Kategoriat
Hybridiareenan työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen

Kyse­lyn tulokset

10.10.2022

Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa tänä syk­sy­nä, vas­tausai­ka päät­tyi 2.10.2022. Tutus­tu tulok­siin täällä.

Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa 16.9.–2.10.2022.​

Kyse­lyyn tuli yhteen­sä 898 vas­taus­ta. Tähän artik­ke­liin olem­me koon­neet vas­tauk­set, lisäk­si luet­ta­vis­sa kaik­ki saa­mam­me avoi­met kommentit.

Kaik­kien vas­taa­jien ikäjakauma

Olet­ko sitä miel­tä, että Kok­ko­laan tar­vi­taan moni­puo­li­nen Urhei­lu- ja Tapahtumapuisto?

Jos vas­tauk­se­si oli ei, ker­toi­sit­ko meil­le mik­si ei?​
Kom­ment­te­ja yhteen­sä 42 kap­pa­let­ta ja ne ovat luet­ta­vis­sa tääl­lä.

Mitä näis­tä pal­ve­luis­ta toden­nä­köi­sim­min käyt­täi­sit (valit­se yksi tai useampia) ?

Lisäk­si useam­pia mai­nin­to­ja sai­vat ylei­sur­hei­lu, balet­ti, heit­to­la­jit, rul­la­lau­tai­lu, jouk­kue­voi­mis­te­lu, beach vol­ley, pituus­hyp­py, sei­väs­hyp­py, tans­si, sir­kus, ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo ja golf.

Mil­lai­nen Kok­ko­lan Urhei­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­ton pitäi­si olla, jot­ta se pal­ve­li­si mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti kaik­kia Kokkolalaisia? 

Vas­tauk­sia yhteen­sä 640 kap­pa­let­ta. Vas­tauk­sis­sa koros­tui­vat selvästi:

  • moni­puo­li­nen ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti kaik­kia pal­ve­le­va koko­nai­suus, yhteen­sä 270 kommenttia
  • juok­su­ra­taa toi­vot­tiin noin 164 kommentissa

Kaik­ki kom­men­tit luet­ta­vis­sa tääl­lä