Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta

Rakennuspiirustukset

25.8.2023

Ensim­mäi­sen kehi­tys­vai­heen aika­na (KAS1) moni­toi­mia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­lo­ken­täl­le on teh­ty suun­ni­tel­ma, johon sisäl­ty­vät muun muas­sa tavoi­te­kus­tan­nuk­set, käyt­tö­ta­lous­las­kel­mat, pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta toteu­tuk­sen aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää.

Suun­ni­tel­mien toteu­tues­sa ja kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn tule­van kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­omi­tus­ta puol­ta­van esi­tyk­sen hyväk­sy­mi­sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen, joka on suun­ni­tel­mien toteu­tus (TAS1).

Lue tie­do­te kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä kau­pun­gin­val­tuus­tol­le tääl­lä.

Suun­ni­tel­mien toi­nen kehi­tys­vai­he (KAS2), sisäl­tää har­joi­tus­jää­hal­lien suun­nit­te­lun ja se on tar­koi­tus tuo­da hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­van kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn vie­lä tämän syk­syn aika­na.

Moni­toi­mia­ree­nan tulee olla pal­jon muu­ta­kin, kuin urhei­lua.

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan sekä har­joi­tus­jää­hal­lien ja jää­hal­lin sanee­rauk­sen. Tule­vien tilo­jen tulee täyt­tää tavoi­te moni­puo­li­suu­des­ta niin, että yhtä tilaa voi­daan käyt­tää use­aan eri tar­koi­tuk­seen.

” Kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on ollut avoin vuo­ro­vai­ku­tus ark­ki­teh­tien ja tilo­jen tule­vien käyt­tä­jien ja eri sidos­ryh­mien kes­ken. Ark­ki­teh­dit ovat saa­neet osal­lis­tu­jil­ta tär­ke­ää tie­toa tila­suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten ja eri lajien tai toi­min­to­jen edus­ta­jat puo­les­taan ovat saa­neet mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa lopul­li­siin suun­ni­tel­miin.” Ker­too Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mar­kus Kaus­ti­nen

Tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan moni­toi­mia­ree­na, joka tar­jo­aa puit­teet urhei­lu­la­jien lisäk­si esi­mer­kik­si kor­kea­ta­soi­sil­le kon­ser­teil­le ja eri­lai­sil­le semi­naa­reil­le ja mes­su- sekä näyt­te­ly­ta­pah­tu­mil­le.

Suun­ni­tel­tu­jen tilo­jen tulee olla moni­käyt­töi­set, mikä tar­koit­taa sitä, että nii­den pitää tai­pua mah­dol­li­sim­man moneen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, jol­loin tavoi­te pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la toteu­tuu. Nyt ollaan siis raken­ta­mas­sa moni­toi­mia­ree­naa ja moni­puo­li­sia tilo­ja, jot­ka pal­ve­le­vat laa­jas­ti eri vii­te­ryh­miä lii­kun­nan har­ras­ta­jis­ta kil­paur­hei­li­joi­hin ja kon­ser­teis­ta mes­su- ja kon­fe­rens­si­ta­pah­tu­miin.” Tote­aa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la

Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta.

Kehi­tys­vai­hei­ta on nel­jä ja toteu­tus­vai­hei­ta kol­me. Suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta teh­dään limit­täin ja niin, että raken­nusai­ka­na sii­tä oli­si mah­dol­li­sim­man vähän hait­taa toi­min­nal­le.

  1. Kehi­tys­vai­he 0, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si laa­tii pro­jek­ti­suun­ni­tel­man ja bud­je­toi hank­keen.
  2. Kehi­tys­vai­he 1 (KAS1), jol­loin suun­ni­tel­laan hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na sekä laa­di­taan tavoi­te­kus­tan­nus. Kehi­tys­vai­he 1 aika­na moni­toi­mia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­lo­ken­täl­le on teh­ty muun muas­sa käyt­tö­ta­lous­las­kel­ma, pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta toteu­tuk­sen aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää. Kehi­tys­vai­hees­sa on ollut muka­na yli 100 vapaa­eh­tois­ta, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet suun­nit­te­luun yhdes­sä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin kans­sa.
  3. Toteu­tus­vai­he 1 (TAS1), jol­loin toteu­te­taan kehi­tys­vai­heen 1 suun­ni­tel­ma hybri­dia­ree­nan eli moni­toi­mia­ree­nan raken­ta­mi­nen.
  4. Kehi­tys­vai­he 2 (KAS2), jol­loin suun­ni­tel­laan har­joi­tus­jää­hal­lit ja laa­di­taan tavoi­te­bud­jet­ti.
  5. Toteu­tus­vai­he 2 (TAS2), jol­loin toteu­te­taan jal­ka­pal­loa­ree­na ja har­joi­tus­jää­hal­lit.
  6. Kehi­tys­vai­he 3 (KAS3), eli kehi­tys­vai­he 3, jol­loin suun­ni­tel­laan pro­jek­tin kol­mas ja vii­mei­nen vai­he jää­hal­lin sanee­rauk­sen suun­nit­te­lu ja tavoi­te­kus­tan­nus.
  7. Toteu­tus­vai­he 3 (TAS3), jol­loin toteu­te­taan pro­jek­tin vii­mei­nen osuus jää­hal­lin sanee­raus.

Luitko jo nämä?