Works­hop­par­na ons­dag 26.4

Den­na gång dis­ku­te­ra­des det i eve­ne­mangs­verks­tä­der­na bl.a. om hur man kan mini­me­ra de poten­tiel­la bul­lers­tör­nin­gar­na från kon­ser­ter, samt de mest effek­ti­va alter­na­ti­va lös­nin­gar för att demon­te­ra sto­ra scen­struk­tu­rer för kon­ser­ter. De upps­kat­ta­de anta­let besö­ka­re till eve­ne­man­gen och mat­ser­viceåt­gär­der som krävs stod också på agen­dan. Till­sam­mans med grup­pen kart­lag­des nya möj­lig­he­ter för att orga­ni­se­ra eve­ne­mang som är omöj­li­ga att ord­na p.g.a. bris­ter­na på funk­tio­nel­la faci­li­te­ter. Enligt eve­ne­mangsbranschens exper­ter finns det ett tyd­ligt behov i Kar­le­by av anlägg­nin­gar som möj­lig­gör anord­nan­de av stör­re eve­ne­mang med stör­re antal besö­ka­re.

När det gäl­ler bolls­por­ter, bågs­kyt­te och klätt­ring, låg fokus i den­na works­hop på lös­ning­sal­ter­na­tiv som skul­le möj­lig­gö­ra att så mån­ga oli­ka spor­ter som möj­ligt utö­vas sam­ti­digt och där­med möj­lig­gör den mång­si­di­ga använd­nin­gen av utrym­men för fle­ra oli­ka använ­dargrup­per sam­ti­digt. Dis­kus­sio­ner­na var liv­li­ga och kon­struk­ti­va dis­kus­sio­ner framför­des om oli­ka alter­na­tiv med god ömse­si­dig förståel­se.

Det är trev­ligt att se, när oli­ka sportgre­nars repre­sen­tan­ter tar hän­syn till varan­dra och till­sam­mans kom­mer fram till lös­nin­gar för gemen­sam­ma utrym­men. Under works­hop­par­na är stäm­nin­gen res­pekt­full och varm. Alla drar nyt­ta av utrym­mens mång­si­di­ga använd­ning.

Timo Sivu­la, Kar­le­by idrotts­parks verks­täl­lan­de direk­tör

Pla­ne­ring­sar­be­tet med använ­dar­na kom­mer att fort­sät­tas inom oli­ka works­hop­par. Ans­kaff­nin­gar av utrust­ning för fram­ti­da utrym­men är en bety­dan­de del av hel­he­ten och det är tyd­ligt att använ­dar­kom­pe­ten­sen hos använ­da­re och entusias­ter av oli­ka spor­ter också kom­mer att behö­vas i pla­ne­rin­gen av upp­hand­lings­bes­lu­tet.

Del­ta­gar­na i works­ho­par­na upple­ver att använ­dar­nas enga­ge­mang i pla­ne­rin­gen av fram­ti­da ans­kaff­nin­gar som oer­hört vik­tigt, efter­som använ­dar­nas enga­ge­mang även i ans­kaff­nin­gar av utrust­ning säkers­täl­ler deras lämplig­het och använd­bar­het.

Pla­ner­na och bud­get­ra­mar­na för den förs­ta etap­pen av Kar­le­by Idrotts­park kom­mer att vara kla­ra enligt den ursprungli­ga tidspla­nen till som­mar­lo­vet. Vi tac­kar alla del­ta­ga­re av erat vär­de­ful­la arbe­te och tiden ni offrat för att främ­ja pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­park.

Frå­gor och svar om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks works­hop­par

Varför ord­nas works­hop­par?

Works­hop­par­na syf­tar till ett öppet samar­be­te mel­lan arki­tek­ter­na och de fram­ti­da använ­dar­na av loka­ler­na. Arki­tek­ter­na får vik­tig och detal­je­rad infor­ma­tion för att kun­na pla­ne­ra loka­ler­na och använ­dar­na får möj­lig­het att påver­ka slut­re­sul­ta­tet. Pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park är av bety­dan­de stor­leksklass och pla­ner­na utar­be­tas på lång sikt. Loka­ler­na ska fun­ge­ra i fle­ra årtion­den fra­mö­ver. Man för­be­re­der sig för fram­ti­den genom att man beak­tar de funk­tionss­peci­fi­ka beho­ven i mins­ta detalj och säkers­täl­ler däri­ge­nom ett slut­re­sul­tat som bet­jä­nar använ­dar­na av de kom­man­de loka­ler­na på bäs­ta möj­li­ga sätt, så att de upp­fyl­ler behov som hänför sig till allt från hob­byidrott till kon­ser­ter och semi­na­rier.

Vem del­tar i works­hop­par­na?

I works­hop­par­na del­tar i stor utsträck­ning per­so­ner som repre­sen­te­rar oli­ka gre­nar och verk­sam­he­ter.

Bland annat del­tar hob­by­utö­va­re som använ­der de kom­man­de loka­ler­na, föret­rä­da­re för idrottsfö­re­nin­gar, täv­ling­sidrot­ta­re, trä­na­re, ser­vice­per­so­nal, mäss- och eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, ord­nings­vak­ter samt yrkes­folk inom städ­ning och renhåll­ning. Works­hop­par­na led­des av arki­tek­ter­na för allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park, Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit som är huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park och ans­va­ri­ge arki­tek­ten Ris­to Kor­pi samt arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

Hur val­des del­ta­gar­na?

Int­res­se­ra­de del­ta­ga­re har rek­ry­te­rats via @KokkolaAreenas socia­la medier, vid en offent­lig tills­täll­ning i novem­ber 2022 samt genom att inb­ju­da del­ta­gar­na per­son­li­gen. Till exem­pel loka­la idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och utö­va­re av oli­ka gre­nar har bju­dits in att del­ta på works­hop­par­na. Works­hop­par­na star­ta­des i det ske­de då alla funk­tio­ner och möj­lig­he­ter att del­ta hade kart­lagts.

Om jag inte del­tar på works­hop­par­na, hur kan jag påver­ka pla­ne­rin­gen?

På webbplat­sen kokkolaareena.fi/sv/respons/ finns ett for­mu­lär där du kan skic­ka res­pons. All res­pons som skic­kas gås ige­nom en gång i vec­kan på tis­da­gar. Vi sva­rar på even­tuel­la frå­gor om avsän­da­ren har läm­nat sina kon­tak­tupp­gif­ter och ber om ett svar på frågan/kommentaren.

Varför infor­me­rar man inte mer om de frå­gor som behand­las på works­hop­par­na?

Arbe­tet befin­ner sig på pla­ne­ringss­ta­diet och inga slut­li­ga bes­lut har fat­tats. I det­ta ske­de pla­ne­ras fot­bollss­ta­dion och mul­tia­re­nan. Rap­por­te­ring om pla­ner som är halvfär­di­ga och inte har fasts­tällts skul­le tro­li­gen enbart leda till för­vir­ring och oklar­het.


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?