Till­sam­mans framåt, mot fram­ti­den.

Works­hop­del­ta­gar­na fick för­ra vec­kan en int­ro­duk­tion av ishal­lens utrym­men, des­su­tom skic­ka­des de nuva­ran­de pla­ner­na till dem i för­väg för att bekan­ta sig med. De slut­li­ga pla­ner­na blir kla­ra i slu­tet av våren 2024, varef­ter de kom­mer att offent­lig­gö­ras på Kar­le­by Idrotts­par­kens webbplats på kokkolaareena.fi.

I tis­da­gens works­hop del­tog 18 fram­ti­da använ­da­re av utrym­me­na.

Expert­gäs­ter

Till den­na works­hop inb­jöds exper­ter från oli­ka orga­ni­sa­tio­ner. Bland de när­va­ran­de var Manu Var­ho från Fin­lands ishoc­keyför­bund, Timo Viro­lai­nen från Mel­lers­ta Öster­bot­tens Idrott­sa­ka­de­mi och Kar­le­bys idrottschef Lot­ta Nyqvist.

Förs­ta skis­ser­na av fasa­den

Arki­tek­ten pre­sen­te­ra­de för grup­pen de förs­ta ver­sio­ner­na av trä­ning­sis­hal­lens och ishal­lens fasads­kis­ser. Arki­tek­ten berät­ta­de att man hade bett om kom­men­ta­rer om fasa­der­na och dis­ku­te­rat med sta­dens arki­tekt.

Nyhe­ter från andra works­hop­par

Som en sam­man­fatt­ning berät­ta­des för grup­pen om dis­kus­sio­ner­na i works­ho­pen som hölls för Kar­le­bys idrotts­lä­ra­re och rek­to­rer. Sko­lor och utbild­ning­sins­ti­tut kom­mer att använ­da trä­ning­sis­hal­len på var­da­gar, en vik­tig aspekt i pla­ne­rin­gen är att beak­ta bl.a. till­räcklig mängd av för­va­ring­sut­rym­men. Det har förts omfat­tan­de dis­kus­sio­ner om för­va­ring­sut­rym­me­na i var­je works­hop. Mäng­den, voly­men, funk­tio­na­li­te­ten och prak­ti­ken för för­va­ring­sut­rym­me­na är uppen­bar­li­gen en av de vik­ti­gas­te aspek­ter­na att beak­ta i pla­ne­rin­gen.

Nytt öns­kemål — beho­vet av en plats för läx­läs­ning

I works­ho­pen den här gån­gen lyf­tes beho­vet och öns­kemål om läx­läs­ningsplat­ser för utö­va­re. Mån­ga barn och ung­do­mar kom­mer till trä­nin­gar­na direkt från skolbän­ken, tiden räc­ker ofta inte till för att åka hem, men å andra sidan finns det tid före trä­nin­gens bör­jan som skul­le kun­na använ­das för att göra läxor, om det fanns lämpli­ga utrym­men för det­ta i trä­ning­sis­hal­len eller ishal­len.

Sam­man­fatt­ning

Under mer än en och en halv tim­me hann man dis­ku­te­ra fle­ra frå­gor, utö­ver de ovan nämn­da pra­ta­des det bland annat om place­rin­gen, använd­nin­gen och till­gänglig­he­ten av ismas­ki­nen, samt hur sju­kvårds­per­so­nal och ambu­lan­ser smi­digt kan kom­ma till plat­sen vid en even­tuell olyc­ka eller ska­da.

Grup­pen utt­ryck­te ett starkt öns­kemål om att kom­bi­ne­ra reno­ve­rin­gen av ishal­len och pla­ne­rin­gen av trä­ning­sis­hal­lar­na i sam­ma works­hop, vil­ket ansågs under­lät­ta dis­kus­sio­ner, efter­som pla­ne­rin­gen av des­sa båda utrym­men ofta över­lap­par varan­dra.

Del­ta­gar­na såg posi­tivt på att repre­sen­tan­ter för oli­ka idrot­ter sam­las sam­ti­digt. I dis­kus­sio­ner­na fram­kom­mer ofta att man inte helt förstått beho­ven hos oli­ka idrot­ter eller varför vis­sa saker görs på ett visst sätt. Öpp­na och goda dis­kus­sio­ner är både läro­ri­ka och hjäl­per till att bätt­re förstå hel­he­ten ur andra använ­da­res pers­pek­tiv.

Nyhe­ter från works­ho­pen kom­mer också snart i video­for­mat.

Håll utkik och kom ihåg att vi gär­na tar emot feed­back och öns­kemål från alla, skic­ka oss ett med­de­lan­de här.

Luitko jo nämä?