• Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat Kok­ko­lan opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le 23.11. klo 14.30
  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin yhdes­sä Kok­ko­lan opet­ta­jien ja reh­to­rei­den kans­sa tors­tai­na 23. marraskuuta. 
 • Tapaa­mi­nen jal­ka­pal­lo­väen kans­sa 15.11.2023
  Jal­ka­pal­lon edus­ta­jat kokoon­tui­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na 15. marraskuuta.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to toi­mit­taa lisä­sel­vi­tyk­siä raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen
  Kok­ko­lan kau­pun­gin raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on käsi­tel­lyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus­ta kokouk­ses­saan 8. mar­ras­kuu­ta. Raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pyy­tä­nyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toa toi­mit­ta­maan lisä­sel­vi­tyk­siä sekä täs­men­nyk­siä nyt teh­tyyn raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen.  Raken­­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nal­ta tul­lei­den lisä­sel­vi­tys­pyyn­tö­jen osal­ta tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty välit­tö­mäs­ti ja nii­hin tul­laan vas­taa­maan sovi­tun aika­tau­lun puitteissa.
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat 1.11.2023
  Tule­via tilo­ja suun­ni­tel­tiin jäl­leen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa kes­ki­viik­ko­na 1. mar­ras­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tu­neet 41 hen­ki­löä jaet­tiin kah­teen ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä oli moni­puo­li­ses­ti osal­lis­tu­jia jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.
 • Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat star­tat­tu
  Har­joi­tus­jää­hal­lien työ­pa­jat, eli tule­vien tilo­jen suun­nit­te­lu yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 18. loka­kuu­ta. Työ­pa­joi­hin ilmoit­tau­tui 41 hen­ki­löä, jot­ka jaet­tiin kah­teen eri ryh­mään siten, että molem­mis­sa ryh­mis­sä on osal­lis­tu­jia moni­puo­li­ses­ti jää­kie­kon ja tai­to­luis­te­lun har­ras­ta­jis­ta sekä muis­ta sidosryhmistä.
 • Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus puol­taa yhtiön esit­tä­mää toteu­tus­vai­heen TAS1 käyn­nis­tä­mis­tä
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen ensim­mäi­nen kehi­tys­vai­he, eli KAS1 päät­tyy syk­syl­lä 2023. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, sekä mää­ri­tel­ty nii­den enim­mäis­kus­tan­nuk­set.  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käyn­nis­tet­ty. Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li 16.10. Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan kehi­tys­vai­het­ta KAS1. Lisäk­si kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li yhtiön esit­tä­män Urhei­lu­puis­ton hybri­dia­ree­nan ensim­mäi­sen toteu­tus­vai­heen, eli TAS1 […]
 • Urhei­lu­puis­to­han­ke kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 16.10.
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen kehi­tys­vai­he KAS1 päät­tyy syk­syl­lä 2023. Vai­heen aika­na on suun­ni­tel­tu moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, sekä mää­ri­tel­ty nii­den enim­mäis­kus­tan­nuk­set.  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käyn­nis­tet­ty. Kok­ko­lan kau­pun­gin tie­do­te koko­nai­suu­des­saan täällä.
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat start­taa­vat kes­ki­viik­ko­na 18.10.
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si käyn­nis­tää har­joi­tus­jää­hal­lien sanee­rauk­seen liit­tyen käyt­tä­jä­työ­pa­jat loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.
 • Kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt har­joi­tus­jää­hal­lien kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen.
  Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n esi­tyk­sen har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man KAS2 kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sek­si. KAS2 kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma yhdes­sä tilo­jen lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa har­joi­tus­jää­hal­lin rakentamiseksi.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mis­tä
  Urhei­lu­puis­to-han­ke ete­nee. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kehi­tys­vai­he KAS2:n käyn­nis­tä­mis­tä. Kehi­tys­vai­heen tavoit­tee­na on laa­tia suun­ni­tel­ma ja tavoi­te­kus­tan­nus har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­sek­si, sekä hakea Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tukea hankkeelle.
 • Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­ses­ta
  Val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai­na 28.8. myös Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­ses­ta enin­tään 27,5 mil­joo­nal­la eurol­la vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on Kok­ko­lan kau­pun­gin 100% omis­ta­ma yhtiö, joka toteut­taa Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin. Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vahvistaa […]
 • Lii­kun­nan rie­mua ja elä­myk­siä nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa.
  Hybri­dia­ree­nan tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan hybri­dia­ree­na, eli moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set, vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ja moder­nit puit­teet urhei­luun, lii­kun­taan, mes­sui­hin, kon­sert­tei­hin, kon­fe­rens­sei­hin ja mui­hin eri kokoi­siin tapah­tu­miin. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti pitää sisäl­lään moni­toi­mia­ree­nan, jal­ka­pal­loa­ree­nan sekä har­joi­tus­jää­hal­lien ja jäähallin […]
 • Toteu­tus pitää sisäl­lään seit­se­män eri vai­het­ta
  Ensim­mäi­sen kehi­tys­vai­heen aika­na (KAS1) moni­toi­mia­ree­nal­le ja jal­ka­pal­lo­ken­täl­le on teh­ty suun­ni­tel­ma, johon sisäl­ty­vät muun muas­sa tavoi­te­kus­tan­nuk­set, käyt­tö­ta­lous­las­kel­mat, pii­rus­tuk­set, kaa­viot, kuvat, raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­set ja muut suun­ni­tel­mat, joi­ta toteu­tuk­sen aloit­ta­mi­nen edellyttää.
 • Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton pää­omit­ta­mis­ta
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus on hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­lun koko­nai­suu­den ja sil­le mää­ri­tel­lyt tavoi­te­kus­tan­nuk­set. Urhei­lu­puis­to esit­te­li sisäl­lön ja tavoi­te­kus­tan­nuk­set sekä pää­omi­tus­tar­peen hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le maa­nan­tain 21.8. kokouksessa.
 • Media­tie­do­te 22.8.2023
  Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­omit­ta­mi­seen vara­taan enin­tään 27,5 mil­joo­naa euroa vuo­sien 2024 – 2026 aika­na. Pää­omit­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta hank­keen koko­nais­bud­jet­tiin. Urhei­­lu­­puis­­to-hank­­keen koko­nais­bud­jet­ti on 74,9 mil­joo­naa euroa, ja sii­hen sisäl­tyy moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­lo­kent­tä, har­joi­tus­jää­hal­li sekä jää­hal­lin perus­kor­jaus. Omis­ta­jan pää­omi­tus vah­vis­tai­si hank­keen toteut­ta­van Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n pää­oma­ra­ken­net­ta. https://www.kokkola.fi/tiedotteet/kaupunginhallitus-esittaa-valtuustolle-kokkolan-urheilupuisto-oyn-paaomittamista/
 • Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na.
  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le, se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muistisairauksia.
 • Allians­si­mal­li mah­dol­lis­taa ris­kien mini­moin­nin
  Allians­si­mal­li tuo hank­keen osa­puo­let yhteen heti alkuai­hees­sa, jol­la jokai­sen muka­na ole­van osa-alu­een ja osa­puo­len vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det var­mis­te­taan. Allians­si sitou­tuu yhtei­seen sopi­muk­seen, joka antaa vah­van poh­jan luot­ta­muk­sel­li­sen yhteis­työn raken­ta­mi­sel­le. Allians­sis­sa jokai­nen osa­puo­li näin ollen kan­taa vas­tuun ris­keis­tä ja toi­saal­ta taas hyö­tyy mal­lin muka­naan tuo­mis­ta hyödyistä.
 • Elä­myk­siä, koke­muk­sia ja liik­ku­mi­sen rie­mua – vau­vas­ta vaa­riin.
  Kon­sep­tin mukai­seen raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va uusi suu­ri sisä­aree­na mah­dol­lis­taa mm. eri­lais­ten viih­de­kon­sert­tien ja kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen. Tilat tai­pu­vat myös näyt­te­lyi­tä var­ten tai vaik­ka­pa mes­su­ta­pah­tu­miin. Kor­kea­ta­soi­set ravin­to­lat ja hei­dän tar­joa­mat pal­ve­lut var­mis­ta­vat hie­no­jen tapah­tu­mien järjestämisen.
 • Urhei­lu­puis­ton toteu­tu­mi­nen edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa
  Jot­ta Kok­ko­las­sa oli­si hyvä sekä har­ras­taa että har­joit­taa ammat­ti­mai­ses­ti lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­min­taa edel­lyt­tää se toi­mi­via ja saa­vu­tet­ta­via tilo­ja. Urhei­lu­puis­to mah­dol­lis­taa osal­taan asuk­kail­le moni­puo­li­set vapaa-ajan pal­ve­lut sekä kult­tuu­ri- ja tapah­tu­ma-alan ammat­ti­lai­sil­le ajan­mu­kai­set puitteet.
 • Vas­tauk­sia ylei­sim­piin kysy­myk­siin
  Vas­tauk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑hank­kee­seen liit­ty­viin ylei­sim­piin kysymyksiin.
 • Yksi osoi­te – mon­ta mah­dol­li­suut­ta!
  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopimaan.
 • Kes­kel­lä kau­pun­kia –kok­ko­la­lais­ten aree­na
  Raken­net­ta­va lii­kun­ta- ja tapah­tu­ma-alue sijait­see kes­kel­lä kau­pun­kia ja rajau­tuu Ant­ti Chy­de­niuk­sen­ka­dun, Kaar­le­lan­ka­dun, Poh­jois­väy­län ja kau­pun­gin­sal­mi Sun­tin väli­sel­le alu­eel­le. Yhtiö on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen hybri­dia­ree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus on jätet­ty. Kevään 2023 aika­na alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVI ilmoit­ti hank­keel­le myön­ne­tys­tä koro­te­tus­ta lii­kun­ta­paik­ka­tues­ta. Koro­tus tuli suun­ni­tel­mien inno­va­tii­vi­sen ener­gia­rat­kai­sun ansiosta.
 • Kok­ko­la Aree­na – ark­ki­teh­ti­ku­via
  Ark­ki­teh­ti­ku­via Kaar­le­lan­ka­dun, Sun­tin ja Vesi­vei­ja­rin suunnilta.
 • Kok­ko­la Aree­na — Lue mis­tä täs­sä kai­kes­sa on kyse
  Urhei­lu­puis­ton ja kes­kus­puis­ton kehit­tä­mi­nen on ollut esil­le 2000-luvul­la useam­man ker­ran eri muo­dois­sa. Urhei­lu­ta­lon kor­vaa­vaa koko­nai­suut­ta on suun­ni­tel­tu ja jää­ur­hei­lun har­joi­tus­ti­lo­jen haas­tei­ta on myös poh­dit­tu useam­man ker­ran. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n teh­tä­vä on toteut­taa hybri­dia­ree­na ja sii­hen liit­ty­vät sanee­raus- ja uudiskohteet.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tar­kas­tus
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mek­sian­nos­ta Sweco suo­rit­taa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen. Kus­tan­nus­tar­kas­tuk­sen teh­tä­vä­nä on var­mis­ta teh­ty­jen las­kel­mien oikeel­li­suus ver­taa­mal­la tämän­het­kis­tä kus­tan­nus­tie­toa ja suun­ni­tel­mis­ta las­ket­tua mää­rä­tie­toa allians­sin teke­mään kustannuslaskelmaan.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin suun­ni­tel­mien vali­doin­ti
  Kok­ko­lan kau­pun­ki on pal­kan­nut Wela­do Oy:n val­vo­maan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin tavoi­te­hin­nan mää­rit­tä­mi­sen yleis­suun­nit­te­lua. Asian­tun­ti­jat aloit­ti­vat suun­ni­tel­mien vali­doin­nin maa­lis­kuus­sa 2023, teh­tä­vis­sä toi­mi­vat raken­nus­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aaro Kemp­pai­nen, LVIA-tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Heik­ki Lou­kusa ja säh­kö­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja Aulis Romakkaniemi.
 • Big room ‑työs­ken­te­ly var­mis­taa asioi­den tehok­kaan val­mis­te­lun
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sis­sa muka­na ole­vat tahot ja esi­mer­kik­si lop­pu­käyt­tä­jis­tä koos­tu­vat käyt­tä­jä­työ­pa­jat ovat kokoon­tu­neet Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin big roo­mil­la. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me mitä big room ‑työs­ken­te­ly käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja mil­lai­sia etu­ja se tar­jo­aa hank­keen tilaa­jal­le ja sii­hen osallistuville.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke vaa­tii vaka­va­rai­set toi­mi­jat
  Urhei­lu­puis­to han­ke toteu­te­taan pro­jek­tial­lians­si-mal­lil­la. Allians­si on raken­nus­hank­keen suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja muis­ta teh­tä­vis­tä vas­taa­va tilaa­jan, suun­nit­te­li­joi­den ja ura­koit­si­joi­den muo­dos­ta­ma yhtei­nen orga­ni­saa­tio. Kaik­ki osa­puo­let, tilaa­ja mukaan lukien, vas­taa­vat yhdes­sä hank­keen kehit­tä­mi­ses­tä, toteut­ta­mi­ses­ta ja jälkivastuusta. 
 • Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­muo­to­na
  Allians­si­na toteu­tet­ta­vien pro­jek­tien taus­ta on Lean-filo­so­fias­sa ja sen peri­aat­teis­sa. Kes­kei­se­nä ajat­te­lu­ta­pa­na on lisä­tä arvoa tilaa­jal­le ja allians­sin osa­puo­lil­le yhdis­tä­mäl­lä, eli integroi­mal­la, hank­keen osa­puo­let sekä hei­dän käy­tet­tä­vis­sään ole­va tie­to, pro­ses­sit ja teknologia.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on otta­nut osaa 123 kok­ko­la­lais­ta.
  Kok­ko­lan kau­pun­gin stra­te­gi­aa toteut­taen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to kut­sui syk­syl­lä 2022 kok­ko­la­lai­sia tule­vien tilo­jen käyt­tä­jiä, viran­hal­ti­joi­ta ja päät­tä­jiä mukaan suun­nit­te­le­maan yhdes­sä uut­ta moni­toi­mia­ree­naa ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nia. Käyt­tä­jä­työ­pa­joi­hin on osal­lis­tu­nut 123 hen­ki­löä, työ­pa­jo­ja on jär­jes­tet­ty 35 ker­taa, mikä tar­koit­taa sitä, että pel­käs­tään työ­pa­jo­jen osal­lis­tu­jien yhteen­las­ket­tu panos suun­nit­te­luun on hui­mat 554 tuntia. 
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 3.5. klo 16:30 – 20:30
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton moni­toi­mia­ree­nan ja jal­ka­pal­los­ta­dio­nin kevään vii­mei­set kol­me eri käyt­tä­jä­työ­pa­jaa kokoon­tui­vat Big Roo­mil­la kes­ki­viik­ko­na. Vii­mei­sis­sä työ­pa­jois­sa käy­tiin läpi hio­tut suun­ni­tel­mat, joi­ta on laa­dit­tu mar­ras­kuus­ta 2022 alkaen yhdes­sä käyt­tä­jien kans­sa laji­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Yhteen­ve­to­na todet­ta­koon, että käyt­tä­jät ovat var­sin tyy­ty­väi­siä tämän het­ken suun­ni­tel­mien tilan­tee­seen ja ryh­mät tote­si­vat­kin, että toi­vei­ta on kuun­nel­tu hie­nos­ti ja käyt­tä­jien esit­tä­mät toi­veet on toteu­tet­tu hyvin­kin tarkasti.
 • Työ­pa­jat kes­ki­viik­ko­na 26.4.
  Tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­jen suun­nit­te­lu­työ­tä teh­dään tii­viis­sä aika­tau­lus­sa käyt­tä­jien kans­sa yhdes­sä laji- ja toi­min­to­koh­tai­sis­sa työ­pa­jois­sa. Kes­ki­viik­ko­na kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tapah­tu­miin, mes­sui­hin, pal­loi­lu­la­jei­hin, jousiam­mun­taan ja sei­nä­kii­pei­lyyn liit­ty­viä asioita.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 19.4. klo 15:30 – 18:00
  Kes­ki­viik­ko­na Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton Big Roo­mil­le kokoon­nut­tiin suun­nit­te­le­maan tule­van moni­toi­mia­ree­nan toi­min­to­ja yhdes­sä Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­nan­opet­ta­jien ja reh­to­rien kans­sa. Kut­su lähe­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kou­lu­jen lii­kun­nan­opet­ta­jil­le ja reh­to­reil­le, jois­ta kym­me­nen vas­ta­si kut­suun osal­lis­tua työpajatyöskentelyyn.
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le on myön­net­ty 1.200.000 euron val­tio­na­vus­tus
  Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ja Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:lle 1.200.000 euron val­tio­na­vus­tuk­sen Kok­ko­lan hybri­dia­ree­nan rakentamiseen. 
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 18–20
  Tämän kes­ki­vii­kon toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­tyt­tiin kamp­pai­lu­la­jei­hin, teli­ne­voi­mis­te­luun ja peli­sa­lin käyt­tä­jiin, kuten esi­mer­kik­si tans­sin ja voi­mis­te­lun har­ras­tuso­lo­suh­tei­siin. Ryh­mäs­sä on työs­ken­nel­lyt jak­son aika­na vii­si­tois­ta eri hen­ki­löä, jot­ka on kut­sut­tu mukaan ryh­mään esi­mer­kik­si seu­ro­jen kaut­ta. Tämä työ­pa­ja ja tapaa­mi­nen ryh­män kans­sa oli jär­jes­tyk­ses­sä neljäs.
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 22.3. klo 15:30–18:30
  Jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja jal­ka­pal­los­ta­dio­niin liit­ty­vis­tä asiois­ta jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Ryh­mä koos­tuu seu­ro­jen edus­ta­jis­ta, jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta, val­men­ta­jis­ta, ero­tuo­ma­ris­ta, otte­lui­den kuvaa­jas­ta sekä selos­ta­jas­ta ja jal­ka­pal­lon kan­nat­ta­ja­kat­so­jas­ta. Työ­pa­jas­sa suun­nit­te­luun ark­ki­teh­tien kans­sa osal­lis­tuu 11 henkilöä. 
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 18–20
  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti kun­to­sa­liin, ylei­sur­hei­luun, pal­loi­lu­la­jei­hin, ten­nik­seen, tans­siin, voi­mis­te­luun, sei­nä­kii­pei­lyyn ja jousiam­mun­taan liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­ta­vat 20 eri lajien edus­ta­jaa, hei­dät on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa urhei­luseu­ro­jen kautta. 
 • Työ­pa­ja kes­ki­viik­ko­na 15.3. klo 15:30–17:30
  Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­tiin jär­jes­tyk­ses­sä nel­jäs työ­pa­ja ryh­mäl­le, jos­sa käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti tapah­tu­miin, mes­sui­hin, live­tuo­tan­toi­hin ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä asioi­ta. Työ­pa­jas­sa käyt­tä­jiä edus­taa Kok­ko­lan alu­eel­ta alan ammat­ti­lai­sia, jot­ka on kut­sut­tu mukaan suun­nit­te­luun muun muas­sa tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja jär­jes­tö­jen kautta.
 • Työ­pa­ja tors­tai­na 9.3. klo 16–18.
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si on käyn­nis­tä­nyt vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa käyt­tä­jä­työ­pa­jat, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tule­vien käyt­tä­jien tar­pei­den ja toi­vei­den mah­dol­li­sim­man laa­ja sel­vit­tä­mi­nen. Tavoit­tee­na on kes­kus­tel­la yksi­tyis­koh­tai­sis­ta käy­tän­nön tie­dois­ta ark­ki­teh­tien kans­sa, jol­loin he saa­vat tär­ke­ää tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta var­ten. Näin mer­kit­tä­vän ja laa­jan hank­keen osal­ta on tär­ke­ää huo­mioi­da tilo­jen käy­tet­tä­vyys ja pit­käi­käi­syys pie­nim­piä yksi­tyis­koh­tia myöten.
 • Ter­vei­siä työ­pa­jois­ta
  Työ­pa­jat star­tat­tiin mar­ras­kuus­sa 2022, vii­me vuon­na ryh­mät ehti­vät kokoon­tua kak­si ker­taa. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit, Urhei­lu­puis­ton pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­deil­tä, vas­taa­va ark­ki­teh­ti Ris­to Kor­pi sekä ark­ki­teh­ti Kati Vil­ja­maa Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääskeläiseltä.
 • Jal­ka­pal­lo­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kol­man­nen työ­pa­jan osal­lis­tu­jat koos­tui­vat jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jis­ta sekä kysei­sen lajin asian­tun­ti­jois­ta. Työ­ryh­mä tapa­si ensim­mäi­sen ker­ran kes­ki­viik­ko­na 23.11.
 • Monien lajien työ­pa­ja
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Kes­ki­viik­ko­na jär­jes­tet­ty toi­nen työ­pa­ja koos­tui ylei­sur­hei­luun, sisä­pal­loi­lu­la­jei­hin, sei­nä­kii­pei­lyyn, nyrk­kei­lyyn sekä kun­to­sa­lin toi­min­toi­hin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön ja kysei­sen lajin asiantuntijoista.
 • Tapah­tu­ma­työ­pa­ja kokoon­tui ensim­mäi­sen ker­ran
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­set käyt­tä­jä­työ­pa­jat kokoon­tui­vat kes­ki­viik­ko­na 16. mar­ras­kuu­ta. Ensim­mäi­nen työ­pa­ja koos­tui tapah­tu­miin ja nii­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiantuntijoista.
 • Käyt­tä­jä­työ­pa­jat aloit­ta­vat työs­ken­te­lyn
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­nit­te­lun alus­ta alkaen yksi tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta on ollut tule­vien tilo­jen käyt­tä­jien toi­vei­den ja tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen sekä nii­den mah­dol­li­sim­man tark­ka huomioonottaminen.
 • Ensim­mäi­nen kai­kil­le avoin info­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 9.11.2022 Snell­­man-salis­­sa. Kat­so koos­te!
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy jär­jes­ti kai­kil­le avoi­men info­ti­lai­suu­den Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen suun­ni­tel­miin liit­tyen Snell­man-salis­sa kes­ki­viik­ko­na 9.11. 2022.
 • Mitä Kok­ko­lan kau­pun­gin 24.10.2022 teke­mä takaus­pää­tös tar­koit­taa?
  Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan 24. loka­kuu­ta 2022 äänin 33 – 10 myön­tää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n lai­nal­le enin­tään 74,9 mil­joo­nan euron oma­vel­kai­sen takauksen. 
 • Kau­pun­ki teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteut­ta­mi­ses­ta
  Kau­pun­ki kokoon­tui maa­nan­tai­na 24. loka­kuu­ta päät­tä­mään muun muas­sa mit­ta­van Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteut­ta­mi­ses­ta Kokkolaan.
 • Näky tule­vas­ta, ensim­mäi­set havain­ne­ku­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kees­ta on jul­kais­tu.
  Elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan riemua
 • Kyse­lyn tulok­set
  Toteu­tim­me kyse­lyn Face­boo­kis­sa tänä syk­sy­nä, vas­tausai­ka päät­tyi 2.10.2022. Tutus­tu tulok­siin täällä.
 • Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee
  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee kau­pun­gin käsi­tel­tä­väk­si maa­nan­tai­na 10.10. Hank­keen toteu­tuk­ses­ta vas­taa­va Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää toteu­tet­ta­vak­si 74,9 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa koko­nai­suut­ta. Koko­nai­suu­teen sisäl­ty­vät ns. hybri­dia­ree­na eli moni­toi­mia­ree­na sekä jal­ka­pal­loa­ree­nan kat­so­moi­neen, sanee­rat­tu jää­hal­li ja uusi har­joi­tus­jää­hal­li, kun­to­sa­li, voi­mai­lusa­li sekä sisä­juok­susuo­ra. Koko­nai­suu­den ravintola‑, lii­­ke- ja muut oheis­ti­lat (puku­huo­neet, työ­ti­lat jne.) pal­ve­le­vat sekä tapah­­tu­­ma- että urhei­lu­toi­min­taa. Mikä­li hank­keen ohjausryhmänä […]
 • Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le
  Lii­kun­ta on tär­keä osa hyvin­voin­tia kai­ke­ni­käi­sil­le,  se pitää liik­ku­vuut­ta yllä, hidas­taa lihas­ka­toa sekä vah­vis­taa luus­toa. Senio­rei­den aktii­vi­suu­den ja kun­non yllä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä se hidas­taa van­he­ne­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia ja ehkäi­see myös neu­ro­lo­gi­sia sai­rauk­sia, kuten muis­ti­sai­rauk­sia. Lii­kun­ta piris­tää miel­tä ja aut­taa pysy­mään posi­tii­vi­se­na. Ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le sopii hyvin eten­kin ter­veys­lii­kun­ta. Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta, joka kuor­mit­taa koh­tuul­li­ses­ti, jolloin […]
 • Mitä aja­tuk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke herät­tää?
  Kysyim­me Kok­ko­la­lai­sil­ta mitä aja­tuk­sia Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑han­ke herät­tää. Kat­so video!
 • Kok­ko­la Aree­na – elä­myk­siä, koke­muk­sia ja lii­kun­nan rie­mua
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy mm. kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na.  Hank­kees­ta tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­ti www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­la sekä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton sosi­aa­li­sen median kanavissa […]
 • Yksi osoi­te – mon­ta mah­dol­li­suut­ta!
  Me kaik­ki, vau­vas­ta vaa­riin, olem­me eri­lai­sia liik­ku­jia. Yksi halu­aa tes­ta­ta vähän kaik­kea  ja innos­tuu hel­pos­ti monis­ta asiois­ta, toi­nen puo­les­taan innos­tuu yhdes­tä lajis­ta  ja panos­taa sii­hen kaik­ken­sa. Osa naut­tii yhdes­sä ja ryh­mäs­sä liik­ku­mi­ses­ta, toi­set taas halua­vat olla sitou­tu­mat­ta aika­tau­lui­hin ja har­ras­taa lii­kun­taa sil­loin, kun se itsel­le sat­tuu sopi­maan. ​Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta vai­kut­taa jo paris­sa viikossa​ Nuk­kues­sa on vähem­män kat­ko­ja, uni saattaa […]
 • Suu­rin osa liik­kuu ter­vey­den kan­nal­ta lii­an vähän
  Noin kak­si kol­mes­ta yli 18-vuo­­ti­aas­­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti. Koko­nai­sak­tii­vi­suu­des­sa noin 40 % puo­les­taan jää alle suo­si­tel­lun mää­rän. Nuo­ret aikui­set liik­ku­vat suo­si­tus­ten mukaan ikään­ty­viä toden­nä­köi­sem­min ja yli 80-vuo­­tiais­­ta vain noin kym­me­nes­osa täyt­ti lii­kun­ta­suo­si­tuk­sen mukai­sen lii­kun­ta­mää­rän.  Sään­nöl­li­nen koh­­tuu- tai ras­kas­kuor­mit­tei­nen lii­kun­ta paran­taa hen­­gi­­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja joh­taa nii­den toi­min­ta­ky­vyn lisään­ty­mi­seen ja tehos­tu­mi­seen. Lisään­ty­nyt fyy­si­sen aktiivisuuden […]
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke ete­nee 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­han­ke on eden­nyt 27.9.2021 hyväk­sy­tyn kon­sep­tin mukai­ses­ti. Kon­sep­tin mukaan Urhei­lu­puis­ton tavoi­te­ti­la­na on allians­si­mal­lil­la toteu­tet­tu raken­­nus- ja sanee­raus­han­ke, johon sisäl­tyy kak­si katet­tua har­joi­tus­jää­kau­ka­loa, sisä­juok­su­ra­ta, nyky­ai­kai­sek­si kun­nos­tet­tu jää­hal­li, sanee­rat­tu Urhei­lu­ta­lon suo­jel­tu osa, jos­sa kori­pal­lo­kent­tä, kun­nos­tet­tu voi­man­nos­to­sa­li, uusi suu­ri sisä­aree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na.  Mikä on allians­si, kat­so video. Käyt­tä­jien tar­peet on kar­toi­tet­tu perin­poh­jai­ses­ti Kon­sep­tin hyväk­sy­mi­sen jäl­keen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivula […]
 • Mitä toi­vot Kok­ko­lan Urhei­­lu- ja Tapah­tu­ma­puis­tol­ta?
  Kon­sep­ti pitää sisäl­lään hyvät puit­teet urhei­luun, har­ras­tuk­siin, kult­tuu­riin, viih­tee­seen ja mes­su­ta­pah­tu­miin sekä kon­fe­rens­sien jär­jes­tä­mi­seen.  Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyi­si tar­jon­taa mm. har­joi­tus­jää­kau­ka­los­sa, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä, sisä­juok­su­ra­dal­la, voi­man­nos­to­sa­lis­sa sekä moni­puo­li­sis­sa tilois­sa, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat eri lajien har­ras­ta­mi­sen. Koko­nai­suus tar­joi­si myös pal­ve­lu­ja, kuten lää­kä­ri­pal­ve­lut ja fysio­te­ra­pia. Hotel­li — ja ravin­to­la­pal­ve­lut var­mis­tai­si­vat osal­taan hie­no­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen. Ker­ro mie­li­pi­tee­si ja vas­taa kyse­lyyn Kok­ko­lan Urheilupuisto […]
 • Team Sisä­ra­ta tutuk­si — Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­ti työn­sä maa­lis­kuun 2022 lopul­la. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­laan Urhei­lu­puis­to­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tö ja toteu­tus, lisäk­si mää­ri­tel­lään tavoi­te­kus­tan­nus ja toteu­tus­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Työn poh­jal­ta teh­dään pää­tös seu­raa­vaa vai­hee­seen siir­ty­mi­ses­tä. Täl­lä ker­taa haas­ta­tel­ta­va­na on hank­keen pää­suun­nit­te­li­ja Pau­li Koi­vis­to UKI Ark­ki­teh­dit Oy:stä.
 • Haas­ta­tel­ta­va­na Jaak­ko Lin­no­lah­ti
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si Team Sisä­ra­ta tutuk­si. Haas­ta­tel­ta­va­na Jaak­ko Linnolahti
 • Kysy­myk­siä ja vas­tauk­sia
  Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton visio­na on teh­dä lii­kun­nas­ta rie­mua laa­joil­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le. Mah­dol­li­suu­det lii­kun­nan rie­muun ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­siin kas­va­vat mer­kit­tä­väs­ti, kun kun­nas­sa on tar­jol­la toi­mi­vat ja nyky­ai­kai­set puit­teet moni­puo­li­seen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen. Mitä laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ovat, sitä var­mem­min jokai­nen onnis­tuu löy­tä­mään itsel­leen mie­lui­san tai mie­lui­sia urhei­lu­har­ras­tuk­sia. Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­keen toteu­tues­sa kok­ko­la­lais­ten har­­ras­­tus- ja vapaa-ajan toi­min­ta kes­kit­tyi­si voi­mak­kaas­ti lähel­le kes­kus­taa yhteen osoit­tee­seen.  Meil­le on tul­lut pal­jon kysymyksiä […]