Works­hop­par för trä­ning­sis­hal­lar­na i Kar­le­by Idrotts­park med lära­re och rek­to­rer från Kar­le­by den 23.11. kl. 14.30

Syf­tet med works­ho­pen är att hit­ta de bäs­ta lös­nin­gar­na för ett fun­ge­ran­de slut­re­sul­tat som möter både lärar­nas och ele­ver­nas behov. Bety­del­sen av för­va­ring­sut­rym­men beto­na­des bland utbil­dar­na, efter­som de möj­lig­gör smi­dig under­vis­ning och effek­ti­va gym­nas­tiklek­tio­ner.

Det­ta har varit efter­läng­tat i Kar­le­by. En trä­ning­sis­hall har sak­nats i den­na stad. Nu, när såda­na utrym­men kun­de rea­li­se­ras, behö­ver vi inte nöd­vän­digt­vis vän­ta på vin­tern för att kun­na bör­ja med isöv­nin­gar. Öns­kemå­let är att inte kom­pro­mis­sa med sko­lidrot­ten i det­ta ske­de.

– Idrotts­lä­ra­re i Kar­le­by
Kim Huuh­ka
Tii­na Kuja­la
Juha Elo
Jan­ni­ka Klaa­vu
Peter Björk­roth

I works­ho­pen strä­var man till­sam­mans med pla­ne­rar­na att hit­ta de bäs­ta lös­nin­gar­na för att säkers­täl­la smi­dig­he­ten i utbil­dar­nas arbe­te, så att slut­re­sul­ta­tet blir en fun­ge­ran­de hel­het.

Använ­darworks­hop­par ord­nas ända till våren 2024, tills pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­lar­na är helt fär­di­ga. Works­hopp­pen leds av Kar­le­by Idrotts­park allian­sens arki­tek­ter Pau­li Koi­vis­to och Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen från UKI Arki­tek­ter.

Works­ho­pen sam­las åter näs­ta vec­ka, och under tiden kom­mer arki­tek­ter­na att ändra pla­ner­na base­rat på öns­kemål och för­vänt­nin­gar som fram­kom­mit i works­hop­par­na.

Luitko jo nämä?