Pro­jek­tet Kar­le­by Idrotts­park krä­ver sol­ven­ta aktö­rer

15.5.2023

Allian­sen delar de finan­siel­la ris­ker­na och för­de­lar­na med pro­jek­tet, föl­jer princi­per­na om öppen­het i frå­ga om infor­ma­tion och bedri­ver ett nära samar­be­te. Allians­mo­del­len läm­par sig bäst för att genomfö­ra sto­ra bygg- och infra­struk­tur­pro­jekt. Allians­pro­jekt som genomförts i Fin­land är till exem­pel Kaja­na­lands nya sjuk­hus, 120 mil­jo­ner euro, och Uleå­borgs uni­ver­si­tetss­juk­hus för barn och kvin­nor, 130 mil­jo­ner euro. Det senas­te allians­pro­jek­tet som fär­digs­täll­des i augus­ti 2022, var utbygg­na­den av Vasa cent­rals­juk­hus till ett vär­de av 141 mil­jo­ner euro. Utbygg­na­den genomför­des i stort sett av sam­ma aktö­rer som i Kar­le­by Idrotts­park.

Allian­sen krä­ver sams­pel.

En allians är ett nytt sätt att age­ra och utma­nar del­ta­gar­na till ett nytt slags sams­pel. Allian­sen har en gemen­sam orga­ni­sa­tion som består av alla par­ter som del­tar i pro­jek­tet. I allian­sen del­tar utö­ver bes­täl­la­ren också de vik­ti­gas­te pla­ne­rar­na och ent­repre­nö­rer­na. Den inrät­ta­de orga­ni­sa­tio­nen delar både pro­jek­tets för­de­lar och ris­ker. Skill­na­den mel­lan allians­byg­gan­de och de pro­jekt­mo­del­ler som tra­di­tio­nellt används är att man i en allians sam­manför oli­ka par­ters kun­nan­de i ett så tidigt ske­de som möj­ligt. För allians­pro­jek­tet fasts­tälls en mål­kost­nad och det inbygg­da inci­ta­ments­sys­te­met ska­par moti­ve­rings­fak­to­rer­na. Om exem­pel­vis bud­ge­ten eller tidspla­nen unders­krids gyn­nar det alla par­ter i allian­sen. Å andra sidan påver­kar en övers­krid­ning av tidspla­nen eller bud­ge­ten alla allian­sens med­lem­mar. I en allians vin­ner eller för­lo­rar alla till­sam­mans.

Allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park

Anbudsförfrå­gan till allian­ser­na offent­ligg­jor­des i decem­ber 2021, varef­ter works­hop­par och anbuds- och kont­raktsför­hand­lin­gar anord­na­des med de alliansgrup­per som läm­nat anbud. Efter kon­kur­ren­sut­sätt­nings­proces­sen hit­ta­des slut­li­gen två lämpli­ga allian­ser. De två val­da allian­ser­na läm­na­de in sina slut­li­ga anbud 7.3.2022, anbudsför­fa­ran­det och jämfö­rel­sen av resul­ta­ten samt den pre­li­mi­nä­ra poäng­sätt­nin­gen gjor­des av Kar­le­by Idrotts­park Ab:s samar­bets­part­ner Vison Oy, som en gång i tiden lan­se­rat allians­mo­del­len i Fin­land. Det egent­li­ga valet av allians gjor­des av Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­se. Stadss­ty­rel­sen unders­töd­de vid sitt sam­mant­rä­de 14.3.2022 det val av alliansgrupp som Idrotts­par­kens sty­rel­se gjort, vil­ket i prak­ti­ken avg­jor­de valet.

Mer infor­ma­tion om Vison Oy finns här: https://www.vison.fi/

Ett krä­van­de pro­jekt krä­ver sol­ven­ta aktö­rer

Alliansgrup­pen för Kar­le­by Idrotts­park Ab består av Fin­lands mest kän­da och störs­ta exper­tor­ga­ni­sa­tio­ner. Kar­le­by Idrotts­park Ab:s sty­rel­se har utifrån anbuds­jämfö­rel­ser valt den alliansgrupp som ska genomfö­ra bygg­nads- och sane­rings­pro­jek­tet och till alliansgrup­pen hör

  • YIT Suo­mi Oy
  • Ram­boll Fin­land Ab
  • Gran­lund Poh­jan­maa Oy
  • Uki Ark­ki­teh­dit Oy
  • Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy

Kar­le­by Idrotts­park Ab är en av med­lem­mar­na i alliansgrup­pen. Det pro­jekt som pla­ne­rats är mätt ur Kar­le­by stads syn­vin­kel his­to­riskt både i frå­ga om inves­te­rin­gen och omfatt­nin­gen, efter­som det är den störs­ta inves­te­rin­gen i sta­dens his­to­ria. De abso­lut vik­ti­gas­te kra­ven för de aktö­rer som val­des till alliansgrup­pen har varit en sta­bil eko­no­mi och den bäs­ta expert­kuns­ka­pen inom byg­gan­de i vårt land.

YIT

Läs mer här: https://www.yitgroup.com/fi/tietoa-yitsta

YIT är Fin­lands störs­ta pro­jek­tut­veckla­re och bygg­bo­lag samt bety­dan­de pro­jek­tut­veckla­re och bygg­bo­lag i Nor­deu­ro­pa. YIT utvecklar och byg­ger håll­ba­ra livs­mil­jö­er: fun­ge­ran­de hem för boen­de, offent­li­ga och kom­mer­siel­la bygg­na­der för fram­ti­dens behov, infra­struk­tur för smi­dig mobi­li­tet och lös­nin­gar för för­ny­bar ener­gi som är bra för kli­ma­tet. YIT sys­sel­sät­ter cir­ka 5 000 exper­ter i nio län­der: i Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge, Est­land, Lett­land, Litau­en, Tjec­kien, Slo­va­kien och Polen. År 2022 var omsätt­nin­gen 2,4 mil­jar­der euro. Aktien i YIT Abp note­ras på Nas­daq Hel­sin­ki.

Ram­boll Group

Mer infor­ma­tion här: https://fi.ramboll.com/ramboll_finland_oy

Ram­boll är ett ledan­de pla­ne­rings- och kon­sultfö­re­tag som grun­da­des i Dan­mark 1945. Bola­get har cir­ka 17 500 ans­täll­da. Ram­boll är ett inter­na­tio­nellt bolag och har en stark ställ­ning i de nor­dis­ka län­der­na, Stor­bri­tan­nien, Nor­da­me­ri­ka, Mel­la­nös­tern samt Asien- och Stil­la­hav­sområ­det.
Ram­boll har över 200 kon­tor i 35 län­der som gör det möj­ligt att kom­bi­ne­ra gedi­gen lokal­kän­ne­dom med bred inter­na­tio­nell kom­pe­tens. Ram­bolls mål är att ska­pa ins­pi­re­ran­de och krä­van­de lös­nin­gar som genuint stö­der kun­dens, slu­tan­vän­da­rens och hela sam­häl­lets verk­sam­het. Till Ram­bolls verk­sam­het­sområ­den hör fas­tig­he­ter och byg­gan­de, infra­struk­tur och tra­fik, stadspla­ne­ring, vat­ten, mil­jö och häl­sa, ener­gi samt led­nings­kon­sul­ta­tion.
År 2022 omsat­te Ram­boll-koncer­nen 2,15 mil­jar­der euro. Ram­bolls omsätt­ning i Fin­land var 261 mil­jo­ner euro (2022). Kun­der är minis­te­rier, stat­li­ga ämbets­verk och inrätt­nin­gar, stä­der­nas och kom­mu­ner­nas orga­ni­sa­tio­ner, industrin, ham­nar, bygg­fir­mor samt före­tag och före­nin­gar.

Gran­lund

Mer infor­ma­tion här: https://www.granlund.fi/meista/

Gran­lund är en fas­tig­hets- och bygg­koncern som grun­da­des 1960 och som helt och hål­let ägs av sina ans­täll­da. Det vik­ti­gas­te målet är att förbätt­ra fas­tig­he­ter­nas funk­tio­na­li­tet och intel­li­gens och sam­ti­digt män­nis­kor­nas väl­be­fin­nan­de i den bygg­da mil­jön. Till verk­sam­het­sområ­de­na hör hus­tek­nisk pla­ne­ring, tjäns­ter och pro­gram­va­ra inom fas­tig­hetsför­valt­ning, kon­sul­ta­tion, bygg­na­tion och över­vak­ning samt dis­po­nentt­jäns­ter inom energi‑, mil­jö- och fas­tig­hetsbranschen.

Koncer­nen har ver­kat inom branschen i över 60 år och består av moder­bo­la­get Gran­lund Oy och dot­ter­bo­lag run­tom i Fin­land. Des­su­tom har Gran­lund inter­na­tio­nell affärs­verk­sam­het bland annat i Asien, Mel­la­nös­tern, de nor­dis­ka län­der­na, Bal­ti­kum och Stor­bri­tan­nien. År 2022 öka­de koncer­nen sin omsätt­ning med 18,5 procent jämfört med året innan, och var sålun­da 129,2 mil­jo­ner euro (109 mil­jo­ner euro). Rörel­se­vins­ten var 11,9 mil­jo­ner euro (10,7 mil­jo­ner euro).

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen

Läs mer här: https://www.ark-jaaskelainen.fi/arkkitehtitoimisto/

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen är ett famil­jefö­re­tag från Sei­nä­jo­ki som till­han­dahål­ler arki­tekt- och huvudpla­ne­ring samt inred­ningspla­ne­ring. Före­ta­get har pla­ne­rat både nybygg­na­der och ombygg­na­der med över 40 års erfa­ren­het. I var­je pro­jekt beak­tas kun­dens öns­kemål både ur tek­nisk, este­tisk och eko­no­misk syn­vin­kel. Var­je pla­ne­rings­pro­jekt är all­tid ett unikt arbe­te som är skräd­dar­sytt för kun­den.

Före­ta­get har omfat­tan­de kom­pe­tens inom branschen. Kun­der är bland annat idrotts­lo­ka­ler, sjuk­hus, social- och häl­sovårds­bygg­na­der samt sko­lor och dag­hem. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen använ­der den avance­ra­de VALO™-metoden för vir­tuell pla­ne­ring, som gör det möj­ligt att med 3D-gla­sö­gon se den slut­li­ga lös­nin­gen innan loka­ler­na är fär­di­ga.

UKI Ark­ki­teh­dit

Läs mer här: https://ukiark.fi/yritys/

UKI Ark­ki­teh­dit grun­da­des i Uleå­borg 1958. Arki­tekt­byrån är expert på och samar­bets­part­ner inom byggd mil­jö. Byrån har lång erfa­ren­het av krä­van­de och mång­facet­te­ra­de pro­jekt run­tom i Fin­land. Verk­sam­hets­koncep­tet base­rar sig på ett etiskt och eko­lo­giskt håll­bart sätt att fun­ge­ra som tillför­lit­lig pla­ne­rings­part­ner. Fin­lands naturs­kyddsför­bund har bevil­jat UKI Ark­ki­teh­dit cer­ti­fi­ka­tet Eko­kom­pas­sen. Byrån använ­der de moder­nas­te pla­ne­rings­me­to­der­na och samar­bets­nät­verk som gör det möj­ligt att jämfö­ra alter­na­ti­va lös­nin­gar ur ett funk­tio­nellt och eko­no­miskt pers­pek­tiv.

UKI Ark­ki­teh­dit är en föregån­ga­re inom vir­tuell pla­ne­ring, i pro­jek­ten används avance­rad tek­nik. Byrån använ­der i sin pla­ne­ring CAVE-tek­nik, dvs. den avance­ra­de VALO™-metoden för vir­tuell pla­ne­ring. Det är en metod som gör det möj­ligt för fram­ti­da använ­da­re att bedö­ma loka­ler­nas funk­tion med hjälp av 3D-gla­sö­gon.


Om Kar­le­by stad, som är pro­jek­tets styrgrupp, bes­lu­tar om genomfö­ran­det och byg­gan­det av pro­jek­tet i enlig­het med förs­la­get, genomförs byg­gar­be­te­na i tre faser. Tidspla­nen är utfor­mad så att idrotts- och hob­by­verk­sam­he­ten störs så lite som möj­ligt. Den förs­ta fasen består av mul­tia­re­nan och fot­bollss­ta­dion, den andra fasen av byg­gan­det av trä­ning­sis­hal­len och den tred­je fasen av sane­rin­gen av den nuva­ran­de ishal­len.


Läs mer om allian­sen för Kar­le­by Idrotts­park här:


Om du har öns­kemål, kom­men­ta­rer eller frå­gor, skic­ka oss res­pons här.


Luitko jo nämä?