Näky tule­vas­ta, ensim­mäi­set havain­ne­ku­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kees­ta on jul­kais­tu.

20.10.2022

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­ras­tus­toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen. 

Elä­myk­sel­lis­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set Kok­ko­las­sa kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti Kok­ko­la Aree­nan myö­tä. Käyt­tä­jil­le suun­nat­tu kyse­lym­me syys­kuus­sa 2022 ker­too, että suu­rin osa Kok­ko­la­lai­sis­ta toi­voo enem­män eri­lai­sia tapah­tu­mia, kuten esi­mer­kik­si viih­de­kon­sert­te­ja. Kok­ko­la Aree­na tar­jo­aa tähän erin­omai­set puit­teet, ja mikä paras­ta ympä­ri vuo­den, ihan kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. 

Hybri­dia­ree­nan suun­nit­te­lu alkai­si kulu­van syk­syn aika­na ja raken­ta­mi­nen kevääl­lä 2023. Raken­ta­mis­ta edel­täi­si nykyi­sen Urhei­lu­ta­lon laa­jen­nus­osan pur­ka­mi­nen. Jal­ka­pal­los­ta­dio­nia ja har­joi­tus­jää­hal­lia raken­net­tai­siin saman­ai­kai­ses­ti. Nykyi­nen Best-Hall aree­na puret­tai­siin alku­ke­säl­lä 2024. Hank­keen vii­mei­ses­sä vai­hees­sa teh­tä­vä jää­hal­lin sanee­raus val­mis­tui­si suun­ni­tel­mien mukaan kau­dek­si 2025–2026.

Koko­nai­suus on valit­tu nel­jäs­tä toteut­ta­ja-allians­sin teke­mäs­tä vaih­toeh­dos­ta, joi­den poh­ja­na on hank­keen koko­nais­kon­sep­ti. Esi­tyk­sen mukaan kau­pun­ki antai­si oma­vel­kai­sen takauk­sen lai­nan vakuu­dek­si. Vas­ta­va­kuu­te­na oli­si­vat jää­hal­li­kiin­teis­tö ja hank­keen toteut­ta­ma uusi kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus. Lopul­li­sen pää­tök­sen Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä tekee Kok­ko­lan kau­pun­ki.

Suun­ni­tel­mat kuvi­na, olkaa hyvä!

Luitko jo nämä?