Works­hop ons­dag 19.4 klo 15:30 – 18:00

I sep­tem­ber 2022 kart­la­des för förs­ta gån­gen Kar­le­by sta­dens gym­nas­tiklä­rar­nas behov och öns­kemål angåen­de fram­ti­dens utrym­men. Under­sök­nin­gen gjor­des via e‑post. Till den förs­ta arran­ge­ra­de per­son­li­ga mötet som ord­na­des i novem­ber år 2022, del­tog sex gym­nas­tiklä­ra­re.

Eve­ne­man­get inled­des av Kar­le­by Idrotts­par­kens verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la, som öpp­na­de för del­ta­gar­na den aktuel­la situa­tio­nen och tid­ta­bel­ler­na. Efter det­ta pre­sen­te­ra­de arki­tek­ter­na för Kar­le­by idrotts­parks allians, bil­der på detaljpla­nen och arki­tek­ter­nas aktuel­la pla­ner. Des­su­tom grans­ka­des i detalj de pla­ne­ra­de utrym­men och de mång­si­digt erb­jud­na möj­lig­he­ter­na för skol­gym­nas­ti­kens behov.

Dis­kus­sio­ner­na var liv­li­ga och frå­gor­na dis­ku­te­ra­des brett. I dis­kus­sio­ner­na lyf­tes upp t.ex för­vänt­nin­gar om ett enkelt bok­nings­sys­tem för utrym­men, säker­hets­regler­na och skol­sys­te­mens ans­var och skyl­dig­he­ter när det gäl­ler ele­vens säker­het. Mång­si­dig­he­ten i använd­nin­gen av utrym­men sågs ytterst vik­tigt så, att utrym­men möj­ligg­jor­de mång­si­dig­he­ten i bar­nens gym­nas­tiklek­tio­ner­na och sam­ti­di­ga trä­nin­gen för alla och fle­ra grup­per. I syn­ner­het ansågs utrym­men som pla­ne­rats för reds­kaps­gym­nas­tik varmt väl­kom­na, hit­tills vid sko­lor­na har det varit prak­tis­ka utma­nin­gar att ord­na reds­kaps­gym­nas­tiklek­tio­ner. De tun­ga reds­ka­pen för­va­ras i förråd, att stäl­la fram dem och att stäl­la dem till­ba­ka till för­va­ra­ring sker lång­samt. Löpar­ba­nan ansågs myc­ket använd­bar från skol­gym­nas­ti­kens syn­vin­kel, på grund av dess mång­si­di­ga använd­nings­möj­lig­he­ter. 

Gym­nas­tiklä­rar­na upple­ver det oer­hört vik­tigt att få bar­nen och ung­do­mars int­res­se för oli­ka sportgre­nar. Till­sam­mans kons­ta­te­ra­des det att de kom­man­de mång­si­di­ga möj­lig­he­ter som sta­den erb­ju­der främ­jar den­na mål­sätt­ning avse­värt.  

Att upp­munt­ra barn till motion vid tidig ålder är enligt stu­dier i häl­sofräm­jan­de och välmåen­de en självklar­het och vik­tigt också ur ett natio­na­le­ko­no­miskt pers­pek­tiv.

Stort tack till gym­nas­tiklä­rar­na och rek­to­rer­na för ert arbe­te med att upp­munt­ra barn att vara fysiskt akti­va samt eran akti­va del­ta­gan­de och feed­back för att främ­ja pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­park.

Frå­gor och svar om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­parks works­hop­par

Varför ord­nas works­hop­par?

Works­hop­par­na syf­tar till ett öppet samar­be­te mel­lan arki­tek­ter­na och de fram­ti­da använ­dar­na av loka­ler­na. Arki­tek­ter­na får vik­tig och detal­je­rad infor­ma­tion för att kun­na pla­ne­ra loka­ler­na och använ­dar­na får möj­lig­het att påver­ka slut­re­sul­ta­tet. Pro­jek­tet med Kar­le­by Idrotts­park är av bety­dan­de stor­leksklass och pla­ner­na utar­be­tas på lång sikt. Loka­ler­na ska fun­ge­ra i fle­ra årtion­den fra­mö­ver. Man för­be­re­der sig för fram­ti­den genom att man beak­tar de funk­tionss­peci­fi­ka beho­ven i mins­ta detalj och säkers­täl­ler däri­ge­nom ett slut­re­sul­tat som bet­jä­nar använ­dar­na av de kom­man­de loka­ler­na på bäs­ta möj­li­ga sätt, så att de upp­fyl­ler behov som hänför sig till allt från hob­byidrott till kon­ser­ter och semi­na­rier.

Vem del­tar i works­hop­par­na?

I works­hop­par­na del­tar i stor utsträck­ning per­so­ner som repre­sen­te­rar oli­ka gre­nar och verk­sam­he­ter.

Bland annat del­tar hob­by­utö­va­re som använ­der de kom­man­de loka­ler­na, föret­rä­da­re för idrottsfö­re­nin­gar, täv­ling­sidrot­ta­re, trä­na­re, ser­vice­per­so­nal, mäss- och eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer, ord­nings­vak­ter samt yrkes­folk inom städ­ning och renhåll­ning. Works­hop­par­na led­des av arki­tek­ter­na för allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park, Pau­li Koi­vis­to från UKI Ark­ki­teh­dit som är huvudpla­ne­ra­re för Kar­le­by Idrotts­park och ans­va­ri­ge arki­tek­ten Ris­to Kor­pi samt arki­tekt Kati Vil­ja­maa från Arki­tekt­byrå Jääs­ke­läi­nen.

Hur val­des del­ta­gar­na?

Int­res­se­ra­de del­ta­ga­re har rek­ry­te­rats via @KokkolaAreenas socia­la medier, vid en offent­lig tills­täll­ning i novem­ber 2022 samt genom att inb­ju­da del­ta­gar­na per­son­li­gen. Till exem­pel loka­la idrottsfö­re­nin­gar, eve­ne­mang­sar­ran­gö­rer och utö­va­re av oli­ka gre­nar har bju­dits in att del­ta på works­hop­par­na. Works­hop­par­na star­ta­des i det ske­de då alla funk­tio­ner och möj­lig­he­ter att del­ta hade kart­lagts.

Om jag inte del­tar på works­hop­par­na, hur kan jag påver­ka pla­ne­rin­gen?

På webbplat­sen kokkolaareena.fi/sv/respons/ finns ett for­mu­lär där du kan skic­ka res­pons. All res­pons som skic­kas gås ige­nom en gång i vec­kan på tis­da­gar. Vi sva­rar på even­tuel­la frå­gor om avsän­da­ren har läm­nat sina kon­tak­tupp­gif­ter och ber om ett svar på frågan/kommentaren.

Varför infor­me­rar man inte mer om de frå­gor som behand­las på works­hop­par­na?

Arbe­tet befin­ner sig på pla­ne­ringss­ta­diet och inga slut­li­ga bes­lut har fat­tats. I det­ta ske­de pla­ne­ras fot­bollss­ta­dion och mul­tia­re­nan. Rap­por­te­ring om pla­ner som är halvfär­di­ga och inte har fasts­tällts skul­le tro­li­gen enbart leda till för­vir­ring och oklar­het.


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?