Yhdes­sä eteen­päin, koh­ti tule­vaa.

Työ­pa­ja­lai­sil­le jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la tutus­tu­mi­nen jää­hal­lin tiloi­hin ja lisäk­si kai­kil­le toi­mi­tet­tiin ennak­koon tutus­tut­ta­vak­si tämän het­ken ole­mas­sa ole­vat suun­ni­tel­mat. Lopul­li­set suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat lop­pu­ke­vääs­tä 2024, jon­ka jäl­keen ne jul­kis­te­taan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton verk­ko­si­vus­tol­la osoit­tees­sa kokkolaareena.fi.

Tiis­tain työ­pa­jas­sa oli 18 tule­vien tilo­jen käyt­tä­jää.

Asian­tun­ti­ja­vie­rai­ta

Tämän ker­tai­seen työ­pa­jaan saim­me mukaan kut­sut­tui­na asian­tun­ti­joi­ta eri orga­ni­saa­tiois­ta. Muka­na oli­vat Manu Var­ho Suo­men jää­kiek­ko­lii­tos­ta, Timo Viro­lai­nen Kes­ki-Poh­jan­maan Urhei­lua­ka­te­mias­ta ja Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­men­joh­ta­ja Lot­ta Nyqvist.

Ensim­mäi­set havain­ne­ku­vat jul­ki­si­vus­ta

Ark­ki­teh­ti esit­te­li ryh­mäl­le har­joi­tus­jää­hal­lin ja jää­hal­lin ensim­mäi­set ver­siot jul­ki­si­vu­ku­vis­ta. Ark­ki­teh­ti ker­toi jul­ki­si­vuis­ta pyy­de­tyn kom­ment­te­ja sekä käy­ty kes­kus­te­lu­ja kau­pun­gin ark­ki­teh­din kans­sa.

Kuu­lu­mi­sia muis­ta työ­pa­jois­ta

Yhteen­ve­to­na ryh­mäl­le ker­rot­tiin kes­kus­te­luis­ta työ­pa­jas­sa, joka jär­jes­tet­tiin Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le. Kou­lut ja oppi­lai­tok­set tule­vat käyt­tä­mään har­joi­tus­jää­hal­lia arki­sin ja yksi heil­le tär­keä ja suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­ta­va seik­ka on muun muas­sa riit­tä­vä säi­ly­tys­ti­lo­jen mää­rä. Säi­ly­tys­ti­lois­ta on käy­ty run­saas­ti kes­kus­te­lu­ja jokai­ses­sa työ­pa­jas­sa. Säi­ly­tys­ti­lo­jen mää­rä, tila­vuus, toi­mi­vuus ja käy­tän­nöl­li­syys ovat käyt­tä­jien kan­nal­ta sel­väs­ti yksi mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä suun­nit­te­lus­sa huo­mioon otet­ta­via seik­ko­ja.

Uusi toi­ve — läk­sy­jen­te­ko­ti­lal­le oli­si tar­vet­ta

Täl­lä ker­taa työ­pa­jas­sa nos­tet­tiin esiin tar­ve ja toi­ve läk­sy­jen­te­ko­ti­lois­ta har­ras­ta­jil­le. Monet lap­set ja nuo­ret tule­vat har­joi­tuk­siin suo­raan kou­lun pen­kil­tä, aika ei usein­kaan rii­tä koto­na käy­mi­seen, mut­ta toi­saal­ta taas ennen har­joi­tus­ten alkua oli­si käy­tet­tä­vis­sä aikaa, jon­ka voi­si hyö­dyn­tää läk­sy­jen tekoon, mikä­li sitä var­ten oli­si käy­tös­sä sopi­vat tilat har­joi­tus­jää­hal­lil­la tai jää­hal­lil­la.

Yhteen­ve­to

Rei­lun puo­len­tois­ta tun­nin aika­na ehdit­tiin kes­kus­tel­la useis­ta asiois­ta, edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si puhut­tiin muun muas­sa jää­ko­neen sijoit­te­luun, käyt­töön ja kul­kuun liit­ty­vis­tä yksi­tyis­koh­dis­ta sekä sii­tä, miten lää­kin­tä­hen­ki­lö­kun­ta ja ambu­lans­sit pää­se­vät suju­vas­ti pai­kan pääl­le mah­dol­li­sen onnet­to­muu­den tai louk­kaan­tu­mi­sen tapah­tues­sa.

Ryh­mäs­sä toi­vot­tiin kovas­ti jää­hal­lin sanee­rauk­sen ja har­joi­tus­jää­hal­lien suun­nit­te­lun yhdis­tä­mis­tä samaan työ­pa­jaan, min­kä koet­tiin hel­pot­ta­van kes­kus­te­lu­ja, sil­lä näi­den molem­pien tilo­jen suun­nit­te­lu kiin­nit­tyy monis­sa koh­din toi­nen toi­siin­sa.

Osal­lis­tu­jat pitä­vät posi­tii­vi­se­na sitä, että eri lajien edus­ta­jat kokoon­tu­vat samaan aikaan. Kes­kus­te­luis­sa nousee useas­ti esiin se, ettei ole täy­sin ymmär­tä­nyt eri lajien tar­pei­ta tai sitä, mik­si jot­kut asiat on teh­ty ja teh­dään, kuten ne teh­dään. Avoi­met ja hyväs­sä hen­ges­sä käy­dyt kes­kus­te­lut ovat sekä opet­ta­vai­sia että aut­ta­vat ymmär­tä­mään parem­min koko­nai­suut­ta myös mui­den käyt­tä­jien näkö­kul­mas­ta.

Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jas­ta on tulos­sa lähiai­koi­na myös videon muo­dos­sa. Pysy­kää kuu­lol­la ja muis­ta­kaa, että otam­me mie­lel­läm­me palau­tet­ta ja toi­vei­ta vas­taan ihan kai­kil­ta, lähe­tä meil­le vies­tiä tääl­lä.

Luitko jo nämä?