Kou­lu­lii­kun­ta kes­kiös­sä työ­pa­jas­sa 11.12.

Työ­pa­jan tavoit­tee­na oli käy­dä kes­kus­te­lua har­joi­tus­jää­hal­liin tule­vien tilo­jen osal­ta, kes­kit­tyen opet­ta­jien ja oppi­lai­den näkö­kul­maan. Mitä täl­lä het­kel­lä puut­tuu, mihin toi­vo­taan paran­nus­ta ja niin edel­leen.

Osal­lis­tu­jil­le esi­tel­tiin tämän het­ken suun­ni­tel­man mukai­sia tilo­ja sekä puhut­tiin sii­tä, mitä tilo­ja kou­lut täl­lä het­kel­lä käyt­tä­vät ja mil­lai­sia mui­ta tila­toi­vei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia har­joi­tus­jää­hal­li voi­si kou­lu­lii­kun­nal­le tule­vai­suu­des­sa tar­jo­ta.

Toi­mi­vat väli­ne­va­ras­tot

Kou­lu­lii­kun­nan näkö­kul­mas­ta erit­täin tär­keik­si sei­koik­si koet­tiin riit­tä­vät varas­to­ti­lat sekä se, mil­lä taval­la yhteis­ten har­joi­tus­vä­li­nei­den säi­ly­tys uusien tilo­jen val­mis­tues­sa tul­laan jär­jes­tä­mään. Osal­lis­tu­jat tote­si­vat tava­roi­den säi­ly­tyk­sen osal­ta mah­dol­li­sik­si ja myös toden­nä­köi­sim­mik­si vaih­toeh­doik­si joko kaik­kien yhtei­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu varas­to­ti­lan tai oma lukit­ta­va varas­to­ti­la jokai­sel­le kou­lul­le erik­seen.

Kou­lu­lii­kun­nas­sa tar­vit­ta­vien tar­vik­kei­den ja väli­nei­den ajan­mu­kai­set säi­ly­tys­rat­kai­sut sekä arjes­sa suju­vas­ti toi­mi­va käyt­tö ovat mer­ki­tyk­sel­li­ses­sä ase­mas­sa. Sel­keä jär­jes­tel­mä, hyvät varas­to­ti­lat sekä väli­nei­den hyvä yllä­pi­to var­mis­ta­vat kukin osal­taan suju­vat ja mie­lek­käät lii­kun­ta­tun­nit niin opet­ta­jien kuin oppi­lai­den­kin kan­nal­ta.

Jääl­lä lii­kun­taa entis­tä pidem­pään

Ryh­mä toi­voi uusien tilo­jen mah­dol­lis­ta­van tule­vai­suu­des­sa jää­ur­hei­lun sisäl­lyt­tä­mi­sen kou­lu­lais­lii­kun­taan entis­tä pidem­mäl­le jak­sol­le luku­vuo­sien aika­na.

Kau­ka­loi­den koos­ta ja mal­lis­ta kes­kus­tel­tiin. Kou­lu­lii­kun­nas­sa kau­ka­lon muo­dol­la ei sinän­sä ole rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä, mut­ta muu­ta­man met­rin nor­maa­lia pidem­pi ja kapeam­pi kau­ka­lo oli­si esi­mer­kik­si pien­pe­lien kan­nal­ta plus­saa, kos­ka se mah­dol­lis­taa useam­man pelin rin­nak­kain jär­jes­tä­mi­sen, ope­tuk­sen eriyt­tä­mi­sen ja niin edel­leen.

Moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det lisää­vät las­ten ja nuor­ten innos­tus­ta liik­ku­mi­seen

Har­joi­tus­jää­hal­lin odo­te­taan tar­joa­van tule­vai­suu­des­sa puit­teet, joi­den avul­la mah­dol­li­suus kehit­tää lii­kun­ta­tun­tien sisäl­töä ja ope­tus­ta avaa­vat uusia laa­jem­pia mah­dol­li­suuk­sia tun­tien jär­jes­tä­mi­seen.

Moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det kokeil­la eri lii­kun­ta­la­je­ja kou­lu­jen lii­kun­ta­tun­neil­la, avaa­vat parem­mat mah­dol­li­suu­det lap­sil­le ja nuo­ril­le löy­tää itsel­leen se juu­ri itseä innos­ta­va ja kiin­nos­ta­va urhei­lu­har­ras­tus.

Työ­pa­jan osal­lis­tu­jat: Mika Sark­ki­nen (kehit­tä­mis­pääl­lik­kö, Kok­ko­lan sivis­tys­toi­mi), Juha Elo (lii­kun­nan­opet­ta­ja, Haka­lah­den kou­lu) ja Har­ri Kan­gas­nie­mi (reh­to­ri ja lii­kun­nan­opet­ta­ja, Haka­lah­den kou­lu).

Työ­pa­jois­sa tavak­si on tul­lut tilai­suu­den lopuk­si kir­joit­taa post it ‑lapuil­le kom­ment­te­ja, jot­ka vie­dään tau­lul­le ja lue­taan kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ääneen. Toteu­te­taan reflek­toin­ti. Punai­sel­le lapul­le kehi­tet­tä­vät tai negar­tii­vi­set asiat ja kel­tai­sel­le lapul­le kii­tok­set tai työ­pa­jas­sa hyvin men­neet asiat. Kuvas­sa alla tämän työ­pa­jan palaut­teet.

Reflek­toin­ti = Yhdes­sä käsi­tel­ty­jen asioi­den pur­ka­mi­nen ja läpi­käyn­ti, jol­loin saa­daan lopuk­si tie­toa sii­tä, mit­kä asiat osal­lis­tu­jat ovat koke­neet posi­tii­vi­sek­si ja onnis­tu­neek­si sekä sii­tä mit­kä asiat eivät ole men­neet toi­vei­den mukai­ses­ti ja mihin asioi­hin osal­lis­tu­ja pyy­tää jat­kos­sa kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta.

Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jas­ta on tulos­sa lähiai­koi­na myös videon muo­dos­sa. Pysy­kää kuu­lol­la ja muis­ta­kaa, että otam­me mie­lel­läm­me palau­tet­ta ja toi­vei­ta vas­taan ihan kai­kil­ta, lähe­tä meil­le vies­tiä tääl­lä.

Luitko jo nämä?