Vali­de­ring av pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­parks allians

23.5.2023

Aaro Kemp­pai­nen har gedi­gen erfa­ren­het av offent­li­ga bygg­nads­pro­jekt. Han har cir­ka 40 års erfa­ren­het av branschen. Han har arbe­tat som pro­jektc­hef samt i bygg­nads- och till­syn­supp­gif­ter i över 30 år. Aaro har del­ta­git bland annat i arbe­tet med kom­pe­tenscent­ret för per­so­ner med utvecklingss­tör­ning inom Nor­ra Öster­bot­tens sju­kvårds­di­strikt som upp­fyl­ler särs­kil­da krav, i byg­gan­det av lågs­ta­die- och högs­ta­diet samt gym­na­siet i Ruu­kin­kan­gas, i den nya odon­to­lo­gi­bygg­na­den som byggts som ett gemen­samt pro­jekt för Uleå­borgs uni­ver­si­tet och Uleå­borgs stad samt i tio­tals andra pro­jekt.

Heik­ki Lou­kusa är VVSA-proffs. Han har 20 års arbet­ser­fa­ren­het, av vil­ka han i 13 år har varit pro­jektc­hef i bygg­nads- och till­syn­supp­gif­ter samt som VVSA-expert. Des­su­tom har han arbe­tat i sju år som utbil­da­re inom hus­tek­nik. Heik­ki har erfa­ren­het av bland annat utbygg­nads- och ombygg­nad­sar­be­ten i Nokias pro­duk­tut­vecklings­lo­ka­ler, det gemen­sam­ma cam­puset vid yrkes­högs­ko­lan i Lin­nan­maa i Uleå­borg och total­re­no­ve­rin­gen av delar som byggts på 1920- och 1960-talen i cent­rum­kvar­te­ret vid Dia­ko­nis­sans­tal­ten i Uleå­borg samt av mån­ga andra mots­va­ran­de bygg­nads­pro­jekt. Heik­ki och Aaro har arbe­tat med fle­ra gemen­sam­ma bygg­pro­jekt.

Vali­de­rar­na av pla­nen del­tar i big room-arbe­tet

Aaro och Heik­ki har satt sig in i det mate­rial som pro­duce­rats om pro­jek­tet och sedan mars har de del­ta­git i big room-arbe­tet i Kar­le­by Idrotts­parks allians, där allian­sen arran­ge­rar gemen­sam­ma pla­ne­rings­se­mi­na­rier och sepa­ra­ta möten som ank­ny­ter till ens­kil­da delområ­den. I rol­len som sak­kun­nig inom hus­tek­nik har Heik­ki också del­ta­git i ener­gipla­ne­ringsgrup­pen i Kar­le­by Idrotts­parks allians.

Samar­be­tet har star­tat myc­ket bra och vi har väl tagits med i gän­get. Det är all­tid trev­ligt att besö­ka Kar­le­by. Pro­jek­tet är stort och det är fint att se att man inom hus­tek­ni­ken beak­tat ener­gian­vänd­nin­gen i total­bil­den, så att det­ta blir en ener­gief­fek­tiv pro­jekt­hel­het.

Heik­ki Lou­kusa

Det här är ett bra gäng som det har varit lätt att kom­ma in i. Gän­get söker till­sam­mans lös­nin­gar. Det­ta är i mån­ga avseen­den ett int­res­sant pro­jekt efter­som här finns mån­ga typer av byg­gan­de. En egen utma­ning är att loka­ler­na ska pla­ne­ras så att de kan använ­das på mån­ga sätt.

Aaro Kemp­pai­nen

Pla­ner­na har genomförts på ett hög­kva­li­ta­tivt sätt

De som vali­de­rar pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­park har vid möte­na styrt och över­va­kat pla­ne­rin­gen och tidssche­man för pro­jek­tet. De har tagit ställ­ning till pla­ne­rin­gen till exem­pel i frå­ga om risk­kon­struk­tio­ner, markgrun­den, svå­ra kon­struk­tio­ner, tek­nis­ka ser­vice­vä­gar och tek­nis­ka huvud­vä­gar. Utifrån res­pon­sen från dem som vali­de­rar pla­ner­na och begä­ran om ytter­li­ga­re preci­se­rin­gar har man till­sam­mans med Kar­le­by Idrotts­parks allians ord­nat sek­torss­peci­fi­ka pla­ne­rings­se­mi­na­rier där pla­ner­na vid behov har preci­se­rats till­sam­mans.

I frå­ga om struk­tu­rel­la lös­nin­gar har de haft till upp­gift att bidra med sak­kuns­kap och för egen del sty­ra pla­ne­rin­gen av kon­struk­tio­ner som är i all­mänt bruk och säkers­täl­la säkra struk­tu­rel­la lös­nin­gar. En expert på bygg­nads­tek­nik har haft till upp­gift att i den all­män­na pla­ne­rin­gen krä­va att inom­hus- och utom­hus­kon­struk­tio­ner­na ska hål­la hela livscy­keln.

När det gäl­ler vali­de­rin­gen av pla­ner­na för Kar­le­by Idrotts­parks allians har Wela­do-exper­ter­na kons­ta­te­rat att pro­jek­tets pla­ne­ring haft till­räckli­ga resur­ser och fär­dig­he­ter för högklas­sig pla­ne­ring med beak­tan­de av pro­jek­tets särs­kil­da svå­rig­hets­grad och omfatt­ning.


Luitko jo nämä?