Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 26.4.

Tapah­tu­ma­työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­tiin täl­lä ker­taa mm. sii­tä, miten kon­sert­tien mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­mat melu­hai­tat mimi­moi­daan sekä kes­kus­tel­tiin kon­sert­tien iso­jen lava­ra­ken­tei­den pur­ka­mi­sen osal­ta toi­mi­vim­mis­ta vaih­toeh­toi­sis­ta rat­kai­suis­ta. Tapah­tu­mien arvioi­dut kävi­jä­mää­rät sekä nii­den vaa­ti­mat ruo­ka­huol­lon toi­men­pi­teet oli­vat myös asia­lis­tal­le. Ryh­män kans­sa kar­toi­tet­tiin uusia mah­dol­li­suuk­sia sel­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen, joi­den jär­jes­tä­mi­nen toi­mi­vien tilo­jen puut­teen vuok­si ovat mah­dot­ton jär­jes­tää. Tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lais­ten näke­myk­sen mukaan Kok­ko­las­sa on sel­keä tar­ve tiloil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat isom­mat ja kävi­jä­mää­ril­tään suu­rem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen.

Pal­loi­lu­la­jien, jousiam­mun­nan ja kii­pei­lyn osal­ta kes­ki­tyt­tiin tämän työ­pa­jan puit­teis­sa rat­kai­su­vaih­toeh­toi­hin, jot­ka mah­dol­lis­tai­si­vat mah­dol­li­sim­man monien eri lajien saman­ai­kai­sen har­ras­ta­mi­sen ja sitä myö­tä tilo­jen moni­puo­li­sen käy­tön useil­le eri käyt­tä­jä­ryh­mil­le saman aikai­ses­ti. Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta käy­tiin raken­ta­via kes­kus­te­lu­ja hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä.

On ilo kat­soa, kun eri lajien edus­ta­jat huo­mioi­vat toi­sen­sa ja yhdes­sä miet­ti­vät nenä kiin­ni suun­ni­tel­mis­sa rat­kai­su­ja yhtei­siin tiloi­hin. Työ­pa­jois­sa on toi­sia kun­nioit­ta­va ja läm­min tun­nel­ma. Tilo­jen moni­käyt­töi­syy­des­tä hyö­ty­vät kaik­ki.

Timo Sivu­la, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja

Suun­nit­te­lu­työ­tä käyt­tä­jien kans­sa eri­lai­sis­sa työ­pa­jois­sa jat­ke­taan edel­leen. Tule­vien tilo­jen väli­ne­han­kin­nat ovat mer­kit­tä­vä osa koko­nai­suut­ta ja onkin sel­vää, että käyt­tä­jien ja eri lajien har­ras­ta­jien käyt­tä­jä­asian­tun­te­mus­ta tul­laan tar­vit­se­maan myös han­kin­ta­pää­tös­ten sun­nit­te­lus­sa. Työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jat koke­vat käyt­tä­jien muka­nao­lon tule­vien han­kin­to­jen suun­nit­te­lus­sa ensiar­voi­sen tär­keäk­si, sil­lä käyt­tä­jien osal­lis­ta­mi­nen myös väli­ne­han­kin­nois­sa var­mis­taa osal­taan nii­den tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­den ja käy­tet­tä­vyy­den. 

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton ensim­mäi­sen vai­heen suun­ni­tel­mat ja bud­jet­ti­raa­mit tule­vat val­mis­tu­maan alku­pe­räi­sen aika­tau­lun mukai­ses­ti kesä­lo­miin men­nes­sä. Kii­täm­me kaik­kia osal­lis­tu­nei­ta arvok­kaas­ta työs­tän­ne ja uhraa­mas­tan­ne ajas­ta Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mien edis­tä­mi­sek­si.

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­jois­ta

Mik­si työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään?

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on avoin yhteis­työ ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien kes­ken. Ark­ki­teh­dit saa­vat tär­ke­ää sekä yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja käyt­tä­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen toi­min­to­koh­tais­ten tar­pei­den huo­mioi­mi­nen pie­nin­tä­kin yksi­tyis­koh­taa myö­ten var­mis­taa lop­pu­tu­lok­sen, joka pal­ve­lee tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la har­ras­ta­jaur­hei­li­joi­den tar­peis­ta kil­pa­har­joit­te­luun ja kon­ser­teis­ta semi­naa­rei­hin.

Ket­kä osal­lis­tu­vat työ­pa­joi­hin?

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat laa­jas­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt.

Muka­na on muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia sekä sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.

Miten osal­lis­tu­jat on valit­tu?

Haluk­kai­ta osal­lis­tu­jia on rek­ry­toi­tu @KokkolaAreena sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta, ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa mar­ras­kuus­sa 2022 sekä kut­su­mal­la osal­lis­tu­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pai­kal­li­siin urhei­luseu­roi­hin, tapah­tu­man­jär­jes­tä­jiin ja eri lajien har­ras­ta­jil­le on esi­tet­ty kut­su osal­lis­tua työ­pa­jaan. Työ­pa­jat star­tat­tiin sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki toi­min­not ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua oli kar­toi­tet­tu.

Jos ei ole muka­na työ­pa­jas­sa, miten voi vai­kut­taa suun­nit­te­luun?

Kok­ko­la Aree­na ‑verk­ko­si­vus­tol­la on loma­ke, jon­ka kaut­ta voi lähet­tää palau­tet­ta. Kaik­ki lähe­te­tyt palaut­teet käy­dään läpi ker­ran vii­kos­sa tiis­tai­sin. Vas­taam­me mah­dol­li­siin kysy­myk­siin, mikä­li lähet­tä­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa ja pyy­tää vas­taus­ta kysymykseen/kommenttiin.

Mik­si työ­pa­jois­sa käsi­tel­lyis­tä asiois­ta ei ker­ro­ta tar­kem­min?

Työ on suun­nit­te­luas­teel­la ja mitään lopul­li­sia pää­tök­siä ei ole teh­ty. Täs­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan jal­ka­pal­loa­ree­na ja moni­toi­mia­ree­na. Kes­ke­ne­räi­sis­tä ja vah­vis­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­to­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti aiheut­tai­si nopeas­ti ete­ne­vän suun­nit­te­lu­työn takia van­hen­tu­vas­ta tie­dos­ta joh­tu­via vää­rin­kä­si­tyk­siä.


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.


Luitko jo nämä?