Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le

6.10.2022

Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le,  se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muis­ti­sai­rauk­sia.

Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na.

Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le sopii hyvin eten­kin ter­veys­lii­kun­ta. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, joka kuor­mit­taa koh­tuul­li­ses­ti, jol­loin hen­gäs­tyy hie­man, mut­ta pys­tyy kui­ten­kin puhu­maan.

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta edis­tää ter­veyt­tä ja tut­ki­tus­ti on on huo­mat­tu sään­nöl­li­sen llii­kun­nan ennal­taeh­käi­se­vän myös kaa­tu­mis­ta­pauk­sia ja usei­ta sai­rauk­sia.

Yli 65-vuo­tiai­den liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­set tii­vis­tet­ty­nä:

  • Kak­si ker­taa vii­kos­sa lihas­voi­maa, tasa­pai­noa ja not­keut­ta.
  • 2 tun­tia ja 30 minuut­tia vii­kos­sa sydä­men syket­tä kohot­ta­vaa lii­ket­tä eli rei­pas­ta liik­ku­mis­ta. Samat ter­veys­hyö­dyt saa, kun lisää liik­ku­mi­sen tehoa reip­paas­ta rasit­ta­vak­si 1 tun­ti ja 15 minuut­tia.
  • Mah­dol­li­sim­man usein kevyt­tä lii­kus­ke­lua.
  • Näi­den moni­puo­li­nen yhdis­te­ly edis­tää par­hai­ten ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä.

Kan­sal­li­sen terveys‑, hyvin­voin­ti- ja pal­ve­lu­tut­ki­mus Fin­So­ten teet­tä­män tut­ki­muk­sen mukaan yli 75-vuo­tiais­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la ter­veys­lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen saa­vut­ta­via ikäih­mi­siä on 24 %, kun koko maan ver­tai­lu­lu­ku on 28 %. 

Läh­teet:

Toi­min­ta­ker­to­mus 2021, Kok­ko­lan Kau­pun­ki

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/fyysinen-kunto-ja-terveys

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille/

Luitko jo nämä?