Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 19.4. klo 15:30 – 18:00

Syys­kuus­sa 2022 kar­toi­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jien tar­pei­ta ja toi­vei­ta tule­vien tilo­jen osal­ta. Kyse­ly toteu­tet­tiin säh­kö­pos­tit­se. Ensim­mäi­seen jär­jes­tet­tyyn hen­ki­lö­koh­tai­seen tapaa­mi­seen mar­ras­kuus­sa 2022 osal­lis­tui kuusi lii­kun­nan­opet­ta­jaa.

Tapah­tu­man alus­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la, joka ava­si osal­lis­tu­jil­le tämän het­ken tilan­net­ta sekä aika­tau­lu­ja. Tämän jäl­keen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit esit­te­li­vät ase­ma­kaa­va­ku­vat ja ark­ki­teh­tien tämän het­ken suun­ni­tel­mat. Lisäk­si käy­tiin yksi­tyis­koh­tai­ses­ti läpi suun­ni­tel­lut tilat sekä nii­den tar­joa­mat moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det kou­lu­lii­kun­nan tar­pei­siin.

Kes­kus­te­lu oli vil­kas­ta ja asioi­ta käsi­tel­tiin laa­jas­ti. Kes­kus­te­luis­sa nousi­vat esiin esi­mer­kik­si odo­tuk­set tilo­jen varaus­jär­jes­tel­män yksin­ker­tai­suu­des­ta, tur­val­li­suus­mää­räyk­sis­tä ja kou­lu­lai­tos­ten vas­tuis­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta oppi­lai­den tur­val­li­suu­den osal­ta. Tilo­jen käy­tön moni­puo­li­suus koet­tiin ensi­si­jai­sen tär­keäk­si niin, että tilat mah­dol­lis­tai­si­vat las­ten lii­kun­ta­tun­tien moni­puo­li­suu­den ja har­joit­te­lun yhtä­ai­kai­ses­ti kai­kil­le ja useal­le ryh­mäl­le.

Eri­tyi­ses­ti teli­ne­voi­mis­te­lul­le suun­ni­tel­lut tilat koet­tiin ter­ve­tul­lei­na, tähän saak­ka kou­luil­la on ollut käy­tän­nön haas­tei­ta teli­ne­voi­mis­te­lu­tun­tien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Pai­na­via väli­nei­tä säi­ly­te­tään varas­tois­sa ja nii­den esil­le­lait­to sekä varas­toi­mi­nen on hidas­ta. Juok­su­ra­ta koet­tiin kou­lu­lii­kun­nan näkö­kul­mas­ta erit­täin hyö­dyl­li­sek­si sen moni­puo­lis­ten käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien vuok­si.

Lii­kun­nan­opet­ta­jat koke­vat tär­keä­nä eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten innos­ta­mi­sen eri­lai­sia lii­kun­ta­la­je­ja koh­taan. Yhdes­sä todet­tiin­kin kau­pun­gin tar­joa­mien tule­vien moni­puo­lis­ten mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­vän tätä tavoi­tet­ta mer­kit­tä­väs­ti. Lii­kun­taan innos­ta­mi­nen pie­nes­tä pitäen on hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä tut­ki­mus­ten­kin mukaan kiis­ta­ton­ta ja siten kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti­kin tär­ke­ää.

Iso kii­tos lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le työs­tän­ne las­ten lii­kun­nan innos­tuk­sen herät­tä­ji­nä sekä aktii­vi­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­tan­ne ja palaut­tees­tan­ne Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton suun­ni­tel­mien edis­tä­mi­sek­si.

Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin työ­pa­jois­ta

Mik­si työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään?

Työ­pa­jo­jen tavoit­tee­na on avoin yhteis­työ ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien kes­ken. Ark­ki­teh­dit saa­vat tär­ke­ää sekä yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja käyt­tä­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on koko­luo­kal­taan mer­kit­tä­vä, jon­ka suun­ni­tel­mia laa­di­taan pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tilo­jen tulee olla toi­mi­vat vie­lä vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen. Tule­vai­suu­teen varau­tu­mi­nen toi­min­to­koh­tais­ten tar­pei­den huo­mioi­mi­nen pie­nin­tä­kin yksi­tyis­koh­taa myö­ten var­mis­taa lop­pu­tu­lok­sen, joka pal­ve­lee tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la har­ras­ta­jaur­hei­li­joi­den tar­peis­ta kil­pa­har­joit­te­luun ja kon­ser­teis­ta semi­naa­rei­hin.

Ket­kä osal­lis­tu­vat työ­pa­joi­hin?

Työ­pa­ja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat laa­jas­ti eri laje­ja ja toi­min­to­ja edus­ta­vat hen­ki­löt.

Muka­na on muun muas­sa tule­vien tilo­jen har­ras­ta­ja­käyt­tä­jiä, urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia, kil­paur­hei­li­joi­ta, val­men­ta­jia, huol­ta­jia, mes­su- ja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia sekä sii­vouk­sen ja puh­taa­na­pi­don ammat­ti­lai­sia. Työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­sel­tä.

Miten osal­lis­tu­jat on valit­tu?

Haluk­kai­ta osal­lis­tu­jia on rek­ry­toi­tu @KokkolaAreena sosi­aa­li­sen median kana­vien kaut­ta, ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa mar­ras­kuus­sa 2022 sekä kut­su­mal­la osal­lis­tu­jia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si pai­kal­li­siin urhei­luseu­roi­hin, tapah­tu­man­jär­jes­tä­jiin ja eri lajien har­ras­ta­jil­le on esi­tet­ty kut­su osal­lis­tua työ­pa­jaan. Työ­pa­jat star­tat­tiin sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki toi­min­not ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua oli kar­toi­tet­tu.

Jos ei ole muka­na työ­pa­jas­sa, miten voi vai­kut­taa suun­nit­te­luun?

Kok­ko­la Aree­na ‑verk­ko­si­vus­tol­la on loma­ke, jon­ka kaut­ta voi lähet­tää palau­tet­ta. Kaik­ki lähe­te­tyt palaut­teet käy­dään läpi ker­ran vii­kos­sa tiis­tai­sin. Vas­taam­me mah­dol­li­siin kysy­myk­siin, mikä­li lähet­tä­jä on jät­tä­nyt yhteys­tie­ton­sa ja pyy­tää vas­taus­ta kysymykseen/kommenttiin.

Mik­si työ­pa­jois­sa käsi­tel­lyis­tä asiois­ta ei ker­ro­ta tar­kem­min?

Työ on suun­nit­te­luas­teel­la ja mitään lopul­li­sia pää­tök­siä ei ole teh­ty. Täs­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan jal­ka­pal­los­ta­dion ja moni­toi­mia­ree­na. Kes­ke­ne­räi­sis­tä ja vah­vis­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta ker­to­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti aiheut­tai­si sekaan­nus­ta ja epä­sel­vyyt­tä.


Jos sinul­la on toi­vei­ta, kom­ment­te­ja tai kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le palau­tet­ta tääl­lä.


Luitko jo nämä?