Kategoriat
Tiedotteet Uutiset Yleinen

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin raken­nus­työt alkavat

26.1.2024

Allians­sin jäse­net ovat alle­kir­joit­ta­neet sopi­muk­sen Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteu­tus­vai­hees­ta allians­si­mal­lil­la. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta UKI Ark­ki­teh­dit Oy ja Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

Allians­si sitou­tuu yhtei­seen sopi­muk­seen, joka antaa vah­van poh­jan luot­ta­muk­sel­li­sen yhteis­työn raken­ta­mi­sel­le. Näin ollen allians­sis­sa jokai­nen osa­puo­li kan­taa vas­tuun ris­keis­tä ja toi­saal­ta taas hyö­tyy mal­lin muka­naan tuo­mis­ta hyödyistä.

Raken­nus­työt aloi­te­taan hel­mi­kuus­sa 2024 ja Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton on mää­rä val­mis­tua kevääl­lä 2026. Nyt käyn­nis­ty­vään ensim­mäi­seen vai­hee­seen sisäl­tyy sisä­ur­hei­lu­la­jien ja tapah­tu­mien käyt­töön tule­va moni­toi­mi­hal­li, sekä sen yhtey­teen toteu­tet­ta­va UEFA kate­go­ria 2 jalkapalloareena.

Toteu­tus­vai­heen ensim­mäi­sen vai­heen arvioi­duk­si koko­nais­kus­tan­nuk­sek­si mää­ri­tel­tiin noin 56 mil­joo­naa euroa. Sopi­mus kir­ja­taan vuo­den ensim­mäi­sen nel­jän­nek­sen tilauskantaan.

Han­ke sisäl­tää myös kak­si muu­ta vai­het­ta, jois­ta toi­sen vai­heen kehi­tys­vai­he, joka sisäl­tää kah­den har­joi­tus­jään raken­ta­mi­sen, saa­tiin käyn­tiin syys­kuun lopus­sa. Vii­mei­nen, eli kol­mas vai­he sisäl­tää van­han jää­hal­lin sanee­rauk­sen, ja sen kehi­tys­vai­he käyn­nis­tet­tiin marraskuussa.