Trä­nings­hal­lar­nas works­hop den 1 novem­ber 2023

Infor­ma­tion om möj­lig­he­ten att del­ta i pla­ne­rin­gen hade kom­mu­nice­rats på mån­ga oli­ka sätt; bland annat på Kar­le­by Idrotts­parks socia­la kana­ler (@KokkolaAreena), på webbplat­sen kokkolaareena.fi, med affischer i trä­ning­sis­hal­len samt via e‑postmeddelanden som skic­kats till använ­da­re av trä­ning­sis­hal­len. Före­nin­gar­nas led­ning hade infor­me­rats per­son­li­gen.

I den förs­ta grup­pen del­tar

Anni­ka Hau­ta­laKok­ko­la stad, Renhåll­nings- och mål­tidst­jäns­ter,
Eli­sa Ran­ni­laHer­mes U11
Gleb Sta­ro­bi­netsJunior Her­mes, ishoc­key
Hei­di Sip­po­la Kok­ko­la konstå­ka­re
Joo­na Kan­gas Junior Her­mes
Mark­ku Lah­to­nenishoc­key
Mar­ko Sal­mi­nenishoc­key
Mar­kus Kar­ja­lai­nen Arbetsplats­mo­tion
Mii­ka Wiik­man Före­nings­med­lem, spe­larfö­räl­der
Mik­ko Lind  Junior Her­mes Ry ordfö­ran­de
Min­na Oja­ta­lo Kok­ko­la Konstå­ka­re rf
Pat­rik FriisIshoc­key
Pet­ri Savi­ran­ta Kok­ko­la Her­mes Ab
Tom­mi Norp­paKok­ko­la Her­mes, målvaktsträning/entusiast
Nat­ja Heik­ki­läIshoc­key
Kai­sa Rai­nioJunior Her­mes rf./ishockey/U18Ak
Juha Reki­lä Kok­ko­la stad ishall
Mar­ko Kota­jär­viJunior Her­mes
Chris­tian Gill­bergHer­mes U8
Mark­ku Kau­nis­ve­si Kok­ko­la stad

I den andra grup­pen del­tar

Anu Kaup­pi­laKok­ko­la Konstå­ka­re
Ken­net Törn­roosJunior­Her­mes, ishoc­key, U18SM
Mar­kus Petä­jä               Junior Her­mes, Ishoc­key, U18 SM trä­na­re
Sami Keis­kiKok­ko­la stad / fri­tidst­jäns­ter
Sol­ja Kivis­töKok­ko­la Konstå­ka­re, Spect­ra
Pet­ri Tor­kin­lam­piHer­mes
Tane­li Hau­ta­laHer­mes U20
Jan­ne Kar­hu­laJunior Her­mes, Ishoc­key, U16
Sami Saa­ri­ket­tuJunior Her­mes
Tapa­ni Mus­to­nen          Kar­le­by Her­mes
Tony WitickIshoc­key
Veli-Mat­ti Haa­ra­laJunior Her­mes rf
Ven­la Hon­ka­pe­räKok­ko­la Konstå­kar­nas synk­ro­ni­se­ra­de skrids­ko­lag
Ari Määt­tä­nenIshoc­key. Kok­ko­la ishoc­key­do­ma­re rf
Maria Lax­strömJunior Her­mes
Olli kan­gas­vie­rijunior her­mes, ishoc­key, trä­na­re u‑14
Anna­lee­na Lam­bergJunior Her­mes rf, ishoc­key
Nina Kivis­töKok­ko­la konstå­ka­re (synk­ro­ni­se­rad skrids­koåk­ning)

I de andra arbetsgrup­per­na pre­sen­te­ra­de arki­tek­ter­na tre oli­ka pla­ne­ring­sal­ter­na­tiv, base­rat på vil­ka works­hop­del­ta­gar­na hade dis­ku­te­ra,  bl.a. utrym­mes­be­hov och opti­mal place­ring av oli­ka funk­tio­ner. Det för­des också dis­kus­sio­ner om ishal­lens och trä­ning­sis­hal­lens syner­gi samt hur man kan und­vi­ka ”kol­li­sio­ner” mel­lan oli­ka eve­ne­mang och hur man maxi­me­rar isti­dens använd­ning. Works­hop­del­ta­gar­na strä­va­de till­sam­mans med pla­ne­rar­na att hit­ta de bäs­ta lös­nin­gar­na för att ska­pa en fun­ge­ran­de hel­het.

Använ­darworks­hops kom­mer att hål­las fram till våren 2024, tills pla­ner­na för trä­ning­sis­hal­lar­na är helt fär­di­ga. Arbetsgrup­per­nas leda­re är arki­tek­ter­na Pau­li Koi­vis­to och Vesa-Pek­ka Kiis­ki­nen från UKI Arki­tek­ter som repre­sen­te­rar Kar­le­by Idrotts­park allian­sen.

Arbetsgrup­per­na sam­las igen ons­da­gen den 29 novem­ber. Under tiden kom­mer arki­tek­ter­na att utar­be­ta nya pla­ner base­ra­de på öns­kemål och för­vänt­nin­gar som fram­kom­mit under works­hop­pen.

Luitko jo nämä?