­te­lun osal­ta todet­tiin, että kaik­ki lajin edus­ta­jien toi­veet on huo­mioi­tu suun­ni­tel­mis­sa ja nii­den osal­ta ei ole enää mitään lisät­tä­vää tai toi­vei­ta esi­tet­tä­vä­nä. Ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin ylei­ses­ti teli­ne­voi­mis­te­lun har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta Kok­ko­las­sa ja kou­lu­lii­kun­nan yhtey­des­sä. Suun­ni­tel­mien mukai­set tilat vie­vät har­joit­te­lun täy­sin uudel­le tasol­le ja kau­pun­gin tar­joa­mien erin­omais­ten har­joit­te­lu­puit­tei­den myö­tä ryh­mäs­sä usko­taan myös lajin har­ras­ta­ja­mää­rien kas­vuun.

Tans­si­la­jien har­ras­ta­jien kans­sa käy­tiin läpi suun­ni­tel­mat ja käy­tet­tä­vät tilat tans­si­kil­pai­lu­ja sil­mäl­lä pitäen sekä nii­den aika­na jär­jes­tet­tä­vät kil­pai­lun osal­lis­tu­jil­le tar­vit­ta­vat ruo­kai­luun liit­ty­vät jär­jes­te­lyt. Lopuk­si osal­lis­tu­jat tote­si­vat suun­ni­tel­mien näyt­tä­vän täl­lä het­kel­lä myös täl­tä osin kai­ken kaik­ki­aan hyvil­tä.

Yhtei­se­nä tavoit­tee­nam­me on koko ajan ollut liik­ku­mi­sen rie­mun mah­dol­lis­ta­mi­nen kai­kil­le kok­ko­la­lai­sil­le vau­vas­ta vaa­riin. Isos­ti kii­tos kai­kil­le työ­hön osal­lis­tu­neil­le!

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­jois­ta

Mik­si työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään?

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on avoin yhteis­työ ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien kes­ken. Ark­ki­teh­dit saa­vat tär­ke­ää sekä yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja käyt­tä­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen toi­min­to­koh­tais­ten tar­pei­den huo­mioi­mi­nen pie­nin­tä­kin yksi­tyis­koh­taa myö­ten var­mis­taa lop­pu­tu­lok­sen, joka pal­ve­lee tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la har­ras­ta­jaur­hei­li­joi­den tar­peis­ta kil­pa­har­joit­te­luun ja kon­ser­teis­ta semi­naa­rei­hin.

Ket­kä osal­lis­tu­vat työ­pa­joi­hin?

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat laa­jas­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt.

Muka­na on muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia sekä sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.

Miten osal­lis­tu­jat on valit­tu?

Haluk­kai­ta osal­lis­tu­jia on rek­ry­toi­tu @KokkolaAreena sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta, ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa mar­ras­kuus­sa 2022 sekä kut­su­mal­la osal­lis­tu­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pai­kal­li­siin urhei­luseu­roi­hin, tapah­tu­man­jär­jes­tä­jiin ja eri lajien har­ras­ta­jil­le on esi­tet­ty kut­su osal­lis­tua työ­pa­jaan. Työ­pa­jat star­tat­tiin sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki toi­min­not ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua oli kar­toi­tet­tu.

Jos ei ole muka­na työ­pa­jas­sa, miten voi vai­kut­taa suun­nit­te­luun?

Kok­ko­la Aree­na ‑verk­ko­si­vus­tol­la on loma­ke, jon­ka kaut­ta voi lähet­tää palau­tet­ta. Kaik­ki lähe­te­tyt palaut­teet käy­dään läpi ker­ran vii­kos­sa tiis­tai­sin. Vas­taam­me mah­dol­li­siin kysy­myk­siin, mikä­li lähet­tä­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa ja pyy­tää vas­taus­ta kysymykseen/kommenttiin.

Mik­si työ­pa­jois­sa käsi­tel­lyis­tä asiois­ta ei ker­ro­ta tar­kem­min?

Työ on suun­nit­te­luas­teel­la ja mitään lopul­li­sia pää­tök­siä ei ole teh­ty. Täs­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan jal­ka­pal­loa­ree­na ja moni­toi­mia­ree­na. Kes­ke­ne­räi­sis­tä ja vah­vis­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­to­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti aiheut­tai­si nopeas­ti ete­ne­vän suun­nit­te­lu­työn takia van­hen­tu­vas­ta tie­dos­ta joh­tu­via vää­rin­kä­si­tyk­siä.


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.


Luitko jo nämä?