Jää­ur­hei­lu

Lii­kun­nan rie­mua!

Kon­sep­ti pitää sisäl­lään erin­omai­sen hyvät puit­teet urhei­luun ja har­ras­tus­toi­min­taan – kai­ke­ni­käi­sil­le ja kai­ken tasoi­sil­le liik­ku­jil­le.

Liik­ku­mi­sen rie­muun löy­tyy tar­jon­taa niin uusis­sa har­joi­tus­jää­kau­ka­lois­sa, sisä­juok­su­ra­dal­la, jää­hal­lis­sa, kori­pal­lo­ken­täl­lä kuin voi­man­nos­to­sa­lis­sa­kin. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria kiin­nos­ta­vat var­mas­ti eri­lai­set tilat, teli­neet ja väli­neet.

Suun­nit­te­lu pitää sisäl­lään myös kah­vi­la­ti­lat, ravin­to­la­ti­lat, kokous­ti­lo­ja ja toi­mis­to­ti­la sekä muut­tu­vat leh­dis­tö­ti­lat, jot­ka muun­tu­vat päi­vi­sin kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten tar­pei­siin ope­tus­luo­kak­si.